Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 8 en 15 november 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 8 november
9.30 uur: ds. Dennis Verboom, Leiden
Collectes: Kerk en diaconie

Zondag 15 november
Dankdienst gewas en arbeid
9.30 uur: mevr. J. van der Vis, Aarlanderveen
Collectes: Kerk en diaconie

 

Liedbundel

Op zondag 25 oktober is onze eigen liedbundel, die met zorg opnieuw werd samengesteld, aan het begin van de dienst geïntroduceerd. Tijdens de dienst hebben onze gemeenteleden Wijnand Jansen en Dita Bos o.l.v. onze organist Piet van Rikxoort hieruit meteen enkele liederen voor ons ten gehore gebracht. Wij willen alle gemeenteleden die o.l.v. Dick Spelt, die hier veel tijd in heeft gestoken, van harte bedanken voor de totstandkoming van deze liedbundel. Drukkerij Middelkoop bedanken we voor de mooie vormgeving. Met deze uitvoering hebben zij eraan bijgedragen dat wij deze liederen op waardige wijze kunnen zingen.

 

Terugblik Avondmaal

Op 25 oktober vierden wij voor het eerst sinds lange tijd weer Avondmaal, en wel op een hele bijzondere wijze! Voor alle kerkgangers stond in het voorportaal van de kerk een afgesloten bakje gereed met hierin een cupje wijn en een stukje brood, dat meegenomen kon worden naar de zitplaats. Op deze veilige wijze waren we in staat om sinds lange tijd het Avondmaal weer met elkaar te vieren. We bedanken onze diakenen en de koster voor alle voorbereidingen hierin!

 

Gedachtenisdienst 22 november a.s.

Op zondag 22 november a.s., de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken wij als plaatselijke Protestantse gemeente de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. De nabestaanden zullen daartoe een brief ontvangen met een uitnodiging om deze dienst bij te wonen. Tijdens de dienst zullen de overledenen bij naam worden genoemd, en na afloop van de dienst kan de familie ook het herinneringskruisje dat het afgelopen kerkelijk jaar in onze kerk heeft gehangen, meenemen. De dienst begint om 9.30 uur.                                                                                                                                   Doorgaans wordt de familie in de gelegenheid gesteld om voor in de kerk een kaars aan te steken. Helaas zal dit vanwege de coronamaatregelen dit jaar anders gaan, omdat er tijdens de dienst niet door de kerk mag worden gelopen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om, nadat de naam van de overledene door de predikant is genoemd, de kaars door de ouderling van dienst te laten aansteken. Er zal ook een algemene kaars worden aangestoken voor ieder die bij het verlies van zijn of haar dierbare wil stilstaan. Bij het uitgaan van de kerk krijgt iedereen een witte roos mee. De kleur wit symboliseert ons geloof in de opstanding en herinnert ons eraan dat de dood niet het laatste woord heeft.                                                                                                                                            Wij hopen u op deze zondagmorgen te ontmoeten, en zijn dankbaar dat we, ondanks de geldende maatregelen, toch met elkaar samen kunnen komen.

Als u van plan bent om deze dienst bij te wonen kunt contact opnemen met scriba J. Vervark, e-mail: j.vervark@ziggo.nl , tel.: 0172 – 538977

 

Campagne van de gemeente Nieuwkoop

Ik kreeg bericht van de gemeente Nieuwkoop over een campagne waarmee zij inwoners een hart onder de riem willen steken in deze coronatijd. De campagne heet ‘Samen maken we het lichter’. Zij vragen ons om hen te helpen om deze campagne tot een succes te maken, en dat ondersteun ik van harte. Wat is het idee?

De dagen worden korter en het weer slechter. Daarnaast zijn er de maatregelen rondom het coronavirus die kunnen zorgen voor eenzaamheid en verdriet. Ook in onze gemeente zijn er mensen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Het idee is om inwoners te vragen een lichtje voor het raam te zetten en om een lichtje te brengen bij mensen die dat nodig hebben. Hoe meer lichtjes in de dorpen, hoe warmer het aanvoelt en hoe meer we laten zien dat we er zijn voor elkaar. Aan alle kinderen in de gemeente is gevraagd om een mooie (staande) lampion in elkaar te knutselen. De gemeente zorgt voor een led waxinelichtje in deze lampionnen. De lampionnen worden verzameld op school en uitgedeeld bij verzorgingstehuizen en mensen in de gemeente die wel een lichtje kunnen gebruiken.

