Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

ontmoetingskerkbrief december 2015

van de Protestantse gemeente te Nieuwveen
5’ jaargang nr. 55: zondag 6 december 2015
kopij volgende brief: uiterlijk 30 december 2015
redactie: j.vervark@ziggo.nl

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
6 december 2015 

 

 

18:30 uur

Ds. T. WielsmaUithoorn

 

 

Singin

2e zondag van Advent  1. diaconie2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

 

algemeen kerkelijk werk

13 december 2015 Ds. P. WilschutAlphen aan den Rijn 3e zondag van Advent 1. kerk2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

20 december 2015 Ds. F. BosWaddinxveen 4e zondag van Advent 1. kerk2. predikantsplaats

3. orgelfonds

24 december 201522:00 uur Ds. J. de GoeiAmersfoort Kerstnachtdienst m.m.v. trompettist en saxofoniste Sarina Rijlaarsdam  1. diaconie2. predikantsplaats
25 december 2015 Ds. P. WilschutAlphen aan den Rijn Kerst m.m.v. Protestants Kerkkoor 1. diaconie2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

27 december 2015 Ds. D. VerboomRijnsburg 1. Kerk in Actie2. predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

31 december 201518:30 uur Ds. A. ChristKatwijk Oudjaar 1. diaconie2. kerk
 1 januari 201610:00 uur: Het Anker Ds. T. WielsmaUithoorn Nieuwjaarkoffiedrinken
 3 januari 2016 

 

 

18:30 uur

Kand. W. WarnarUtrecht

 

 

Singin

koffiedrinken 1. kerk2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

 

algemeen kerkelijk werk

Zalig wie kan wachten… Daniël 12-12

Gelukkig is de mens, die blijft wachten…. Hierboven staat de versie uit de Naardense Bijbelvertaling en deze is uit de Bijbel die wij gebruiken.

Het is een slotcitaat uit het boek Daniël. Dat is een fascinerend boek. Het is een boek van hoop en van bemoediging. Lotgevallen worden verteld van joodse martelaren zoals Daniël en zijn vrienden die in de oven gegooid worden en het overleven. In de slotverzen wordt verteld wat er in de eigen tijd gebeurt. De tempel doet geen dienst meer, geen offer wordt gebracht. De naam van God wordt geen eer aangedaan. Integendeel; een verwoesting brengend afgodsbeeld wordt in de tempel opgericht. Het heeft een storm van protest in Israël op gang gebracht. Er zou verzet komen; de opstand van de Maccabeeën.

We praten over 250 voor Christus, de tijd dat Israël volgens de Griekse koning ge-updated moest worden met de Griekse beschaving en de Griekse godsdienst. Geloof in God zou ouderwets zijn, niet meer van deze tijd. De tempel van de Heilige wordt tempel van afgoden. Ooit deden de communisten dat met de Hollandse kerk in St.Petersburg. Ze maakten er een museum voor het atheïsme van. Voor christenen was het om moedeloos van te worden. De overmacht was groot, hun eigen invloed helemaal weg.

 

Het boekje Daniël en later het boek Openbaring spreken allebei in visioenen, vergezichten. Ze zeggen allebei: laat je door je eigen tijd het zicht niet benemen. In Daniël wordt van de verschrikkelijke tijd van ontwijding van de tempel en vernedering van God gezegd: het zal een tijd duren. Maar niet eeuwig!!

Zalig wie langer kan wachten. Want daartoe is alle reden. Want dan zal je je bestemming bereiken. Nieuw testamentisch gezien is dat: de komst van Gods Koninkrijk.

 

Soms lijkt dat een term van vroeger. Maar als je kunt wachten, vol verwachting, dan zul je meemaken dat veel voorbijgaat maar God en Zijn Woord niet. Inmiddels is het communisme verleden tijd. Leningrad is weer St.Petersburg. Een signaaltje is het, dat het inderdaad als christenen loont, te blijven wachten op God. Zegt Hij niet: hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden niet!!

 

Blijven wachten. Dat is vechten tegen moedeloosheid en wanhoop. Dat kun je doen door het medicijn van de hoop in te nemen: De boodschap van Advent en Kerst.  Geen goddeloosheid, geen ontwijding van Gods huis heeft verhinderd dat God komt in Zijn Zoon.

 

God is niet verdwenen in de tijd; Hij overwint haar. Want de komst van Jezus wil zeggen: God zal ons redden! God zal ons behouden! God zal ons vergeven!

En daarom zijn we: meer dan overwinnaars door Hem, de Gekruisigde, die leeft, die ons heeft liefgehad. Zalig wie op Hem blijft wachten! Hij zal naar je toe komen!

Aandachtige Adventsweken en een gezegende kersttijd toegewenst.

ds.Piet Wilschut.

 

Wel en wee

Op het moment van schrijven was me niet meer bekend dan dat Jaak Zwaan, Schoterveld 17, onder behandeling is. Ineke Könst, Parkstraat 12, herstelt van een beenbreuk. Mw. Sari Wilschut, Marnixstraat 5 in Alphen a/d Rijn, is geopereerd en herstelt thuis. God zij met allen.

Advent

Het is weer Adventstijd. De kindernevendienst heeft een project voor de advents-en kersttijd. Het thema is: ‘Liefdevol aangeraakt’. Het gaat over Lucas 1 en 2. Voor elke zondag is er een nieuw projectlied op de melodie van: ‘De hemel heeft een lied doen horen’ uit Alles wordt nieuw. Op 13 december hoop ik voor te gaan. We volgen dan de kinderen in de stof uit Lucas 1. Het gaat dan over Maria en Elisabeth. De kleur van deze tijd is paars. Het is de kleur van bezinning. Veel zegen allen.

