Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

ontmoetingskerkbrief 2016

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
  4 december 2016

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. J. Büchner

Amstelveen

 

o.l.v. Anke Bos

2e Adventszondag

Koffiedrinken na afloop

1. diaconie (zie blz 5)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

algemeen kerkelijk werk

 11 december 2016 Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

3e Adventszondag 1.kerk

2.predikantsplaats

3.algemeen kerkelijk werk

 18 december 2016 Ds. J.A.P.Vlasblom

Rotterdam

4e Adventszondag

Koffiedrinken na afloop

1.kerk

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten

 24 december 2016

 22.00 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Mmv leden van de gespreksgroep

Kerstnachtdienst 1.diaconie (zie blz 5)

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

 25 december 2016

 

Ds. D. Verboom

Rijnsburg

Mmv gelegenheidskoortje

Eerste Kerstdag 1.diaconie (zie blz 5)

2.predikantsplaats

3.algemeen kerkelijk werk

 31 december 2016

18.30 uur

Ds. P. Baane

Alphen a/d Rijn

Oudjaar 1.diaconie (zie blz 5)

2.kerk

 1 januari 2017

10.00 uur

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Nieuwjaar

in ’t Anker; nieuwjaar wensen

1.kerk
 8 januari 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

 

o.l.v. Coby Jansen

Opnieuw verbinden ambtsdrager

en afscheid pastoraal werker

Koffiedrinken na afloop

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

algemeen kerkelijk werk

 

 

Meditatie.

Onlangs was het onderwerp bij de gespreksgroepen ‘Een engel op je pad’. Onderstaande meditatie lag op de plank om in deze kerkbrief op te nemen. Mooier kan het niet……

 

                                                                                                                        

 

 

Engel

Buitengewone ontmoetingen.

Ooit een engel gezien? De huisarts Moolenburgh vroeg het ooit aan zijn patiënten. ‘Ja, mijn vrouw’, antwoordden sommigen. Velen kwamen met bijzondere ervaringen en verschijningen. Een engel op je pad. Het kan je kennelijk ook nu overkomen.

In de Bijbel wemelt het van de engelen, juist ook rond allerlei belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van God en

mensen. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Met Pasen zijn het engelen die op de weggerolde steen voor

het lege graf zitten. Rond Kerst zijn er duizenden die het ‘Ere zij God’ zingen. Straks mogen wij dat met Kerst ook weer

doen.

Engelen zijn boodschappers van God. Ze vestigen geen aandacht op zichzelf, maar wijzen op Gods licht en liefde. De rooms-katholieke traditie kent de figuur van de beschermengel die een oogje in het zeil houdt en je behoedt voor ongelukken.

Jezus noemt in Mattheus 18 : 10 de engelen die de kinderen met God zelf verbinden: ‘10 Waak ervoor ook maar één van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.’

Ooit een engel ontmoet? De voorstelling die wij ons van engelen maken, en die in de Bijbel soms ook zo beschreven wordt, komen we niet gauw tegen. Meestal hebben ze geen vleugels en geven ze geen licht.

Maar…..in een ontmoeting kun je soms iets beleven dat het gewone overstijgt: een mens die er opeens is en die jou iets te zeggen heeft. Die jou misschien wel met God verbindt. Een engel op je pad.

 

Nynke Dijkstra – Algra (voorzitter van de redactie van het tijdschrift Woord & Dienst.)

 

Psalm 125: Een pelgrimslied, vers 1 en 2.

1 Wie op de Heer vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. 2 zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Heer zijn volk van nu tot in eeuwigheid.

Bovenstaande psalmverzen stonden centraal tijdens de dienst van Woord en Gebed die we op 10 november jl. hielden voorafgaand aan de begrafenis van Marinus Peter (Ries) van den Hul.

Het beeld van God en het geloof in Hem wordt vaker voorgesteld als een berg of een rots, zoals in het lied “Vaste rots van mijn behoud”. Deze Psalm gaat over de berg Sion, de berg waarop Jeruzalem gebouwd is. Wie op de Heer vertrouwt, zegt de psalm, is als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Dat is een hoopvolle uitspraak. Want hoe vaak voelen we ons juist wél wankel? Soms hebben we de grootste moeite om overeind te blijven. En kunnen we als gelovige het hoofd laten hangen of moedeloos worden, of gaan twijfelen. Of onszelf te weinig opgewassen voelen tegen alle mogelijke ellende. De dichter belooft ons dat er verlossing zal komen. Want Gods goedheid is groot. We mogen vertrouwen hebben voor de wereld en daarom ook voor onszelf, ons eigen leven. Ook al willen een oorlog, ziektes of een scheiding ons laten wankelen, het is waar wat God ons belooft: ik zal je niet verlaten! Dan staan we sterk, vast als een berg. Geloven is: vaste grond onder de voeten hebben. Stabiliteit in je leven. Als je leven je zorgen baart, toch weten dat God  voor je zorgt. Als ziekte en verdriet je treffen, toch vertrouwen dat de Heer ons niet loslaat. Als alles lijkt te wankelen, is dit onze vaste basis. Er kan heel wat gebeuren in een leven, maar er kan ook veel van uitgaan van een leven dat zo op God gericht is.

