Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 9 en 16 december 2018

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  9 december 2018 2e advent
9.30  uur: ds. Dennis Verboom, Leiden
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk

Zondag  16 december  2018 3e advent
9.30 uur: ds. C. Kant. Katwijk
Collectes: kerk, pred.pl, onderh.geb.
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Toeleven naar Advent en Kerst

Met de Adventszondagen gaan we weer op weg naar de kerstperiode. Tijdens de Adventstijd bezinnen we ons en kijken we uit naar het Licht van kerst. Iedere zondag wordt er een extra kaars aan de Paaskaars gestoken, totdat er uiteindelijk vier kaarsen staan, als symbolen van het Licht, dat uiteindelijk de duisternis overwint. Zo is kerst een feest van het Licht. Sytze de Vries heeft met Lied 461 een mooi Adventslied over de kaarsen geschreven: Wij wachten op de koning, die ons de vrede brengt, ontsteken onze lampen,totdat hij komt! Vier kaarsen zullen branden. Het licht groeit vlam voor vlam. Het houdt de nacht gevangen, totdat Hij komt!

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

In de vergadering van november blikten we terug en keken we vooruit op de diensten. De voedselinzameling op dankdag verliep heel goed en de dienst met Heilig Avondmaal was mooi; voor beiden zijn we dankbaar. Doordat onze eigen predikant in Nieuw-Vennep het afgelopen jaar veel begrafenissen heeft gedaan en dat in Nieuwveen niet het geval was, wordt zij in de gedachtenisdienst vervangen door ds. J. Kaai uit Giessenburg. Er werd besloten dat, op verzoek van ds. Wielsma, de nieuwjaarsbijeenkomst weer in ’t Anker zal worden gehouden. Het voorstel van de RKK om in de 40-dagentijd een aantal momenten gezamenlijk te delen werd aangenomen. T.z.t. hoort u er meer over. Wat de Oecumene betreft werd er uitgekeken naar het Symposium. Achter de schermen is de Commissie Gezonde Gemeente met onze predikant hard bezig met nieuwe initiatieven. Ook hierover hoort u zodra dit beslag krijgt. De samenwerking met andere gemeentes in de regio wat de jeugd betreft resulteert in Kinderkerk, dat in 2019 in 4 verschillende kerken zal worden gehouden.Het belangrijkste punt op de vergadering was de grote zorg over de vacatures in de kerkenraad. Op de brief die naar alle gemeenteleden was gestuurd was geen enkele reactie gekomen. Op de gemeente-avond van 26 november zal er gezocht worden naar oplossingen. De begrotingen van zowel diaconie als kerkrentmeesters werden vastgesteld.

 

Gemeente-avond 26 november

De kerkenraad dankt een ieder die door aanwezigheid liet blijken dat de kerk in Nieuwveen belangrijk voor u is. Dank voor de goede sfeer waarin wij met elkaar konden kijken naar de toekomst en hoe we tot oplossingen kunnen komen i.v.m. de vacatures in de kerkenraad. De avond zal verder eerst op de kerkenraadsvergadering van 10 december geëvalueerd worden. In de tussentijd hopen we dat u als gemeenteleden ook wilt nadenken of er toch voor u wellicht een taak in dezen is. We wensen u daarbij wijsheid toe en vragen u ook te bidden voor onze gemeente.

 

Voor uw agenda

Maandag 10 en 17 december : Inloopochtenden van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker, waarbij van 10.30 uur – 11.00 uur Tom in de buurt aanwezig is. Maandag 10 december: Kerkenraadsvergadering vanaf 19.30 uur in ’t Anker. Woensdag 12 december: Oefenen gelegenheidskoor Kerst, vanaf 20.15 uur  Simon van Capelweg 8B, Noorden. Dinsdag 11 en woensdag 12 december: Gespreksgroepen op de bekende tijden en adressen. Woensdag 12 december: Oecumenia, vanaf 14.30 uur in ’t Anker. Maandag 17 december: Kerstmiddag senioren van 15.30 uur t/m 19.00 uur in ’t Anker

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollecte

De collecte van 9 dec. is voor pastoraat. Pastoraat nieuwe stijl In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse Kerk brengt vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’  om van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zoals bv. e-learning ‘pastorale gesprekken’.  Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers te ondersteunen in hun belangrijke werk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pastoraat. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

 

De kerstmiddag voor senioren

is  maandag 17 december vanaf 15.30 t/m 19.00 uur. U heeft als het goed is inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Zo niet, neemt u even contact op met één van de diakenen.