 

Laatste kans: sing-in  in 2015

6 december om 18.30 uur is uw laatste kans om in 2015 een sing-in mee te maken. Coby Jansen heeft deze keer de leiding en zal vast weer een mooi Bijbelgedeelte, meditatie en bijpassende liederen uitzoeken. U komt uiteraard ook zelf weer aan bod om de liederen te noemen die u graag wilt zingen. Welkom!

 

Welkom in de diensten met Kerst

24 december om 22.00 wordt de Kerstnachtdienst gehouden. Ds. J. de Goei uit Amersfoort is de voorganger. Hij heeft in de liturgie veel bekende Kerstliederen opgenomen. Die zullen begeleid worden door Anton den Boer op orgel, Sarina Brouwer-Rijlaarsdam op saxofoon en Henri Stallenberg op trompet. Dat zal feestelijk worden! Na afloop van de dienst wordt er iets lekker warms geschonken.

25 december om 9.30 uur is de Kerstmorgendienst. Onze eigen predikant Piet Wilschut gaat voor. Het Protestants Kerkkoor verleent haar medewerking. O.l.v. Henk van Voorst wordt het Kerstrepertoire uiteraard druk gerepeteerd. De kinderen van de Kindernevendienst sluiten in deze dienst hun project af.

U bent van harte welkom in beide diensten!

 

Kinderkerstfeest

De kinderen van de kindernevendienst hebben hun eigen Kinderkerstfeest bij één van de dames van de leiding thuis. Op 13 december gaat dit Kerstfeest plaatsvinden. Er zal een mooi verhaal verteld worden en de kinderen gaan ook zelf aan de slag: een Kerststukje maken en koekjes bakken. Traditiegetrouw zullen zij namens de kerkenraad een boek uitgereikt krijgen. Het zal vast weer een heel gezellig en fijn Kerstfeest worden!

 

Oud- en Nieuwjaar

Op 31 december wordt het jaar 2015 besloten met een Oudejaarsdienst om 18.30 uur. Ds. A. Christ uit Katwijk zal voorgaan. De organist is Anton den Boer.

2016 wordt ingeluid met een (korte) dienst in ’t Anker en de gelegenheid om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen. Deze dienst begint om 10.00 uur. Ds. T. Wielsma uit Uithoorn is de voorganger en Anton den Boer zal deze keer op piano begeleiden. U bent voor beide diensten van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad, de scriba.

 

6 december: collecte Binnenlands Pastoraat

Tijd voor elkaar nemen is in onze jachtige tijd niet vanzelfsprekend. Vaak luisteren we maar half. Daardoor gaan er dingen mis. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om goed luisteren naar elkaar, om omzien naar elkaar. Zoals we hier bij elkaar zijn vormen we een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Het pastoraat is een van de manieren waarop we dat vorm geven. We hebben aandacht voor ouderen in onze wijk, voor zieken, voor mensen in een moeilijke situatie zoals echtscheiding of werkloosheid. Maar ook onderling zien we om naar elkaar. Het pastoraat vindt in deze tijd waarin minder mensen in de kerk komen steeds meer buiten het kerkgebouw plaats. Dat vraagt om nieuwe benaderingen, nieuwe vormen.

De collecte vandaag is bestemd voor handreikingen en cursussen waardoor plaatselijke pastoraal werkers kennismaken met nieuwe vormen van pastoraat en erin getraind worden.

 

24 december: collecte Nieuwkoop helpt Oost-Europa

Armoede is één van de oorzaken dat er in Oost-Europa duizenden gezinnen uit elkaar vallen. Kinderen worden achtergelaten in ziekenhuizen of tehuizen, omdat hun ouders niet meer voor hen kunnen zorgen. De ouders vluchten vaak naar het buitenland of zitten in de gevangenis, zijn alcohol- en drugsverslaafd en / of werkzaam in de prostitutie. Deze drama’s kunnen mede door uw hulp worden voorkomen!

Voor eventuele giften kunt u gebruik maken van rekeningnummer Bank NL89INGB0004349838 t.n.v. St “Nieuwkoop helpt Oost Europa”. (De stichting is aangesloten als ANBI organisatie waardoor uw gift op uw belastingaangifte in mindering gebracht kan worden.)

 

25 december: collecte Kinderen in de knel (Kerk in Actie)

Geef voor kwetsbare kinderen in Moldavië Kerst is het feest van het licht. Jezus werd geboren en maakte Gods licht zichtbaar voor iedereen. In deze tijd delen we dit licht met elkaar. We geven het door aan kinderen in Moldavië voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Wilt u een licht voor hen zijn? Geef voor het leven van kwetsbare kinderen in Moldavië.

 

31 december: diaconie collecte

De collecte voor de diaconie die op 31 december wordt gehouden is deze keer niet met een speciaal doel, zoals u de laatste tijd steeds heeft kunnen lezen, maar gewoon voor het plaatselijk werk van de diaconie. Ook daarvoor is steeds geld nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemen die iedere zondag weer in de kerk staan en als groet van de gemeente gebracht worden naar jarigen, jubilarissen en zieken.

Al deze collecte worden dan ook van harte bij u aanbevolen!

 

Inloopochtenden

Op 14 en 28 december  hangt de vlag weer uit bij Het Anker dan zijn er weer de inloopochtenden, waar u van harte welkom bent voor een praatje, van 10 t/m 11.30 uur. In januari gaan wij van start met iedere maandag een inloopochtend. U kunt  boeken en/of spelletjes en/of puzzels lenen, leuk om te doen in de donkere winter maanden, gezellig bij een kopje koffie of thee. Gewoon doen!!!

 

Met vriendelijke groet; de gastvrouwen.

Een bericht van de diaconie over de Zending

De diaconie heeft besloten om de rekening van de zending per 1 januari 2016 op te zeggen.

Wij zijn tot dit besluit gekomen omdat de laatste jaren bijna geen gebruik gemaakt wordt van deze rekening en we er toch kosten voor moeten maken. De bankkosten staan niet meer in verhouding tot het gebruik.