 

Catechese.

Tijdens de catechese hebben we het over God als houvast en ook over navolging: welke keuzes maak je, hoe geef je je geloof handen en voeten in het dagelijks leven?

Je veilig voelen in Gods hand was ons laatste gespreksonderwerp van vorige week. In Exodus 19: 1-7 kunnen we lezen wat God hiermee bedoelt. Het Israëlische volk is na hun tijd in Egypte in de woestijn terechtgekomen. Daar lijden ze onder veel ontberingen in vorm van honger, gevechten en onrecht. Nu het volk klaagt lezen we wat God over zichzelf zegt tegen Mozes en het hele volk Israël. God vraagt hen terug te denken aan de tijd dat Hij hen uit Egypte leidde en hen op die manier droeg als op adelaarsvleugels, zoals een adelaar zijn jongen beschermt bij het opgroeien. Een beeld van veiligheid, wat ze op dat moment hard nodig hebben. In Marcus 4: 35-41 gaat het over de storm op het meer. Nog zo’n beeld van veiligheid, als Jezus de storm tot bedaren kan brengen. Ook hier wordt Gods zorg en macht weer duidelijk. De discipelen maken zich druk over het feit of ze wel veilig over zouden komen. Jezus legt uit dat de discipelen veilig zijn onder Zijn hoede. In beide gedeelten zien we dat God de Vader en zijn Zoon de mensen willen bevrijden en verlossen en dat zij daar de kracht en wijsheid voor hebben.

Als we God zo leren kennen als Vader en Herder, vraagt dat ook wat van ons. Durven we ons volledig aan God toe te vertrouwen? Geloven we dat Hij ons liefheeft en het beste met ons voorheeft? Vertrouwen we Zijn zorg en liefde? Jezus heeft nog steeds alle macht. Hij belooft ons dat we veilig zijn bij Hem, daar mogen we op vertrouwen! Ons leven kent ook hobbels, obstakels en gevaren. Hoe anders ziet je leven er uit als je in alles op God vertrouwt. Geloven dat Zijn regels goed voor je zijn. Geloven dat zijn woorden belangrijk voor je zijn. Je hebt dan een andere levensstijl. Als een gelovige mag je wandelen onder Vaders hoede. Hij (ont)zorgt! Laten we God danken voor wie Hij voor ons wil zijn.

 

Tussen kindernevendienst en catechese.

In het komende jaar zal ik voor de jongeren die afscheid hebben genomen van de kindernevendienst twee keer een moment plannen waarop ik in de kerk uitleg zal geven over de christelijke symbolen in onze kerk en het Avondmaal.

 

Omzien naar elkaar

We leven mee met mw. Gré van den Hul-Kruiswijk (Oude Nieuwveenseweg 11d) en haar familie die hun dierbare man, vader en (over) grootvader Ries van den Hul moeten missen. Op 10 november jl. hebben we afscheid van hem genomen met een dienst van Woord en Gebed in de Ontmoetingskerk. Hieronder kunt u een In Memoriam lezen.

Mw. Marijke Spek-Verzaal (Oude Nieuwveensweg 33) is nog herstellende van een operatie aan haar schouder, waarbij we haar alle sterkte toewensen.

Dhr. Ben van Heusden (W.P. Speelmanweg 12) is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Er is een filmpje van zijn hart gemaakt en gebleken is dat hij andere medicatie moet gebruiken. Laten we om elkaar heen blijven staan.

 

In Memoriam Marinus Peter van den Hul

Op 5 november jl. is op 89-jarige leeftijd Marinus Peter (Ries) van den Hul overleden. Ries was in zijn jonge jaren vaak te vinden op de boerderij van zijn opa in Utrecht. Als zijn broer Steven geboren wordt, gaat het jammer genoeg langzamerhand steeds slechter met hun moeder. Als kleine jongen ziet Ries veel en neemt hij verantwoordelijkheid voor zaken die niet bij zijn leeftijd passen. Als hij de boerderij van zijn vader overneemt, volgt het zware werken en de kans op mislukte oogsten. Tijdens zijn eerste huwelijk worden er 3 zoons geboren: Gerrit, Frans en Rinus.Later trouwt hij met Gré Kruiswijk met wie het leven hem veel goeds gebracht heeft.  Jaren van harmonie.

Het geloof heeft altijd een belangrijke rol in het leven van Ries gespeeld. Hieruit haalde hij zijn kracht. Ook toen hij een paar jaar geleden ernstig ziek werd. Door zijn geloof was hij uiteindelijk in staat om op een goede manier afscheid te nemen van zijn geliefden.

Op donderdag 10 november jl., hebben we Ries na een dienst van Woord en Gebed in de Ontmoetingskerk, begraven op de begraafplaats bij de kerk. Wij wensen zijn vrouw Gré, zijn broer Steven en de kinderen Gerrit, Frans en Rinus, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie en naasten Gods troost toe voor de komende tijd.

 

Kerstviering 19 december.

Op maandag 19 december a.s. hoop ik u allen te zien in het Anker voor de kerstviering. Ik zie

er naar uit om dit voor de eerste keer met u te vieren. Met elkaar uitzien naar de vreugdevolle  geboorte van Christus!

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis.