Vraag van de gemeente is of wij hier in Nieuwveen willen helpen om deze lampionnen uit te delen in de week van 9-13 november. Als u/jij dat wilt, neem dan contact met me op.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis

 

Nagekomen bericht

Naar aanleiding van het overlijden van mevr. Joha hierbij een nagekomen In Memoriam:

Op maandag 14 september overleed op de leeftijd van 99 jaar mevrouw Sara Jacoba Joha-Visser; zij woonde nog grotendeels zelfstandig in het kleine huisje naast de boerderij aan de Oude Nieuwveenseweg. Hoewel zij al op zeer hoge leeftijd was en haar lichamelijke gezondheid achteruit ging, kwam haar overlijden plotseling en onverwacht. ‘Een mooie dood’, horen we dan vaak zeggen en we kunnen hieraan toevoegen: ‘Na een goed en gezegend leven!’ Maar als je van iemand houdt, dan kun je haar of hem nooit missen en is er verdriet en zijn er tranen. Toch overheerste de dankbaarheid en overdachten we op maandag 21 september in de dankdienst voor haar leven Sara in de eerste plaats als een lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Geboren op een boerderij aan de Lage Waard in Koudekerk aan den Rijn, verhuisde het jonge gezin Visser noodgedwongen naar een boerderij naast de ‘Kattenbrug’ in Nieuwveen. Toen ze met Dirk Joha verkering kreeg, zich later met hem verloofde en trouwde betekende dit een nieuw leven op en rond de ‘Joha-boerderij’ aan de Oude Nieuwveenseweg op een steenworp afstand van de ouderlijke woning. Samen kregen ze twee kinderen, een zoon en een dochter en later kwamen er klein- en (nog later) achterkleinkinderen. Hard gewerkt is er en in vele jaren werd een mooi bedrijf op- en uitgebouwd. Sara had haar handen vol aan gezin en de boerderij, maar had ook belangstelling ‘naar buiten’. Zo leefde ze van harte mee met het wel en wee van haar dorpsgenoten en had ze voor wie dat maar wilde een luisterend oor en vaak ook een wijs advies. Veel verdriet had ze van het overlijden van man Dirk op 13 december 2008, een verlies dat een gemis werd en haar de laatste tijd steeds meer deed verlangen om ‘verenigd te worden met hem’. Op kerkelijk gebied was ze meelevend, maar ook behoudend; verandering en verdwijnen van het ‘oude vertrouwde’ vond ze moeilijk te accepteren, al werd ze hierin de laatste jaren van haar leven duidelijk milder. En zo overleed ze dan op hoge leeftijd in het geloof en vertrouwen dat in de Here Jezus Christus Gods genade er ook voor haar zou zijn. Aan die genade en aan die God gaven we haar verdrietig, maar met een gerust en dankbaar hart over.

 

  1. Henzen (predikant te Wateringen)

 

Agenda

17 november; gespreksgroep ’t Anker: 14:00 uur.

 

Van diaconie

Collecte 8 november

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk werk.

Collecte 15 november: dankbaar om te kunnen delen.

Omdat de dankdagdienst op woensdag 4 november is te komen vervallen, willen wij op deze zondag aandacht besteden aan de dankdag. Juist nú in deze Corona-tijd hebben veel mensen het erg moeilijk. Laten wij allen daarom dankbaar zijn om te kunnen delen met mensen die het minder goed hebben dan wij. Wij hopen ook dit jaar weer een flink aantal producten te verzamelen voor de voedselbank. Dat kan alleen met uw hulp. Tevens gaat de opbrengst van de diaconiecollecte op deze zondag naar de voedselbank

 

Vanuit de kerkenraad

Tijdens de vergadering van 26 oktober j.l. hebben de pastoraal medewerkers vertelt wat hun ervaringen zijn bij het bezoekwerk. Nieuw ingekomen leden worden voortaan allereerst door onze eigen predikant bezocht. Omdat Marijke Spek stopt met het bezoekwerk moet er voor haar vervanging gezocht worden. Heel fijn is dat Jacques Bindels onze nieuwe preekvoorziener wordt. We bespraken ook hoe invulling te geven aan de gedachtenisdienst. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om deze dienst en de diensten rond kerstdagen te streamen zodat deze thuis meebeleefd kunnen worden. Hage v.d. Boon werd benoemd als nieuwe kerkrentmeester. Dat Gods zegen op onze besluiten mogen rusten.

 

Jan Vervark, scriba

 

Opbrengst collecten diaconie

In de maand augustus hebben we op onze bankrekening € 200 euro ontvangen. De collecte voor Beiroet heeft totaal € 437 euro opgebracht. Dat hebben we aangevuld tot € 500. In de maand september mochten we via de bank € 50 euro ontvangen en een gift voor de bloemen van € 20. De ingezamelde collectes in oktober brachten het volgende op: Kerk en Israël € 54,20; plaatselijk werk € 109,60. De avondmaalcollecte voor het Inloophuis Tweede Mijl Amsterdam bracht €  89,30 op.

 

 Bedankt namens de Diaconie

 

Collectes en giften t.b.v de kerk

De inzameling van de gaven bij de uitgang bedroeg over de maand oktober bedroeg  € 203,41. Vervolgens ontvingen wij nog via de bank een gift van € 100,00. Voor het geval dat u de diensten in de kerk nog steeds niet wilt of kunt bijwonen en toch een bijdrage in de collecten willen geven, dan kunt u altijd een bedrag overmaken op ons bankrek.nr.: NL96 RABO 0373 701 497.

 

(Bij voorbaat) Hartelijk dank voor uw bijdrage.