Nu is het besluit genomen om de gelden voor zending via de rekening van de diaconie te laten lopen. Als u een gift of een bijdrage wilt bestemmen voor de zending kunt u dit via het rekeningnummer van de diaconie doen, onder vermelding: zending! Wij zullen er zorg voor dragen dat de bijdrage bij de zending terecht komen.

De zendingsbussen voor in de kerk blijven daar hangen zodat u daar ook gewoon u gift in kan doen.

De diaconie

 

Voor aankondiging Kerstbijeenkomst ouderen

De Kerstbijeenkomst voor ouderen zal dit jaar plaatsvinden op maandag 21 december vanaf 17.00 uur.

Binnenkort krijgt u een persoonlijke uitnodiging, maar u vindt het misschien prettig om deze datum alvast te noteren. Het is de bedoeling om met elkaar te zingen en te luisteren naar kerstmuziek. Ook zal er weer een kerstverhaal voorgelezen worden om zo met de gedachten rond Kerst samen van een maaltijd te genieten.

De diaconie hoopt dat u allen aanwezig kunt zijn.                                                                                                                Namens de diaconie

 

Gespreksgroepen

Rond de data van de gespreksgroep die op dinsdagavond bij elkaar komt ten huize van Eric Hardsteen is wat onduidelijkheid ontstaan. Om verder misverstand te voorkomen hierbij de data voor de rest van het seizoen: 17 november, 1 december, 5  en 19 januari, 2 en 16 februari en 1 maart. De gespreksgroep van de woensdagavond komt in dezelfde week bijeen in het zomerhuis van de familie Bos. De afsluiting met een gezamenlijk etentje is gepland op 18 maart in Het Anker.

 

Gezinsdienst 29 november

Wat was het een mooie dienst! En wat hielden de kinderen zich voortreffelijk tijdens de preek (er was geen KND). Want er was behalve veel te horen ook veel om naar te kijken. Veel toepasselijke beelden bij het thema: “tijd om te verwachten”. Wachten duurt vaak lang en is saai, maar bij verwachten bereid je je voor op een prachtige gebeurtenis. Net als bij het Sinterklaasfeest.

De gezinsdienstcommissie en ds. Dennis Verboom verdienen hiervoor een pluim. Bedankt.

Jan Vervark

 

Begroting 2016 ter inzage

De kerkenraad heeft de begroting voor 2016 vastgesteld. Deze kan vanaf 7 december a.s. bij Jan Vervark thuis worden ingezien. Liefst wel vooraf even bellen (538977) of mailen (j.vervark@ziggo.nl). Het is ook mogelijk een beknopt overzicht van de cijfers digitaal te ontvangen. Als u dat wilt moet u dat even in een mailtje vragen.

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Avond over  onze laatste wil

Op maandag 25 januari, in t Anker, aanvang 20 uur, begint een bijzondere avond. Ik heb al eens gezegd, met u/jou te willen nadenken over wat u eigenlijk zou willen rond uw afscheid bij overlijden. Ik weet het: heftig onderwerp. Maar toch goed om het er met elkaar eens over te hebben. Want wat wij willen, is vaak onze nabestaanden helemaal niet duidelijk. Het komt steeds vaker voor dat je familie heel andere opvattingen heeft en niet automatisch kiezen zal voor een christelijk afscheid. Vandaar dat er steeds vaker gekozen wordt voor een levenstestament. Wat is dat zult u vragen? Heeft het te maken met uw nalatenschap? Of een geestelijk testament met daarin hoe u uw afscheid zou willen hebben met een kerkdienst of wat dan ook. Ingrid de Wilde, die een opleiding voor uitvaartverzorger heeft gedaan, zal die avond ook u / jou van alles kunnen vertellen. Want er zijn heel wat rituelen, mogelijkheden. Ingrid en ik zullen allebei een bijdrage leveren en u/jij kunt volop vragen stellen en horen welke keuze anderen maken. Kom dus vooral.

Ds. Piet Wilschut.

 

Pastorale enquête

Een aantal jaren geleden al weer hebben we als pastoraal team een enquête gehouden, waarmee we u / jou pastorale aandacht aanbieden. Die enquête willen we nu weer houden. Na vier jaar zou het kunnen zijn, dat u / jij nog dezelfde keuze maakt maar evengoed tot een andere keuze zou komen. Voor het team is het belangrijk te weten wie bezoek wil of wil meedoen aan Groot huisbezoek. De resultaten laten we een aantal jaren gelden. Natuurlijk kan iedereen tussentijds aangeven mee te doen of toch niet. De enquête krijgt u / jij thuis eind december, begin januari. Uiterlijk 11 januari moeten de resultaten binnenzijn. Dan kunnen we vervolgafspraken maken. Vul dus vooral in en leg het klaar voor degene die het komt ophalen. Begin februari zijn avonden gepland voor degenen die meedoen. Thema dat besproken wordt: goede buren. Wie bezoek aan huis wil, zal dat ook krijgen.

Ds. Piet Wilschut

 

9 januari: bezoek tentoonstelling 150 jaar RK-parochie

U weet vast wel dat dit jaar het 150-jarig jubileum van RK parochie St. Nicolaas wordt gevierd. Nu heeft de Historische Kring Liemeer een interessante expositie ingericht over de geschiedenis van de parochie en de kerk. Hoe kwam dat toch dat er wel een protestantse kerk was in ons dorp maar geen katholieke? Waar en hoe kerkten de parochianen al die tijd? Wie was de eerste en wie de laatste pastoor? Hoe zag de kerk er uit? Er zijn zelfs originele documenten van het allereerste begin te zien. Wilt meer weten over de geschiedenis van onze katholieke broeders en zusters?