 

Uit de kerkenraad.

Op de kerkenraadsvergadering van 14 november kwam een afvaardiging van de kindernevendienst. Het was goed om met elkaar van gedachten te wisselen. De kerkenraad waardeert het zeer dat zij, ondanks het kleine groepje kinderen, blijft volhouden.

We konden terugzien op mooie diensten, o.a. waarin het Heilig Avondmaal werd gevierd, de gezinsdienst en de dankstond waarbij er veel werd ingezameld voor de voedselbank.

Het was ook fijn om te horen dat er met catechese is begonnen, ook al is het groepje maar heel klein.

Er was aandacht voor de overledenen en hun nabestaanden in de afgelopen weken. En voor de zieken, voor zover bekend.

Het 40-dagen boekje kwam ter sprake; u vindt hieronder er een apart stukje over.

Er zijn veel activiteiten in voorbereiding rond Kerst en ook de actie kerkbalans.

Het is verheugend dat er enige nieuwe gemeenteleden zijn ingekomen.

Ook zijn we heel blij dat Coby Jansen zich beschikbaar stelt om nog een termijn (van 2 jaar) in de diaconie te blijven.

Als hier geen bezwaar tegen wordt gemaakt zal zij in de dienst van 8 januari 2017 herbevestigd worden.

Adrie van der Lee heeft aangegeven dat zij wil stoppen met haar werk als pastoraal werker. Hoewel we dat heel jammer vinden wordt haar wens uiteraard gerespecteerd. In dezelfde dienst is het de bedoeling dat we van haar afscheid nemen.

De kerkenraad vergadert weer maandag 12 december om 19.30 uur in ’t Anker.

 

Het 40 dagen boekje.

We beginnen er al vroeg over: het boekje dat in de 40 dagen voor Pasen ons wil

helpen om tijd vrij te maken voor bezinning. Deze keer is het de bedoeling dat de

opzet wat anders wordt. Het wordt niet alleen een boekje vóór u, maar ook een boekje dóór u!

Iedereen wordt opgeroepen om een bijdrage voor het boekje in te leveren. Dit kan van alles zijn: een Bijbeltekst die u

aanspreekt, een gebed, een gedicht, een lied, een Bijbels recept, een tekening….. De stukjes op de zondagen zullen door de predikant worden ingevuld. Op zaterdag zal de diaconie uitleg geven over de collectes die in de diensten worden gehouden. Maandag tot en met vrijdag is de gemeente aan de beurt.

Als u over een computer beschikt kunt u het stukje mailen naar de scriba a.n.hoogerwerf@gmail.com. U kunt uw bijdrage ook opschrijven en achter in de kerk in de daarvoor bestemde dozen doen. U mag uw naam er onder zetten maar het hoeft niet. Dat is uw eigen keuze.

Van harte hopen wij dat er veel bijdragen binnenkomen en het een heel gevarieerd en mooi boekje zal worden.

 

Bij de dienst van 27 november

Ds. de Graaff preekte n.a.v. de lofzang van Zacharias. Advent, de tijd van verwachten, moet telkens opnieuw gevierd worden. Met de komst van Jezus is het in werkelijkheid niet zoveel beter gegaan met deze wereld. Maar er is wel  licht en uitzicht gekomen voor allen die de duisternis van deze wereld aan den lijve ondervinden. De kinderen maakten een start met hun adventsproject; een boom waaraan iedere week een stukje meer leven komt. Zij volgen de verhalen van de vrouwen die belangrijk zijn geweest in het voorgeslacht van Jezus.


Bij de komende diensten.

4 december zal er ’s morgens een dienst zijn en ’s avonds een sing-in. We zullen hopen dat niet teveel gemeenteleden deze avond alvast het Sinterklaasfeest zullen vieren. Van harte welkom!

11 december hebben we onze eigen predikant weer in ons midden. We worden door de leiding van de kindernevendienst in deze tijd verder meegenomen in hun project en zingen met de kinderen het projectlied.

18 december zal er voor de voormalig Hervormden een bekende op de preekstoel staan: ds. J.A.P. Vlasblom. Fijn dat er na afloop van de dienst extra koffiedrinken is zodat u hem kunt spreken en elkaar ook kunt ontmoeten. Zoals u weet is er t/m januari twee maal per maand koffie na de dienst. Daarna volgt de evaluatie.

24 december zal een Kerstnachtdienst worden die voorbereid is door onze eigen predikant met een aantal gemeenteleden uit een gespreksgroep. U leest er verderop meer over.

25 december zal in de Kerstmorgendienst de kindernevendienst haar project afsluiten. Er zal een gelegenheidskoortje o.l.v. Hanno Hommel zingen.

31 december wordt het jaar afgesloten met een oudejaarsdienst

en op 1 januari beginnen we weer met elkaar aan het nieuwe jaar in ’t Anker. Na een korte dienst is er gelegenheid elkaar het goede voor het nieuwe jaar te wensen, onder het genot van een kopje koffie.

8 januari zal, als het goed is, een dienst van herbevestiging en afscheid nemen worden. En ’s avonds is er weer een sing-in.

 

Gelegenheidskoortje Kerst.