 

Verantwoording diaconale collecten november

Najaarszendings-collecte €74,45; avondmaalscollecte Flying Doctors €150,80; dankstondcollecte Voedselbank €131,05 en voor plaatselijk werk €94,95. Daarnaast zijn er maar liefst drie mooie giften binnengekomen: €30,00 voor noodhulp Sulawesi, €50,00 voor de voedselbank, €50,00 voor de diaconie. Heel hartelijke dank voor deze mooie bijdragen.

De diaconie

 

Opbrengst overige collecte november

Onderhoud gebouwen €46,45; dankstondcollecte €172,75; verwarmingskosten €92,10;

 restauratiefonds €60,30; predikantsplaats €327,30 en algemeen kerkelijk werk €167,05.

Vervolgens mochten wij t.g.v. de dankstondcollecte een mooie gift van €500,00 ontvangen waarbij vermeld werd t.b.v. het orgel. Hartelijk dank voor uw bijdrage en giften.

De Kerkrentmeesters

 

Oecumenia

Wat gaat de tijd toch snel;  woensdag 12 december is al weer de laatste Oecumeniamiddag

van dit jaar. Het is inmiddels traditie dat we deze middag een mooi kerststuk maken.Wilt u zelf een schaal of bord meenemen waar het stuk op gemaakt kan worden, een kaars en zo mogelijk takjes groen. Dat mag conifeer, hulst, skimmia of dennengroen zijn; alles is welkom! Om de kerstsfeer te verhogen komt het Dickenskoor uit Nieuwveen kerstliederen zingen. Het wordt vast een hele gezellige middag! Komt u ook? U bent weer van harte welkom in ’t Anker vanaf 14.30 uur!

Team Oecumenia.

 

Kerstactie vluchtelingen Nieuwveen

Van de opbrengst van de bazaar en de daarna gehouden avond met statushouders hebben wij nog wat geld overgehouden. Wij willen dit besteden aan een kerstpakketje voor de vluchtelingen. Ook is ons namens de gemeente gevraagd of we iets kunnen doen voor de alleenstaande vluchtelingen gevestigd in containerwoningen aan de Stationsstraat in Zevenhoven. Er zijn al diverse spullen aangeboden zoals sap en de vrouwengroep gaat een versierde kaars met kerstwens maken. Omdat ons budget beperkt is vragen wij aan u of u iets kunt missen om het pakket aan te vullen. Te denken valt aan: thee, suiker, koffiebonen of nescafe, shampoo, doucheschuim, deodorant, schoonmaakmiddel, wasmiddel, spaghetti, rijst (geen snelkook), uien, paprika, tomaten, mandarijnen, appels.Wij proberen hierin samen te werken met de Katholieke Kerk in Nieuwveen. Vanaf zondag 1 december tot en met 22 december staat er een doos achter in de kerk waarin u uw gift kwijt kunt. Ook kunt u iets brengen op Parkstraat 9 in Nieuwveen. Wij hopen dat deze actie een succes wordt.

Ineke Könst.

 

Betaling vaste vrijwillige bijdrage 2018 en eindejaarscollecte

Van de meeste leden van onze gemeente hebben we de toegezegde vaste vrijwillige bijdrage 2018 inmiddels ontvangen. De voorgaande zin impliceert dat er nog enkelen zijn die dat nog niet hebben gedaan. Twijfelt u of u betaalt hebt; kijk het dan nog even na. Het zou fijn zijn als alle toezeggingen ook daadwerkelijk nog dit jaar op onze bankrekening ( NL96 RABO 0373 701 497)  zijn bijgeschreven. Net als voorgaande jaren zult u ook een dezer dagen weer een verzoek krijgen een bijdrage te leveren aan de eindejaarscollecte. Van harte aanbevolen!

Namens de Kerkrentmeesters, Jan Vervark

 

Kopij volgende kerkblad

graag inleveren voor maandag 17 december 16.00 uur. Dit betreft de kopij voor 3 weken.