Op 9 januari a.s. bent welkom in de Oudheidkamer (Kerkstraat 31).    Jan Vervark is dan aanwezig om van alles te vertellen over de tentoonstelling. Aanvang 14:00 uur. (tot ca. 16:00 uur)

Jan Vervark

 

Uit de kerkenraad

Op 9 november vergaderde de kerkenraad en opende met een bezinning op: de gemeente bewaren bij het heil. Het werd een gesprek dat veel losmaakte. Diaken Benno v.d. Meer was voor het eerst aanwezig en werd welkom geheten. Verheugend bij de dankstond was dat er

veel is ingeleverd voor de voedselbank. Allerlei diensten zijn besproken of voorbesproken, zoals de advents- en kerstdiensten. Er komen weer adventskaarsen. De kindernevendienst werkt mee via een project. Het beroepingswerk kwam ter sprake. De beroepingscommissie had wat vragen. Aan gemeenteleden, die namen van in hun ogen geschikte kandidaten indienden zal, als dat nog niet gebeurd is, gevraagd worden naar de motivatie om een bepaalde kandidaat voor te dragen (is kerkordelijk nodig).We zijn benieuwd. Het avondmaalsboekje moest herzien worden vanwege het nieuwe liedboek en voor gastpredikanten een aantal onduidelijkheden. Het nieuwe boekje is vastgesteld. Een memo van ds. Wilschut over een gesprek met diaken van Aarle, het contact van de parochie, is besproken. De kerkenraad wil proberen om elk jaar samen met de parochie een openluchtdienst te organiseren. Pastorale zaken passeerden. Zo bespraken we de avond waarvoor heel wat uitnodigingen de deur uitgingen: een avond voor leden tussen de 30 en 50 jaar over de toekomst van de gemeente. Er zijn bijzonder waardevolle dingen gezegd. Misschien was het belangrijkste wel: het heeft geen zin om jezelf de put in te praten. Laten we vooral een levende gemeente zijn met Jezus Christus als onze Heer en Verlosser en ons in die gemeente inzetten. Laten we dat vooral doen. Op donderdag 21 januari  2016 komt er een avond ‘over leven en dood’. Ingrid de Wilde, die een opleiding voor uitvaartverzorgster volgde, werkt mee. Er komen kerstkranten van onze landelijke kerk. De diakenen meldden dat vanaf 1 januari de inloopochtenden elke maandagmorgen zullen plaatsvinden in ´t Anker. De kerkrentmeesters kwamen met een begroting 2016 die we goedkeurden. Er zullen acties komen voor het restaureren van het orgel. De laatste zaken rond de anbi status van onze gemeente zijn geregeld. Dat is belangrijk voor uw aftrekbare giften aan de kerk. Op 29 november komt er o.l.v ds. Dennis Verboom een gezinsdienst met als thema: Tijd om te verwachten. Ten slotte kwam onder andere de vakantiebijbelweek ter sprake. We hoorden dat dit in andere plaatsen een succes is. Zou dit ook niet iets zijn om in Nieuwveen te gaan doen?

  1. Piet Wilschut.

 

Impressie van de missionaire impulsavond

10 november j.l. gingen Coby Jansen en ik naar Leimuiden om bovengenoemde avond mee te maken. We waren de enigen niet: er waren ongeveer 40 mensen uit de regio op af gekomen.

Het doel van deze avond was om elkaar te inspireren door te horen van initiatieven uit gemeenten in onze eigen regio. Niet alleen succesverhalen, maar ook de dingen waar je tegenaan loopt, die moeite kosten…. een reëel beeld dus.

Grote initiatieven zoals het project ‘Doelgericht leven’ in Zevenhoven. 40 dagen lang was een groot deel van de gemeente hiermee bezig, door te lezen in een dagboek, door de kerkdiensten en door gespreksgroepen. Het heeft hen veel opgebracht: enthousiasme, geloofsgesprekken, nieuwe gemeenteleden….

Of  ‘het Dorpsleerhuis’ in Woubrugge. Avonden op gebied van vorming & toerusting over maatschappelijk relevante thema’s. Doordat het boekje hierover in het hele dorp verspreid was kwamen er mensen op af die je normaal gesproken op zondagmorgen niet in de kerk ziet.

Ook kleine initiatieven zoals onze eigen inloopochtenden, die door Coby gepresenteerd werd.

Of  ‘de Kinderkerk’ in Ter Aar. Deze wordt een aantal keren per jaar gehouden voor kinderen van 0-8, hun ouders en grootouders. Ouders die hun kinderen wel lieten dopen, maar daarna de kerkdiensten nauwelijks bezochten. Daarbij wordt er gezamenlijk begonnen in de kerk, helemaal gericht op de kinderen en vervolgens gaan niet de kinderen naar de kindernevendienst maar de (groot)ouders naar de oudernevendienst. Verrassend! Zij spreken daar met elkaar over enkele geloofsvragen. Daarna wordt er in de kerk weer met ouders en kinderen samen afgesloten.

Vanuit de landelijke kerk was Hans van Ark (Missionair werk en kerkgroei) aanwezig. Het bleek een boeiende spreker die als kernboodschap meegaf:

Missionair werk begint bij je eigen gemeente. Iedereen heeft vele relaties om zich heen. Die kun je gebruiken door naar mensen te luisteren. Wat wil men? Wat houdt een dorp bezig? Misschien komt van het één het ander.

Hij noemde prachtige voorbeelden:

  • in een dorp waar ‘alles’ om voetbal draaide, werd de openluchtdienst een keer op het voetbalveld gehouden. Plotseling kwamen er om die reden veel meer (en andere) mensen op de dienst af.
  • in een ander dorp wordt jaarlijks een braderie gehouden, o.a. rondom de kerk. Ineens kwam het idee: waarom de kerk niet open op die dag? Een bord voor de deur met de tekst: ‘kom even binnen om een stukje rust te vinden’. Het bleek dat hier heel veel mensen gebruik van maakten….