Het is gelukt om een aantal mensen bij elkaar te krijgen die op Eerste Kerstdag een  koortje willen vormen  en aan de dienst willen meewerken. Hanno Hommel is bereid een aantal liederen met het koortje in te studeren.  De data waarop gerepeteerd wordt, vindt u hieronder in de agenda.

Wilt u zich nog voor 5 december aansluiten? Stuur dan een berichtje naar Jan Vervark: j.vervark@ziggo.nl of bel hem: 538977.
Kinderkerstfeest.

Het kinderkerstfeest wordt de laatste jaren bij iemand van de leiding van de kindernevendienst

thuis gehouden. Dit jaar zal het plaatsvinden op 23 december bij Anke van der Leek thuis.

Heel fijn dat dit zo georganiseerd wordt! De kinderen van de kindernevendienst worden

hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Wat er allemaal gaat gebeuren is nog een verrassing. Maar we weten zeker dat de

kinderen zo met elkaar een fijn Kerstfeest zullen hebben!

 

Voor uw agenda.

Maandag 5, 12, 19 december en 2 januari : inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Maandag 5, dinsdag 13 en maandag 19 december: repetitie gelegenheidskoortje Kerst vanaf 20.30 uur in de kerk.

Dinsdag 6 december: ouderengespreksgroep 14.00 – 15.30 uur bij de fam. Bos, Oude Nieuwveenseweg 8.

Dinsdag 6 en woensdag 7 december: gespreksgroepen 20.00 – 22.00 uur; dinsdag bij de fam. Hardsteen, Blokland 25 en woensdag bij mevr. Veenstra, Bruningstraat 21.

Woensdag 14 december: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Donderdag 15 december: Sage – inspiratieavond van 20.00 – 22.00 uur in het Schoolhuis, Herenweg 22, Rijnsaterwoude.

Maandag 19 december: Kerstviering voor ouderen 17.00 u in ’t Anker.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

De diaconiecollectes

De collecte voor de diaconie die op 4 december wordt gehouden is deze keer niet met een speciaal doel, zoals u de laatste tijd steeds heeft kunnen lezen, maar gewoon voor het plaatselijk werk van de diaconie. Ook daarvoor is steeds geld nodig bijv. voor het vieren van  het ouderenkerstfeest.

 

24 december: voor Nieuwkoop helpt Oost-Europa.

Armoede is één van de oorzaken dat er in Oost-Europa duizenden gezinnen uit elkaar vallen. Kinderen worden achtergelaten in ziekenhuizen of tehuizen, omdat hun ouders niet meer voor hen kunnen zorgen. De ouders vluchten vaak naar het buitenland of zitten in de gevangenis, zijn alcohol- en drugsverslaafd en / of werkzaam in de prostitutie. In het ergste geval plegen zij zelfmoord. Deze drama’s kunnen mede door uw hulp worden voorkomen!

Voor eventuele giften kunt u gebruik maken van rekeningnummer Bank NL89INGB0004349838 t.n.v. St “Nieuwkoop helpt Oost Europa”. Deze stichting is aangesloten als ANBI organisatie waardoor uw gift op uw belastingaangifte in mindering gebracht kan worden.

 

25 december: NOAD.

De kerstcollecte staat in het teken van verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creëren.

In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van God.

Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is.

Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden. Geef liefde, geef uw gift.

 

31 december: plaatselijk werk diaconie.

De collecte voor de diaconie die op 31 december  wordt gehouden is voor het plaatselijk werk van de diaconie. Ook daarvoor is steeds geld nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemen die iedere zondag weer in de kerk staan en als groet van de gemeente gebracht worden naar jarigen, jubilarissen en zieken.

Al deze collectes worden dan ook van harte bij u aanbevolen!

 

Kerstbijeenkomst ouderen.

De Kerstbijeenkomst voor ouderen zal dit jaar plaatsvinden op maandag 19 december vanaf 17.00 uur. U krijgt binnenkort een persoonlijke uitnodiging, maar u vindt het misschien prettig om deze datum alvast te noteren.

Het is de bedoeling om met elkaar te zingen en zo met de gedachten rond Kerst samen van een maaltijd te genieten. De diaconie hoopt dat u allen aanwezig kunt zijn.

De diaconie.

 

Inloopochtenden.

Iedere maandagmorgen is er een inloopochtend en gaat de vlag uit bij het gebouw t Anker,  A.H. Kooistrastraat 29. Je kunt een praatje maken, een boek of een spelletje lenen, en dat alles onder het genot van een kopje koffie/thee met een koekje. Het is allemaal kosteloos. ‘t Anker is open van 10.00 t/m 11.30 uur.

Alleen 26 december 2e kerstdag is er geen inloopochtend, maar 2 januari is iedereen weer welkom.

Kom gezellig eens langs !!!  Het is voor iederėėn !!!

 

Viering Kerstavond.

Dit keer een wat andere invulling van de dienst dan gebruikelijk. Al een aantal jaren is één van de gespreksgroepen gewend om bij een deelnemer thuis een kerstbijeenkomst te houden. Ieder lid van de groep levert dan een eigen bijdrage rond het thema kerst en zoekt daarbij een passend lied. Verrassend en soms ook heel bijzonder was het te ervaren wat een mooie gedichten, verhalen, liederen en overdenkingen er zijn rond het thema kerst.