Al met al was het inderdaad een inspirerende avond. Een avond die ervoor zorgt dat je denkt: er zijn in onze regio nog veel levende gemeentes. Een avond om je aan op te trekken.

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Preekbespreking 25 oktober 2015

Deze keer samen met ds. Bos uit Waddinxveen. Hij preekte over Bartimeus (Markus 10: 46-52) en dat Jezus gekomen was om te bevrijden en herstel te brengen (Jesaja 42:1-7), om blinden de ogen te openen. Hoe wisselend de omstanders op het roepen van Bartimeus reageerden, voor en na Jezus nodiging en het volhouden van Bartimeus. Ja, hij moest van Jezus uitspreken dat hij wilde zien en dit gebeurde op grond van zijn geloof en het volk loofde God (Lucas 18:43). Dit volk dat hem eerst bestrafte om te spreken. Na Jezus nodiging moedigde ze hem aan! Zo kunnen wij ook zijn naar ieder die wij ontmoeten; heb moed en roep naar Jezus. Wij spraken over heil, wat heel maken betekend en over geloof wat soms actie inhoud (traplopen) en het van God verwachten (de lift). Deze twee dingen kwamen uit dit verhaal. Maar ook de verandering die nieuwe kleding inhoud: Bartimeus werpt zijn kleed af als een nieuw begin. Hoe dit heel praktisch voelt weet een ieder die politie of verpleegster is, want er wordt dan iets van je verwacht door je kleding. Ook spraken we over de overweldiging van het mensenstroom die Europa binnenkomt tot heel dicht bij (Nieuwkoop en mogelijk Nieuwveen). Dan niet angstig kijken naar deze vreemde mensen maar persoonlijk contact proberen te leggen en kijken wat we als kerk zouden kunnen doen. Ook nu al kunnen we zoals Jezus vragen stellen, luisteren en vooral  interesse in elkaar tonen. Zoals iemand persoonlijk ervaarde door een gesprek gewoon met zijn buurvrouw. En twee mensen met een hulpvraag ervaarden wat het is om hulp te ontvangen! We zien uit naar de volgende keer op 15 november; dit keer geleid door Kees Spek en samen met ds. Wielsma. Weet je uitgenodigd!

Hans Spelt.

 

Jarigen en huwelijksjubileum december

19-dec                   Mevr. C.H. van Vliet – Noordam       Conradpark 4

24-dec                   Dhr. J.C.H. de Vrij                               Uiterbuurtweg 47

26-dec                   Mevr. R. Stichter – Erkelens              Dorpsstraat 11-e

Drie leden van onze gemeente die we in het zonnetje willen zetten. Zij hopen namelijk de komende maand hun verjaardag te vieren. Altijd leuk om dan wat extra aandacht te krijgen, misschien wel in de bloemetjes gezet te worden. Namens onze gemeente alvast een hele fijne verjaardag toegewenst.

Ook is er deze maand wat te vieren in huize Maurits- van Leeuwen (Essenlaan 65, 2461 DJ Ter Aar). Op 26 december is dit echtpaar dan 12 ½ jaar getrouwd. Alvast van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een mooie dag toe.

 

Ja, je bént een vreemdeling hier op aarde

je weet in de wereld de weg zomaar niet.

Je zwerft maar wat rond tussen normen en waarden

je tast in het donker, je weet niet wat je ziet.

Maar waar je ook gaat en wat je ook doet

De Bijbel is goed voor een lamp bij je voet.

Uit: Een knipoog kan helpen van Karel Eykman

 

 

Tenslotte

Wat er in Beiruth gebeurd is, in Ankara, in Parijs, is weerzinwekkend. We hebben te maken met een monsterlijke macht die mensen zonder onderscheid doodt. Konden we bij Charlie Hebdo nog denken dat het een aanval was op de vrije pers vanwege belediging van de profeet Mohammed, wat we nu meemaken is een aanval op ons bestaan. We mogen er niet zijn. Redeneren, meningsverschillen oplossen door gesprekken helpt niet. Het is erop of eronder. Het is een soort oorlog. We hebben weer veel beelden gezien. Inmiddels blijkt iets dat voor miljoenen belangrijk is: voetbal, te kunnen worden afgelast. Dat is, zei iemand, een overwinning voor terroristen. Wat in Parijs opviel, vond ik, was de machteloosheid, het verdriet en de verbijstering. Was men de vorige keer nog in een stemming van: jullie krijgen ons niet klein, nu gaat het over angst, over niet meer argeloos op straat lopen of in een trein stappen. En hoe opvallend was het dat in geseculariseerd Parijs ineens dat bord er was met daarop: pray for Paris, bidt voor Parijs. Alsof een stem zei: Heer, help ons, wij vergaan!

Ondertussen horen we onze premier zeggen dat het een oorlog is met IS, niet met de islam of geloof. Ik begrijp dat wel. De premier wil niet meedoen aan demonisering van de islam. Maar we moeten hier niet meer wegkijken. IS bestaat met als voedingsbodem de, wat zij noemen, zuivere islam. Men ontleent aan die islam een geloof dat de dood aanprijst.Het zal nooit lukken met militair geweld alleen deze beweging weg te krijgen of onschadelijk te maken. Binnen de islam moet wereldwijd een beweging op gang komen die zich verzet tegen dit misbruik van hun geloof. Zoals we in het christendom ook een tijd gekend hebben waarin met de Bijbel in de hand de kruistochten verdedigd werden: ‘God wil het’, zei de paus toen. Miljoenen zijn afgeslacht. Ook een geloof dat de dood aanprijst. Wij hebben met schade en schande ontdekt dat dit het Evangelie verloochent. Tegenover een geloof dat de dood aanprijst staat het Evangelie dat vraagt om een vertrouwen, dat het leven aanprijst. Een geloof dat God vertrouwt op Zijn Woord, dat Hij sterker is dan de machten van de dood. Bid voor  Parijs… Dat is opkomen voor het leven, voor de hoop..Want hebben we niet een Heer van dood en leven die ons zelfs eeuwig leven gunt?!

ds.Piet Wilschut.

 

Opbrengst collecten oktober en november diaconie

Avondmaalscollecte Bolivia € 150,20. Kerk in Actie: najaarszendingsweek €  84,79 en binnenlandsdiaconaat €  70,10, dankstondcollecte Hospice  € 124,60 plus een gift van € 150,00. Verder is er nog een gift ontvangen van € 20,00.

 

Namens de diaconie: hartelijk dank voor uw bijdragen en giften.

 

Opbrengst overige collecten

Oktober: verwarmingskosten € 68,60, predikantsplaats € 259,55, orgelfonds  € 68,75, restauratiefonds  € 64,20, algemeen kerkelijk werk € 232,80, zangavond 18 okt. € 59,65, Kerk en Israël  € 71,65.

November:

Dankstondcollecte € 312,10 plus een prachtige gift van € 850,00 t.b.v. het orgel, algemeen kerkelijk werk € 238,47, predikantsplaats € 372,64, jeugdwerk  € 64,95, verwarmingskosten  € 113,22, onderhoud gebouwen € 138,43, orgelfonds €  65,85, restauratiefonds  € 91,95. Ook mocht nog een extra gift worden ontvangen van €  100,00

 

Namens de kerkrentmeesters: hartelijk dank voor uw bijdragen en giften.

 

Top2000-kerkdienst

De Top 2000 bestaat uit de 2000 meest populaire nummers uit de geschiedenis van de popmuziek. Het is één van de meest populaire radioprogramma’s van Nederland, waaraan ook op tv veel aandacht wordt geschonken. De Top 2000 bevat veel nummers die ontroerend, inspirerend, religieus of christelijk te noemen zijn. Veel christenen luisteren popmuziek  en deze nummers worden nu gezongen tijdens een kerkdienst: muziek die in een kerkdienst past.

Initatiefnemer Fred Omvlee (de voorheen Gereformeerden kennen hem wellicht nog omdat hij in de Geref.kerk van Nieuwveen voorging) wil op deze manier kerk en cultuur met elkaar verbinden. “Het is een oprechte poging om een brug te leggen tussen geloof en het dagelijks leven. Ik verbind het geloof graag aan dagelijkse dingen. Gewone mensen die niet zo heel religieus zijn, maar wel gelovig, zijn een vergeten groep. Hiermee breng je de kerk en hun geloof bij elkaar. Mensen leggen zelf een religieuze lading in een lied, hoewel dat niet per se zo bedoeld hoeft te zijn. Laat ze daar maar over vertellen, denk ik dan.” Volgens Omvlee zijn deze diensten niet voor mensen die het geloof heel strikt nemen. “Je voelt je hier dan niet thuis. Dan heb je liever een scheiding tussen de buitenwereld en de kerk en snap je de verbinding met de populaire cultuur niet.  Maar ik geloof dat God daar is.”

In 2013 waren er Top2000-kerkdiensten in onder andere Zoetermeer, Paterswolde, Dronten, Drachten en Assen . Het aantal Top 2000-kerkdiensten is in 2014 gegroeid van 7 diensten naar circa. 40 kerkdiensten, zo meldde het Nederlands Dagblad. Dit jaar zijn al meer dan 100 kerken geïnteresseerd.

De enthousiaste reacties van de gewone kerkgangers en die van andere geïnteresseerden en pers, heeft de predikanten die het initiatief tot deze diensten namen overtuigd dat de combinatie inspirerende popmuziek en kerk een goede is.

Op dinsdag 29 december om 19.30 uur wordt er een Top2000-dienst in Rijnsburg gehouden.

Ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn en hoop dat er meerdere gemeenteleden zijn die zo’n dienst aan der lijve willen ondervinden. Ik heb al iemand gevonden die met me meegaat maar het zou leuk zijn wanneer we met meerderen gaan. Reageer als  het jou ook wat lijkt! Per email: a.n.hoogerwerf@gmail.com, whatsapp: 06 33 900 138 of per telefoon 538102. Van harte uitgenodigd!

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Aan het woord…. Miep Schalij – Winkel

In Waverveen werd op 22 november 1934 Miep geboren op een boerderij achter in de polder, waar haar vader zich met veeteelt bezig hield. Het gezin Winkel telde uiteindelijk 7 kinderen. Toen Miep 6 jaar was verhuisde het gezin naar, ook naar een boerderij. Tegenwoordig ligt deze aan de provinciale weg 201 en staat er een hotel naast. Voor Miep was deze verhuizing fijn, want de oudere kinderen in het gezin moesten ver lopen naar school. Na de verhuizing was de school heel wat dichterbij. Van die tijd herinnert Miep zich nog dat ze leerde zwemmen in de Botshol, een plassengebied.

Na de lagere school heeft Miep een jaar huishoudschool gedaan en kwam, zoals dat in die tijd veel gebruikelijk was, thuis om te helpen op de boerderij. Alle voorkomende werkzaamheden, kaas maken, alleen hoefde ze niet te melken. Haar vader vond dat de 3 broers van Miep dat wel konden doen. Samen met één van de broers haalde Miep later haar middenstandsdiploma.

Op de huishoudschool had Miep een vriendin uit Nieuwveen gekregen en die bleek een leuke broer te hebben: Huib Schalij. Huib kwam ook van een boerderij aan de Uiterbuurtweg waar ze zich bezig hielden met akkerbouw. Op haar 23ste trouwde Miep met Huib en kwam met hem op de boerderij te wonen; haar schoonouders woonden ernaast. Natuurlijk was het hier ook een kwestie van meehelpen op de boerderij. Huib deed het leeuwendeel maar Miep had bijvoorbeeld de zorg voor de mestkuikens. En daarnaast kwamen er in huize Schalij kinderen: Adrie, Jan en Corine. Huib kwam uit een Hervormd nest en ging met Miep dan ook naar de Hervormde kerk in Nieuwveen. Mieps schoonouders ware van de ‘zware’ kant; zij gingen op een gegeven moment over naar ‘Jonathan’ (Geref. Gemeente) in Ter Aar.