Aan de kerkenraad is gevraagd of een dergelijke vorm ook een keer tijdens een kerstnachtdienst gebruikt zou kunnen worden. Daar is mee ingestemd. Vandaar dat in deze dienst enkele leden van deze gespreksgroep een bijdrage zullen leveren. Telkens worden korte lezingen, een verhaal of een gedicht afgewisseld met veel zang. Daarbij is de beamer weer een prachtig hulpmiddel. Daarnaast probeert Anton de Boer nog muzikanten te vinden die willen meewerken. We hopen op een feestelijk begin van een paar prachtige, zinvolle dagen.  Jan Vervark.

Oecumenia 14 december.

Het is inmiddels traditie geworden om in december met elkaar kerststukjes te maken. De sfeer voor de kerstdagen komt er zo goed in. Onder deskundige leiding van Dita Bos kunt u uw creatieve gave botvieren.

Neemt u wel een bakje mee waarin het stukje gemaakt moet worden en een snoeischaartje is ook makkelijk. Voor een natje en droogje wordt gezorgd.

Het begint om 14:30 uur in ’t Anker. Neem gerust een gast mee. Van harte welkom!

 

Jarigen (75 +) december.

December is altijd al een feestelijke maand; dat geldt zeker voor de volgende gemeenteleden die hun verjaardag hopen te gaan vieren.

Dhr. M. van den Heuvel                    Ursulaplein 8                       19 december

Mevr. C.H. van Vliet – Noordam      Conradpark 4                      19 december

Dhr. J.C.H. de Vrij                              Uiterbuurtweg 47                                24 december

Van mevr. van Vliet en dhr. de Vrij kunnen we stellen dat ze tot de zeer sterken behoren: ze zullen respectievelijk 89 en 87 jaar worden.

We wensen u van harte een gezellige verjaardag toe en voor uw nieuwe levensjaar bovenal Gods zegen!

 

Lieve God,

om licht zijn wij gekomen,

licht in donkere dagen,

licht op onze levensweg.

 

Om warmte zijn wij gekomen,

warmte voor koude handen,

warmte die de kou verjaagt.

 

Om blijheid zijn wij gekomen,

blijheid om het feest dat komt,

blijheid met mensen om ons heen.

 

Om troost zijn wij gekomen,

troost als het feest niet komt,

troost om gemis.

 

Om licht zijn wij gekomen,

lieve God, het licht van uw ogen.

Zegen ons, amen.

 

                                               Uit de adventskalender ‘Deel de liefde’.

 

Ledenmutaties.

Dhr. en mevr.  L.P. Karens – Visser , Nieuwveenseweg 61, 2421 LB Nieuwkoop komen al geruime tijd bij ons in de kerk. Ze zijn nu ook officieel overgeschreven naar onze gemeente. Van harte welkom! We hopen dat u zich al een beetje thuis voelt.

Dhr. P.E. Spek is verhuisd van Schoterpark 18 naar Veldesdoorn 29. Veel plezier in uw nieuwe woning!

 

Verantwoording collecten diaconie november

Dankstondcollecte t.b.v. voedselbank Kaag en Brasem en Omstreken  € 272,20 (dit is inclusief twee giften van  € 50,00 en € 100,00 via de bank); najaarszendingscollecte  Colombia €  59,95 en Kerk in Actie binnenlandsdiaconaat € 78,10.

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage en giften.

 

Opbrengst overige collecten november

Dankstondcollecte €  394,95 (inkl. € 100,00 via de bank); orgelfonds €  75,30; onderhoud gebouwen €  110,25; alg. kerkelijk werk  € 139,97; predikantsplaats  € 301,50 en verwarmingskosten  €  99,80.

Voor de restauratie van het orgel mochten we twee giften ontvangen; een van € 20,00 (al enkele maanden geleden binnengekomen) en een van € 500,00 b.g.v. de dankstondcollecte.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en giften, namens de Kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 Aan het woord……Jan Vervark.

 

Jan  zijn geschiedenis begint bij zijn ouders. Vader was in de oorlog ondergedoken op de boerderij bij

de fam. Roodenburg, waar nu de Vrij zit, op de Uiterbuurtweg. Hij deed gewoon mee aan het

sociale verkeer in Nieuwveen: hij zat op de zangvereniging en ging naar de kerk. Dat laatste liep een

keer bijna fout. Het Geref. kerkgebouw werd omsingeld door de Duitsers, die een razzia hielden van-

wege Wim Speelman (zoon van de predikant). In de kerk kreeg men hier lucht van. Tijdens het Avond-

maal vluchtten de onderduikers naar de consistorie en verdwenen via een raam. Moeder woonde met

haar ouders op de Oude Nieuwveenseweg, waar in die tijd nog een sloot langsliep; de huizen waren

via bruggetjes te bereiken. Jan’s ouders trouwden in 1946 en waren ingetrouwd bij oma en opa van

moederskant.

Op 28 februari 1949 werd Jan als oudste geboren, na hem kwamen 1 broer en 2 zussen. Hij ging naar de Chr. School met den Bijbel van meester de Bruijn, op de hoek van de Kerkstraat en de A.H.Kooistrastraat. De zonen Arie en Wim waren vrienden; de oudste zoon Gert was organist in de Geref. kerk. Toen Jan had leren lezen las hij op weg naar school bij de boerderij van de fam. Ran ‘de ring’  en ‘verwon’. Het duurde jaren tot hij in de gaten had dat je het andersom moest lezen!

Het gezin waar Jan in opgroeide was prima, maar druk met de zaak. Jan’s vader was eerst kruideniersknecht, ging daarnaast olie rondbrengen, werd ‘ZZP’er’ in olie en begon een benzinepomp. Toen Jan oud genoeg was moest hij meehelpen: olie venten en jerrycans vullen met een handpompje. Nadat het aardgas zijn intrede in Nieuwveen deed stortte de zaak in en werd vader wasbaas in de Johannes Stichting. Moeder zorgde voor het gezin, incl. oma en oma’s broer (oom Kees) en bediende de oliepomp. Een zware taak maar met liefde gedaan. Oom Kees was een bijzondere man; een rechtlijnige Geref. broeder. Hij kon prachtig vertellen over wat hij had meegemaakt. Zondags ging men naar de kerk. Fietsen of een ijsje kopen deed men niet, maar schaatsen mocht dan weer wel. Waar nu op de Oude Nieuwveenseweg de ingang naar de Ringkant is, was een trapveldje. Het voetballen daar was een oecumenisch gebeuren. Desondanks werd er ook weleens gescholden naar RK jongens: ‘Roomse krullen’.

Na de lagere school ging Jan naar de Maranatha Mulo in Mijdrecht. Met een grote groep gingen ze op de fiets; ook op zaterdagmorgen was er nog school. Jan bewaart meer mooie herinneringen aan het fietsen dan aan de school. Ze hadden veel lol en haalden ook kattenkwaad uit. Zo was er op de weg naar de Hoef een ophaalbrug waar ze het hek van hadden gesloten. Politie-agent Efdée kwam er achter maar het bleef bij een reprimande. In die tijd werd aan de Speelmanweg gebouw Resonans neergezet waar de gezamenlijke jeugdsoos van de kerk werd gehouden. Jan zat daar met de jongens Bout, de Bruijn, Rijlaarsdam, Visser, Reijneveld en Kraak. Gerrit van de Linden van Vrouwenakker heeft veel gedaan aan de bouw en de leiding van de soos.

Na de Mulo wist Jan niet wat te doen. Bij de benzinepomp kwam Wout Rijlaarsdam, electromonteur in de bouw. Jan’s vader regelde dat Jan daar aan het werk kon: eerst draden trekken, later meterkasten en leidingen aanleggen. ’s Avonds op de Batavus naar school in Amsterdam om de theorie te leren. Later kon hij meerijden met Koos Visser (de broer van Leen).

In ’69 moest Jan in dienst en kwam bij de intendance (kleding- en voedselvoorziening). Toen hij met oefeningen meeging naar Duitsland ontmoette hij in het dorpje Sennelager Bärbel tijdens een sneeuwballengevecht. De rest van zijn diensttijd en daarna correspondeerde hij in boerenkool-duits met haar (alle naamvallen verkeerd), maar dat weerhield Bärbel er niet van om naar Nederland te komen. Eerst werkte ze als aupair maar dat maakte haar niet gelukkig. Later kreeg ze werk in verzorgingshuis Aar en Amstel in Nieuwkoop en bleef ze definitief in Nederland. In 1974 trouwden ze en kwamen in een heel nieuw project in Nieuwveen te wonen op het Meeuwenveld. Ze kenden de hele burenclub al; het waren allemaal bekende Nieuwveners.

Jan was na zijn diensttijd bij het electrotechnisch installatie bureau, waar hij eerder werkte, op de administratie gaan werken.  Dat vergde ook weer opleiding: ’s avonds 2 jaar boekhouden en 3 jaar MBA (moderne bedrijfsadministratie). Hij had weleens moeite om wakker te blijven. Als hij vrijdags de loonzakjes moest vullen, werden eerst de gordijnen gesloten.  Ondertussen werden Michiel en Monika geboren.

In ’82 maakte Jan de overgang naar de administratie van de muziekschool in Alphen. Hij kwam in contact met mensen van de muziekschool bij een uitvoering van het Mispage-koor waar hij bijna 25 jaar heeft gezongen. Wout Kraak had hem overgehaald bij dat koor te gaan. Zingen zat in de genen: opa en vader zongen ook. Jan ontdekte zelf hoe leuk hij zingen vond op de Mulo waar directeur de Boer hen meerstemmig liet zingen. Tegenwoordig zit Jan op een popkoor in Alphen.

De kerk heeft altijd een belangrijke rol in het leven van Jan gespeeld. Hij gelooft niet dat je in je eentje kunt geloven. Het is belangrijk om zondags bij elkaar te komen voor rust en bezinning. Het voedt je. Daarnaast vindt hij de gemeenschap met mensen belangrijk. In de Geref. kerk was Jan jeugdouderling, penningmeester van de zending, pastoraal ouderling en voorzitter van de kerkenraad. Nu is hij kerkrentmeester. Een altijd betrokken gemeentelid!