Miep voelde zich al gauw thuis in Nieuwveen. Dat kwam vooral omdat ze het motto had: ‘als je erin wilt komen moet  je je ergens bij aansluiten’.  Ze heeft jarenlang gevolleybald en heeft wat de kerk betreft goede herinneringen aan de bazaars die werden gehouden. Huib zat in de organisatie en Miep werkte op de achtergrond mee. Ook heeft ze meegedaan aan de schoonmaak van de kerk, totdat dat vanwege haar knieën niet meer ging. Inmiddels heeft ze twee nieuwe knieën. En Miep zat  in de werkgroep Oecumene. Ze heeft wat dat betreft een ruime blik: ‘er zijn ook heel veel goede mensen onder de Rooms Katholieken’.

De boerderij aan de Uiterbuurtweg was slecht; in de strenge winter van 1962/1963, toen Corine werd geboren, vroor het binnen net zo hard als buiten. In 1967 is er dan ook op dezelfde plek  een nieuw huis voor Huib en Miep gebouwd.

Zoals dat wel vaker gaat in gezinnen hadden de kinderen geen belangstelling voor de boerderij. Adrie wilde in de bloementeelt maar kreeg geen toestemming om kassen op die plek te bouwen. Hij is elders  in de bloemen gegaan. Jan kwam bij Delta Lloyd terecht en Corine ging in het onderwijs. Adrie woont in Nieuwveen en Jan in Almere. Miep heeft van hen samen 4 kleinkinderen: 3 meisjes en een jongen.  Corine woont tegenwoordig in Frankrijk. Zij en haar man hebben 4 jaar geleden het onderwijs vaarwel gezegd en zijn in Frankrijk een Bed & Breakfast begonnen. Miep gaat er weleens per vliegtuig naar toe en Corine en haar man komen ook regelmatig naar Nederland.

In 2000 verhuisden Huib en Miep naar de W.P.Speelmanweg. In 2002 sloeg het noodlot toe: Huib, die problemen met zijn hart had, overleed. Dat was het begin van een aantal slechte jaren, want in 2003 overleed op 96 jarige leeftijd Mieps moeder en in 2004 haar jongste zus.

Miep is nog steeds actief: kaarten, lopen en naar de gym. Met 4 dames van de kaartclub gaat ze weleens een weekendje naar Terschelling. In de kerk helpt Miep nog steeds mee met het verzorgen van de bloemen. En ze haalt met regelmaat Sarie Rijlaarsdam uit Alphen op om naar de kerk te gaan.

De veranderingen die er in de loop der jaren plaatsvonden in de kerk vindt Miep prima. Alleen als de dominee beneden blijft staan vindt ze dat minder prettig, omdat hij dan minder zichtbaar is. Maar, haast zij zich te zeggen: ‘ik zou natuurlijk ook meer naar voren kunnen gaan zitten. Maar ja, je hebt nu eenmaal zo je vaste plek’.

Sinds enige maanden woont Miep in een appartement aan de Dorpsstraat, waar ze nog heel wat jaren in goede gezondheid hoopt te wonen!

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar dec. – jan. 2016

 

Zo 6 dec    10.30 Plusdienst Zevenhoven Dorpsstraat kerk
Zo 6 dec   18.30 Sing-in Nieuwveen OntmoetingskerkKerkstraat 45
Zo 13 dec    19.00 Woerdense Verlaat zingt Joh. De Heer Woerdense Verlaat Geref.KerkKorte Meentweg 17
Za 19 dec    19.00 Kerstsamenzang enkerstverhaal Zevenhoven Ambachtspleinbij de winkels in het dorp
Zo 20 dec   16.00 Kinderkerstviering Ter Aar Hervormde KerkAardamseweg
Zo 20 dec    16.00 Kinderkerk 0-8 jaar Ter Aar Ger. PKN KerkOostkanaalkade 2
Zo 20 dec    18.00 Kinderkerstfeest Zevenhoven Dorpsstraat kerk
Do 24 dec    19.00 Kinderkerstviering  Nieuwkoop Hervormde kerkReghthuysplein
Do 24 dec   19.30 Kerstavond m.m.v. koor Voices of Bliss uit Woubrugge, voorganger ds. T.C.Wielsma, Uithoorn. Rijnsaterwoude Woudse DomHerenweg 26
Do 24 dec   21.00 Kerstavonddienst Ter Aar Hervormde KerkAardamseweg
Do 24 dec    21.00 Kerstavonddienst Zevenhoven Dorpsstraat kerk.
Do 24 dec   21.00 Kerstnachtdienst  Woerdense Verlaat Geref.kerkKorte Meentweg 17
Do 24 dec   21.30 Kerstnachtdienst  Nieuwkoop Hervormde kerkReghthuysplein
Do 24 dec   21.30 Kerstnachtdienst Woubrugge DorpskerkComriekade 1
Do 24 dec   22.00 Kerstnachtdienst Aarlanderveen Gereformeerde kerkDorpsstraat 107
Zat  26 dec    10.00 Kerstzangdienst Ter Aar Hervormde KerkAardamseweg
Zo 3 jan 2016   18.30 Sing-in Nieuwveen OntmoetingskerkKerkstraat 45
Woe 13 jan   20.00 In gesprek met Spinoza Woubrugge Ger. kerkAbr. Kuyperweg
 Zo 17 jan    19.00 Sing-in  Rijnsaterwoude Woudse DomHerenweg 26
Zo 24 jan   18.30  Avondgebed/ leerhuis. Nieuwkoop Hervormde kerkReghthuysplein
Zo 24 jan   18.30 Sing-in Woubrugge DorpskerkComriekade 1

 

Toelichting:

 

6 dec Sing-in Nieuwveen: veel gelegenheid om te zingen, ook van zelfgekozen liederen.

 

13 dec Woerdense Verlaat zingt Joh. De Heer:  mmv Mannenzanggroep Nieuwkoop.

 

20 dec. Kinderkerstviering Ter Aar: met de medewerking van de kinderen van de kindernevendienst. Voorganger: ds. W.H.v. Boeijen

 

20 dec  Kinderkerk Ter Aar: Kinderkerk voor alle kinderen tot ongeveer 8 jaar met hun ouders en grootouders. Thema: de geboorte van Jezus. We beginnen samen in de kerk. Na een kwartier gaan de ouders naar de oudernevendienst en blijven de kinderen in de kerk. We sluiten weer gezamenlijk af. Vanaf 16.45 uur is er koffie en limonade.

 

24 dec Kerstavond Rijnsaterwoude: m.m.v. koor Voices of Bliss uit Woubrugge, voorganger ds. T.C.Wielsma, Uithoorn.

 

24 dec  Kerstavonddienst Ter Aar: met medewerking van het Alphens Mannenkoor o.l.v. Johan van Oeveren. Voorganger: ds. W.H. van Boeijen.

 

24 dec  Kerstnachtdienst  Woerdense Verlaat:  mmv Pia Schütz, Francis van Tricht, Theun Dijkstra en de organist Warno Ruting. Voorganger ds.Rik Mager

 

24 dec Kerstnachtdienst Nieuwkoop:  voorganger: ds. J.M. van ’t Kruis, Doorn. M.m.v. Zangvereniging ‘Con Amore’.

 

24 dec  Kerstnachtdienst Woubrugge: gezamenlijk met Gereformeerde kerk door ds. J. van Schaik en ds. E. Mandemakers.

 

24 dec Kerstnachtdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk, voorganger ds. A. Christ, Katwijk

 

26 dec. Kerstzangdienst Ter Aar: voorganger: ds. W.H. van Boeijen.

 

13 jan. In gesprek met Spinoza Woubrugge: gespreksleiding en inleider: Levien Scheele, kosten 5 euro incl koffie/thee.
24 jan Avondgebed/ leerhuis Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman.

 

24 jan Sing-in Woubrugge: o.l.v. Grétha Bregman-Hoving

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar jan 2016.

 

Zo 31 jan 2016 19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Geref.kerkKorte Meentweg 17

 

Toelichting:

 

31 jan 2016 Jeugddienst  Woerdense Verlaat:  nov: m.m.v. Peter Haasnoot en jan: mmv Geert Balder uit Heerhugowaard.

 

 

 

de vacaturebankvan de Ontmoetingskerk

 

 

 

 

 

Wie wordt de nieuwe verzorger van de koffie

op de zondagen dat er preekbespreking is?

Ongeveer 5 keer per jaar.

U kunt zich melden bij de scriba,

a.n.hoogerwerf@gmail.com

tel. 538102

 

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

                                                                     

Spreekt dit je aan? Dan zijn we op zoek naar jou!

We zoeken een

 

            coördinator voor het jongerenwerk (m/v)

 

 

Wat vragen we van jou?

  • Dat je het leuk vindt om met jongeren om te gaan

vanuit een Christelijke achtergrond

  • Dat je op een creatieve manier om wilt gaan met het geloof
  • Dat je je medewerkers kunt enthousiasmeren

 

Wat bieden we jou?

  • Een groep jongeren die ergens voor te porren is
  • Een groep medewerkers (zowel bij kindernevendienst,

als jongerendienst) die met jou de schouders er onder zetten

  • Een kerkenraad waar je altijd kunt aankloppen.

 

Lijkt dit je iets voor jou? Wil je weten wat het precies inhoudt?

Reageer: Annet Hoogerwerf-Teitsma (a.n.hoogerwerf@gmail.com

Tel. 538102)

 

 

 

 

 

 

Bent u ook zo blij met alles wat er in ’t Anker al is gebeurd?

Onze nieuwe beheerder heeft er al vele uren ingestoken.

Er zijn met regelmaat klusjes te doen; op dit moment staat bijv.

de buitendeur nog in de grondverf….. Paul Rehorst kan het niet

allemaal alleen.

Wie meldt zich aan om eens

 

kleine werkzaamheden in ’t Anker

 

te verrichten?

Denk niet meteen: dat is niets voor mij. De klusjes zijn zo divers dat er misschien ook voor u iets bij is. Niet alles kost (man)kracht, niet alles kost veel tijd, niet alles kost veel energie……

 

Vele handen maken licht werk.

 

Voor informatie: bel Paul Rehorst 06 22 51 33 94

 

 

 

 

 

 

Vacature Coördinator vrijwilligerswerk bij PDC de Herberg

 

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.

Tot het team behoren 8 betaalde krachten en 2 vrijwilligers, die de coördinatie van het vrijwilligerswerk als taak hebben. Er zijn ruim 200 vrijwilligers bij het werk van de Herberg betrokken.

 

De Herberg is op zoek naar een

coördinator vrijwilligerswerk (m/v)

 

Deze vrijwilligersfunctie heeft een tijdbesteding van gemiddeld 3 dagdelen per week. De werkzaamheden vinden plaats in Oosterbeek (wekelijks op dinsdag), vanuit huis (bij oplossen van roosterproblemen) en incidenteel op andere momenten (bijvoorbeeld bij vrijwilligersbijeenkomsten).

 

Nadere informatie is beschikbaar op onze website www.pdcdeherberg.nl onder vacatures. Daarnaast kunt u informatie opvragen bij het hoofd facilitaire zaken Idelette Westerhof, bij voorkeur per e-mail (vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl) of telefonisch 026-3342225.