Annet Hoogerwerf-Teitsma

Prijspuzzel voor kinderen

In de vorige kerkbrief stond een woordzoeker over Noach. Maartje Karens heeft de oplossing gevonden: de regenboog als Gods verbond! Het prijsje ligt voor haar klaar. Deze keer hebben we een kwis voor jullie. Als jullie het Kerstverhaal hebben gehoord weet je vast de antwoorden. Stuur de oplossing voor 1 januari naar a.n.hoogerwerf@gmail.com. Eén van de kinderen met een goede oplossing zal een leuk prijsje winnen! Succes!

 

 1. Wat vieren we eigenlijk met Kerstmis?
 2. Dat de Kerstman cadeaus brengt b. De geboorte van Jezus
 3. Dat Jezus is opgestaan uit de dood d. Dat je schoolvakantie hebt

 

 1. Wat is de naam van de engel die Maria vertelde dat Jezus geboren zou worden?
 2. Michaël                 Jozef                 c. Gabriël              d. Johannes

 

 1. In welke plaats werd Jezus geboren?
 2. Nazareth Jeruzalem        c. Rome                 d.Bethlehem

 

 1. Waarom waren Jozef en Maria op reis toen Jezus werd geboren?
 2. Ze waren op vakantie                   Ze moesten zich laten inschrijven omdat er een volks-telling was
 3. Ze gingen op familiebezoek             d. Ze gingen Kerstmis vieren

 

 1. In wat voor huis was Jezus geboren?
 2. In een ziekenhuis                 Gewoon thuis                  c. In een caravan                 d. In een stal

 

 1. Wie kwamen als eerste Jezus bezoeken?
 2. De buren Herders            c. Wijzen               d. Timmermannen

 

 1. Waar kwamen de wijzen vandaan?
 2. uit het oosten uit het westen         c. uit het noorden         d. uit het zuiden

 

 1. Wat brachten de wijzen mee als geschenk?
 2. Bloemen Babykleertjes           c. Goud, wierook en mirre            d. Goud, zilver en brons

 

 1. Naar welk land vluchten Jozef, Maria en Jezus?
 2. Egypte Jordanië           c. Syrië                  d. Spanje

 

 1. Hoe heette de slechte koning die Jezus als baby dood wilde maken?
 2. Farao Ceasar              c. Herodes            d. Kajafas

 

Regionale inspiratie-avond.

Zoals u weet hebben een aantal jaren geleden de kleine gemeentes rond Alphen a/d Rijn naar samenwerking gezocht onder de naam SAGE (Samenwerking kleine Gemeentes). Met regelmaat komt er een groep bij elkaar om elkaar te inspireren, van elkaar te leren, naar samenwerking te zoeken.

15 december zal er een inspiratie-avond in Rijnsaterwoude worden gehouden waar iedereen van harte welkom is!

Plaats:   Het Schoolhuis

Herenweg 22

Rijnsaterwoude

Inloop: 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.

Programma: 20.00 uur opening door ds. Marina van der Zwaag (predikant Geref. kerk Ter Aar)

20.15 uur lezing door ds. R. de Reuver (scriba PKN Nederland)

over ‘Belang en noodzaak van samenwerken van kleine gemeenten in relatie tot Kerk 2025’

20.55 uur pauze

21.10 uur aanstekelijk verhaal van de gezamenlijke PKN kerken van gemeente Kaag en Braassem

over ‘Samenwerking’

21.35 uur Informatie van Rik en Caroline Mager (tot september 2016 predikant in Zevenhoven / Woerdense

Verlaat) over hun uitzending per februari 2017 naar Rwanda

21.50 uur Afsluiting door ds. Jelis Verschoof (predikant te Leimuiden).

Na elk programmadeel is er gelegenheid tot vragen stellen.

Vanuit de kerkenraad zullen de predikant en twee afgevaardigden deze avond bijwonen, maar ook u bent van harte welkom.

Wilt u deze avond bijwonen en het vervoer met elkaar regelen, laat u het dan weten aan de scriba. Email: a.n.hoogerwerf@gmail.com of tel. 538102.

 

TOP 2000 – kerkdienst.

In verschillende kerken wordt de laatste jaren in december zo’n dienst gehouden. Op zondag 11 december a.s. zal er om 10.30 uur ook in de Gereformeerde Kerk van Ter Aar een Top 2000-kerkdienst zijn. De band BEAM uit Hoorn zal de nummers van verschillende Top 2000-liedjes, waar een Bijbelse boodschap uit te halen is, vertolken. Laat je verbazen over hoe goed deze muziek past bij het geloof! Voorafgaand en na afloop van de dienst staat de koffie en thee klaar. Je bent van harte welkom!

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar 4 december 2016 t/m 8 januari 2017.

 

Zo 4 dec    9.30 Ontmoetingsdienst.

2de Advent

Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo  4 dec    9.30 Plusdienst Zevenhoven Dorpsstraatkerk

 

Zo 4 dec  18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 4 dec  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 11 dec

 

 10.30 Top 2000-dienst Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Do 15 dec

 

 20.00 Inspiratieavond over SAGE Rijnsaterwoude Het Schoolhuis

Herenweg 22

Za 17 dec  19.00 Open lucht

Kerst samenzang

Zevenhoven Plein in het dorp

bij de winkels

Zo 18 dec

 

19.00 Interkerkelijke Kerstsamenzang Langeraar Heilige Adrianuskerk Langeraarseweg 90
Za  24 dec

 

19.00 Kinderkerstviering

 

Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Za  24 dec 19.30 Kerstavond Rijnsaterwoude Woudse Dom

Herenweg 20

Za 24 dec 20.00 Kerstavonddienst Aarlanderveen Hervormde kerk

Dorpsstraat 38

Za  24 dec

 

21.00 Kerstnachtdienst Ter Aar Hervormde Kerk

Aardamseweg

Za  24 dec

 

21.00 Kerstnachtdienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Za  24 dec

 

21.30 Kerstavonddienst Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Za 24 dec

 

21.30

 

Kerstnachtdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Za  24 dec

 

21.30 Kerstnachtdienst.

 

Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Za 24 dec 22.00 Kerstnachtdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 25 dec

 

   9.30 Eerste Kerstdag

 

Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein
Ma 26 dec

 

10.00 Kerstzangdienst Ter Aar Hervormde Kerk

Aardamseweg

Za 31 dec 18.30 Oudjaar Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Za 31 dec

 

19.00 Oudjaarsavonddienst Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Za 31 dec

 

 19.30

 

Oudjaar

 

Nieuwkoop Gereformeerde kerk

Achterweg

Zo 1 jan 2017  10.00 Nieuwjaar Nieuwveen ‘t Anker

A.H.Kooistrastraat 29

Zo 1 jan  10.30

 

Nieuwjaarsdag

 

Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein
Zo 8 jan   9.30

 

Afscheidsdienst

ds. W.J. van Schaik

Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 8 jan  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

 

Toelichting bij de diensten/activiteiten in andere gemeentes:

 

4 dec Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman.

4 dec  Sing-in Woubrugge: laag drempelige zangdienst o.l.v. Gretha Bergman.

11 dec  Top 2000-dienst Ter Aar: zie blz. 9

15 dec  Inspiratie-avond over Sage  Rijnsaterwoude:  zie blz.8

18 dec  Interkerkelijke Kerstsamenzang Langeraar: met zang en muziek bereiden we ons voor op het Kerstfeest. Het kerstverhaal wordt via schermen uitgebeeld in beeld en geluid.

24 dec Kinderkerstviering Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

24 dec Kerstavond Rijnsaterwoude: m.m.v. koor Song of Joy uit Kudelstaart.

24 dec Kerstavonddienst Aarlanderveen: voorganger: ds. G.M. van Meijeren, Hoevelaken.

24 dec  Kerstnachtdienst Ter Aar: m.m.v. Sound of Celebration uit Alphen a/d Rijn. Voorganger ds. W.H. v. Boeijen

24 dec  Kerstnachtdienst Woerdense Verlaat: thema: ‘Volg de ster’, spreker: ds. Gert Beekman,  m.m.v. de Herman Singers. Organist: Chris van den Hoek

24 dec  Kerstavonddienst Ter Aar: mmv het Koor “Spirit” uit Nieuwkoop. Na afloop is chocolademelk en glühwein.

24 dec Kerstnachtdienst Woubrugge: in onze sfeervolle Dorpskerk o.l.v. Ds. Mandemaker en ds. Van Schaik m.m.v. De “Voices of Bliss’  Bert den Hertog (orgel) en Andre van ’t Wout (piano)

24 dec Kerstnachtdienst Nieuwkoop: voorganger: ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk. M.m.v. gospelkoor ‘Living Words’ uit Valkenburg (Z-H).

25 dec Eerste Kerstdag Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman. M.m.v. Zanggroep ‘Spirit’.

26 dec  Kerstzangdienst Ter Aar: voorganger ds. J. Henzen uit Wateringen

31 dec Oudjaarsavonddienst Ter Aar: Het jaar 2016 wordt uitgeluid met een dankdienst.

31 dec Oudjaar Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman.

1 jan Nieuwjaarsdag Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

8 jan  Afscheidsdienst Woubrugge: afscheid van onze predikant ds. W.J. van Schaik die een beroep heeft aangenomen naar de Wijk gemeente Andreaskerk in Dordrecht.
Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  18 dec  2016 – 8 jan 2017.

 

Zo 18 dec  16.00

 

Kinder Kerstviering Ter Aar Hervormde Kerk

Aardamseweg

Zo 8 jan

2017

16.00 Kinderkerk voor kinderen van 0 tot 10 jaar Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

 

18 dec  Kinderkerstviering Ter Aar:  m.m.v. kinderen Kindernevendienst.  Voorganger Ds. J. Staat Andijk

8 jan 2017  Kinderkerk Ter Aar:  voor kinderen van 0 tot 10 jaar.  Drie kwartier zijn we bezig met het verhaal over de drie koningen, zingen we liederen en bidden we. Het eerste kwartier beginnen we samen. Het volgende kwartier blijven de kinderen tot 7 jaar in de kerk, gaan de kinderen vanaf  7 jaar naar een andere ruimte en de ouders en grootouders naar nog een andere ruimte. Het laatste kwartier sluiten we samen af in de kerk. Om 16.45 uur is er koffie, thee en limonade.

Namens de redactie: