Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

ontmoetingskerkbrief mei 2015

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 3 mei 2015        9.30

 

 

18.30

Ds. J. de Goei

Amersfoort

 

Sing-in

Koffie drinken na afloop

 

 

o.l.v. Dita Bos

1. diaconie (haven project R’dam)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

kerk

10 mei 2015       9.30 Ds. F. Bos

Waddinxveen

Preekbespreking na afloop 1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

14 mei 2015       9.30 Ds. A. Christ

Katwijk

Hemelvaartsdag: openluchtdienst bij de Sfeerstal m.m.v.

Protestants Kerkkoor

1. kerk
17 mei 2015       9.30 Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

1. kerk

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

24 mei 2015       9.30 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Pinksteren

Voorbereiding Heilig Avondmaal

1. Diaconie: Kerk in Actie

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

 31 mei 2015      9.30

 

Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

 

Heilig Avondmaal

 

 

1. diaconie

2. predikantsplaats

3. algemeen kerkelijk werk

7 juni 2015         9.30 Ds. Dennis Verboom

Leiden

Koffiedrinken na afloop 1. Diaconie: Kerk in Actie

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

 

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen .De Heer is nabij. (Fil.4.5)

Een tijdje geleden waren we in Zierikzee. Daar kwam ik in een boekhandel en ineens viel mijn oog op een boekje, waarvan de titel me aansprak: verhandeling over de verdraagzaamheid (in het frans: traité sur la tolérance), geschreven door de franse filosoof Voltaire in 1763. Hij was diep geraakt door de schandelijke veroordeling van de hugenoot Jean Calas, die tot de dood op het rad werd veroordeeld, omdat hij protestant was. Voltaire ziet in hem een slachtoffer van onverdraagzaamheid. Later is trouwens dit doodvonnis (helaas al na de dood van Calas), weer herroepen en is Jean Calas  in eer hersteld. Zijn vrouw en zoon zouden een fors smartegeld krijgen.

Maar in een vlammend betoog veegt Voltaire de vloer aan met onverdraagzaamheid door christenen. Wat te denken van deze zin: ´Als u op Jezus Christus wilt lijken, wees dan martelaren en geen beulen´.

Voltaire komt op voor vrijheid van meningsuiting en respect voor elkaar. Ik leerde vroeger, dat deze filosoof een lasteraar van kerk en godsdienst zou zijn .Maar dat is gewoon niet waar. Voltaire komt op voor menselijke vrijheid, gerechtigheid en tolerantie. Hij bekritiseert de (RK) kerk van zijn dagen  in mijn ogen vaak zeer terecht op haar onverdraagzaamheid, waarbij mensen die een  andere opvatting hadden, als ketters werden veroordeeld en gedood.

In het genoemde boekje maakt hij op voor ons nog verrassend actuele wijze duidelijk, hoe belangrijk het is verdraagzaam te zijn. Er staat een indrukwekkend gebed van hem in, waaruit ik citeer: ´Mogen alle mensen eraan denken, dat zij broeders zijn! Laat hen afschuw hebben van de tirannie die op de ziel wordt uitgeoefend….laten we elkaar niet haten en nog in vredestijd verscheuren…maar uw goedheid prijzen van Siam tot aan Californië.´

Het belang van het thema in onze dagen hoeft vast geen nadere verklaring. Denkend aan de onvoorstelbare wreedheden in islamitische landen, waar nu gebeurt, wat ooit in ons werelddeel gebeurde, wordt erg duidelijk, hoe waardevol dit boekje is.

Maar bovendien heeft het (Voltaire stelt dat ook) alles met het geloof in Christus te maken. We leven na Pasen. Zijn Geest is uitgestort en waait. Je voelt het gelijk van wat deze filosoof zegt. Paulus schrijft niet voor niets aan de gemeente van Filippi: laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Waar dat werkelijk gebeurt, zijn wapens niet meer nodig en voelt elke oorlog aan als absurde zinloosheid. Paulus schrijft dit aan een gemeente, omdat zo de Heer onze vreugde blijft. Vriendelijke mensen hebben oog en hart voor anderen. Anderen zijn welkom.

Dit motto verandert een hele samenleving, maar ook de kerk. Vriendelijkheid is iets anders dan neerbuigend te zijn. In de kerk zou het moeten inhouden, dat we elkaar zoeken als vrienden en vriendinnen van de Heer.

Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid, schrijft Paulus ergens anders. Dát is dus Pinksteren. Vriendelijke mensen, elkaar vrijheid gunnend, niet gelijk met een oordeel klaar staan maar altijd met liefde..

Zo begint het te zingen: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt..

En waar zo geleefd wordt, zal dit lied begrepen worden.

Geest-rijke dagen toegewenst.

 

ds.Piet Wilschut.

 

Wel en wee

Mw. Tiny van Vliet-Noordam, Conradpark 4, is geopereerd in haar gezicht aan huidkanker. De operatie is goed geslaagd. Maar voor haar was het een nare periode. We hopen op een goed herstel. Dhr. Ries v.d. Hul, Oude Nieuwveenseweg 11d, knapt langzaam weer op. Mw. Miep v. Leeuwen-Thomas, Oude Nieuwveenseweg 38, gaat moedig voort met behandelingen.

We leven met mw. J. Raaphorst-de Graaf, A.H. Kooistrastraat 23. In korte tijd verloor zij een dochter en schoondochter. Dat zijn zware slagen in je leven. We hopen natuurlijk dat velen van u  haar een blijk van meeleven sturen. Mw.Miep van Leeuwen-Thomas, Oude Nieuwveenseweg 38, blijft onder behandeling. Riet Karens-v.d.Broek, Blokland 34, is niet in orde geweest. God zij met allen.

Ik hoorde dat mw C. Stichter-Lok, dorpsstraat 82, na een val zich behoorlijk bezeerd had. Ook  heeft zij een ernstige ziekte. Mw. Dicky Langeveld, Parkstraat 12, is weer thuis, maar wacht op een verhuizing naar Kouderkerk.

 

In Memoriam

Op zaterdag 11 april is heel plotseling van ons heengegaan  mevrouw Cathrien Versluis, gewoond hebbend Parkstraat 14. Een paar dagen eerder was zij in het ziekenhuis in Leiderdorp opgenomen omdat ze niet in orde was. Daar bleek al snel dat  aan haar ziekte niets meer te doen was. Maar niemand had erop gerekend dat Cathrien zo snel niet meer in ons midden zou zijn. Ze vertelde nog, achteraf vlak voor haar overlijden, dat zij hoopte op een zachte dood. Nodeloze behandelingen wilde ze niet meer. Cathrien kwam uit Nieuw Lekkerland en is heel gelovig opgevoed. Dat heeft zij haar hele leven meegedragen. Zij leefde erin. Tijdens haar werk als verpleegster kwam zij mevrouw Lien Biesbroek tegen. Ze werden huisgenoten. Zo´n 45 jaar hebben ze in één huis gewoond. Voor Lien zal het verlies groot zijn. Want ineens is alle aanspraak weg. Het leven, dat je samen leefde en beleefde, is er niet meer. We hebben elkaar ook een aantal jaren meegemaakt in onze gespreksgroep. Cathrien deed er altijd enthousiast mee. Ze had een stevige hervormde achtergrond maar was door alle contacten met mensen ruimdenkend geworden. Cathrien was content met de fusie van onze gemeente. Zij was samen met Lien een trouw bezoeker van de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk. Op donderdag 16 april is zij na een afscheidsdienst op de begraafplaats naast de kerk begraven. Haar geloof was: Heer Jezus, uw genade is mij genoeg. Moge dat Lien en allen die om haar heengaan bedroefd zijn troosten. We wensen Lien veel troost, sterkte en aandacht toe.

 

Veertig jaar in het ambt

Over het algemeen vind ik het niet gepast om uitgebreid aandacht te besteden aan mezelf, maar dit keer doe ik het wel. Want ik was op 20 april 40 jaar predikant. Er zijn niet zo heel veel  predikanten die dit nog tijdens hun diensttijd meemaken. Veertig jaar geleden begon het met de bevestiging in de gemeente van Westerhaar-Vriezenveenschewijk (Twente). Ik ben toen bevestigd door prof. dr. K. Runia, die werkte aan de Theologische Universiteit te Kampen. Na Twente ben ik terug gegaan naar Zuid Holland en kwam in de Gereformeerde kerk van Monster terecht. Na het Westland werd de Gereformeerde kerk van Alphen  a/d Rijn de gemeente waarin ik werkzaam was. De laatste jaren daar werkte ik als  geestelijk verzorger in verscheidene zorgcentra in Alphen. Ondertussen was ik in de Protestantse gemeente te Zwammerdam terecht gekomen. Door middel van de classis kwam ik in aanraking met de Hervormde gemeente van Nieuwveen en dat werd een nieuwe verbintenis (eerst Hervormd, daarna samen met de Gereformeerde kerk en tenslotte in de Protestantse gemeente). Bijzonder was het om in februari 2011 hier de fusie tot Protestantse gemeente te mogen meemaken. Dankbaar ben ik voor alle vertrouwen die ik van u en jullie, zowel de kerkenraad als de gemeente, kreeg. Want zonder dat is mijn werk onmogelijk. Dankbaar ben ik bovenal de Here God die mij en ons allen tot hulp en sterkte is. Want in de voorbije jaren is het kerkelijk landschap volledig veranderd. De wereld om ons heen is niet meer te vergelijken met 40 jaar geleden. We moeten met elkaar zoeken naar een nieuwe houding als kerk. Maar we leven nog altijd in de tijd van de Geest die uitgestort is op alle vlees. We kunnen en mogen daarom  verwachtingen houden. Ondertussen is er in Nieuwveen een weliswaar kleinere, maar vitale gemeente. Ik wens u en jullie toe dat er ook in de komende jaren in Nieuwveen een gemeente blijft die leeft van Woord en sacrament, een levende gemeente, gevoed door de levende Heer!

 

Crisis in de kerk? De toekomst begint vandaag

In het Paasnummer van het Christelijk Weekblad (vroeger: Centraal Weekblad) staat een artikel van collega ds.Piet Rozeboom uit Oldeboorn (Friesland). Ik vond het een bijzonder bemoedigend artikel. In dit artikel wordt geschreven dat we met jong én oud (samen dus) op zoek moeten naar een kerk met toekomst. Zoals we het vroeger deden kan vaak niet meer. Maar ondanks de krimp wil dat niet zeggen dat we aankoersen op het einde van de kerk. Ds.Rozeboom doet een voorstel voor een kerk met toekomst. Het artikel wordt samengevat in een aantal kernpunten. Ik geef ze graag door: Kernpunten voor een  kerk met toekomst: – Er is stilte nodig, waarin we Gods stem verstaan en niet onbezonnen tewerk gaan. – Er is veel liefde nodig. Het liefhebben van God en elkaar, zowel binnen als buiten de kerkgemeenschap. – Er is creativiteit nodig. De durf als kerk een dienst te houden met verwondering, verstilling, lof aan God, maar ook het houden van Passion-achtige activiteit ‘op het dorpsplein’. – Pionieren is nodig, ook als het niet die naam heeft en onder de paraplu van de Protestantse Kerk in Nederland valt. De gewone plaatselijke kerk mag ook een pioniersplek zijn. – Er is geloof nodig. Geloof dat het niet allereerst gaat om de kerk zoals we die nu kennen. De kerk is immers een middel en geen doel. – Er is vertrouwen nodig. We mogen vertrouwen dat we ´het niet alleen´ hoeven te doen in de kerk. Goed om eens bij stil te staan.

 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 13 april jl. Veel is besproken in een fijne sfeer. Zorgen hebben we wel. We zoeken alweer enige tijd naar een nieuwe diaken. Maar dit is tot op heden nog niet gelukt. We hopen op een vervulling van de vacature. We dachten na over de kerk van de toekomst. Ook willen we weer een zangdienst in de kersttijd samen met de RK parochie. We denken na over een avond voor iedereen die dat wil, met de vragen rond het levenseinde als: begraven of cremeren, kan ik laten vastleggen wat ik voor afscheid wil (in de kerk, met een dienst, waarvan ik de inhoud mede heb mogen aangeven, enz..) en daarnaast ook de zakelijke kant ervan. Een groot aantal diensten evalueerden we. Op 28 juni is er een buitendienst samen met de RK parochie in voorbereiding. We hebben een profielschets voor de gemeente ivm beroepingswerk besproken. Deze zal de gemeente worden aangeboden en besproken op de gemeenteavond in mei. We hebben aandacht besteed aan het pastoraat en alles wat er met gemeenteleden speelt. Bijzonder nieuws is dat we van de classis (RCBB) de verklaring hebben, dat we een predikant voor 50 % mogen beroepen. Veel waardering was er ook voor de gezinsdienst van 22 maart. Met dank aan de gezinsdienstcommissie.

 

Giften

Ik kreeg giften van € 100,– en €  50,00 voor de kerk. Heel hartelijk dank.

 

ds.Piet Wilschut.

De laatste sing-in

Nog eenmaal dit seizoen bent u in de gelegenheid naar de sing-in te komen. Op 3 mei vanaf 18.30 uur bent u welkom om heerlijk veel te komen zingen. Deze keer o.l.v. Dita Bos en organist Anton den Boer. Welkom! In het nieuwe seizoen beginnen we weer op 6 september.

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

De diensten

Op 14 mei is het Hemelvaart. Dan staat de Sfeerstal van Ies en Dita Bos weer gastvrij voor ons open. Ds. A. Christ uit Katwijk is de voorganger en het Protestants kerkkoor verleent haar medewerking. Hopelijk zal het warmer zijn dan vorig jaar, toen we binnen moesten blijven. Op deze dag gedenken we, dat de Heer een andere positie krijgt. Zijn aardse beperkte leven is dan voorbij. Hij zal Koning zijn over de hele wereld. Hij is onttrokken aan de tijd. Hij heeft de tijden in Zijn hand. Met Hem in ons hart kunnen we van harte zingen: God is koning, Hij sticht Zijn heerschappij. En Gods regeren kenmerkt zich door Zijn Zoon aan de rechterhand van de Vader. Van harte uitgenodigd om op deze bijzondere plek de Hemelvaartsdag te beginnen.

Op 17 mei hoop ik in uw midden te zijn. De Evangelielezing voor deze zondag is Johannes 17:14-26,waar de Heer voor ons bidt. Ik lees in dit gedeelte woorden, die me doen denken aan het lied: dan zal ik uw grootheid zien, door de kracht van de liefde De tweede lezing is uit Handelingen 1:12-14. In deze tijd is het thema van de kindernevendienst: bruid en bruidegom Bij de lezing uit Handelingen staat: bijeen zijn zonder bruidegom… Op zondag 24 mei is het Pinksteren. Dan gaat een collega voor. We delen met elkaar in het feest van de Geest. We vieren de verjaardag van de kerk, maar bovenal, dat God Zijn woord niet alleen tot ons brengt, maar in ons plant. Sterker nog: Hij woont in ons. Hij is met Zijn Geest in ons leven scheppend bezig. Pinkstieren neemt alles wat over de Heer gezegd is, op en brengt het door de tijden heen en legt het in ons leven. Geweldig.

Ik hoop, dat iedereen kan zeggen: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt..

 

Collecte 3 mei: Havenproject Rotterdam

Het is de Missie van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam om als volgelingen van Christus aandacht te besteden aan de diaconale taak van de Protestantse Kerk van Nederland ten behoeve van het welzijn van zeevarenden, afkomstig uit alle werelddelen, die de Rotterdamse haven aandoen. Het verrichten van diaconale arbeid gericht op de behoeften van zeevarenden, waarbij de aandacht in het bijzonder gericht zal zijn op die zeevarenden die onder precaire en/of laakbare omstandigheden moeten leven en hun arbeid moeten verrichten, en voorts al wat in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Deze collectes willen wij van harte aanbevelen. De diaconie.

 

Aardbeving in Nepal

Zoals u misschien  weet  is er 25 april jl in Nepal een verschrikkelijk aardbeving geweest waar heel veel  slachtoffers te betreuren vallen. Wij als diaconie vonden dat wij daar direct op moesten reageren, daarom hebben wij via EO Metterdaad noodhulp een bedrag van € 500,– overgemaakt voor slachtofferhulp in Nepal. Tevens gaat de opbrengst van de avondmaalscollecte van 31 mei ook naar Nepal. Ook als u geld wilt storten kan dat via de diaconie, of anders via het bank rekening van EO Metterdaad noodhulp.

 

Avondmaalscollecte 31 mei: slachtoffers aardbeving Nepal

Op 25 april is Nepal getroffen door een hevige aardbeving. Het aantal slachtoffers is enkele dagen na de ramp al opgelopen tot ruim 5000. Waarschijnlijk zal dit de komende dagen en weken nog verder oplopen.

EO Metterdaad zet zich in navolging van Jezus Christus in voor zending, hulpverlening en ontwikkelingswerk. EO Metterdaad zet zich samen met nationale en internationale partners in voor hulp aan mensen in armoede- en noodsituaties.

Wilt u een bijdrage overmaken? Dat kan; het banknummer van onze diaconie: NL75 FVLB 0635 8085 44.

Ook kunt u rechtstreeks aan Metterdaad een bijdrage storten: NL88 INGB 0000 3003 00.

Beiden o.v.v. Noodhulp Nepal.

 

Verantwoording collecten diaconie

Maart: Collecten 40 dagentijd Kerk in Actie: Bijbelgenootschap t.b.v. Golfstaten € 124,85; Open Doors € 61,95; diaconaal vakantiewerk € 57,20;  HIV/Aids Afrika € 86,55; Villa Vrede Utrecht € 111,90; Bangladesh € 104,65.

April: Goede Vrijdag: De Hoop €  167,70; Spaardoosjes 40-dagen tijd en collecte 1’ paasdag: JOP (Jeugdorganisatie Protestantse Kerk) € 472,45; zendingsbussen €  38,35

 

Namens de diaconie allen hartelijk dank voor uw gave!

 

De inloopochtenden

De inloopochtenden zijn  er weer op 4 en 18 mei van 10.00 t/m 11.30 uur. Kom gezellig langs voor een praatje en een kopje koffie of thee. Als je wilt kan je ook een boek of een spelletje lenen. Mooie legpuzzels mag je ook meenemen om te maken.

Groetjes en hopelijk tot ziens!  namens de gastvrouwen van de inloopochtenden.

 

 

 

Gemeente-avond 20 mei

Op woensdagavond 20 mei is er weer een gemeente-avond in ´t Anker. Een bonte verscheidenheid aan onderwerpen komt aan bod: het jaarboek, de financiën, de bid- en dankstonden. Maar  heel belangrijk zijn: de opvolging van ds. P.Wilschut en een profielschets van de gemeente. Aan de hand van de profielschets willen we namelijk een profiel voor een te beroepen predikant maken. Komt dus allen. Aanvang:20 uur.

ZIE DE UITNODIGING EN AGENDA VERDEROP IN DEZE BRIEF

Van tevoren is er koffie.

 

Extra doopviering 31 mei

Zondag 31 mei zal in een extra oecumenische doopviering de doop bediend worden aan Sarah Joha. De viering wordt in de Ontmoetingskerk gehouden en begint om 14:00 uur. Ds. Wilschut en pastor Koster uit Noorden zullen de dienst leiden.

 

28 juni gezamenlijke viering terrein Huize Ursula met Kidsgear Childrens Choir

De parochie Sint Nicolaas in ons dorp viert dit jaar haar 150 jarig bestaan. Eén van de vele activiteiten die rond dit jubileum worden georganiseerd is een oecumenische viering met de bewoners van Huize Ursula en onze protestantse gemeente. Over de invulling en de organisatie wordt met alle betrokken partijen nauw overlegd. Zeker is dat er een kinderkoor uit Oeganda zal optreden. De dienst begint om 10:30 uur. Nadere bijzonderheden volgen nog.

Het belooft een grootse en bijzondere gebeurtenis te worden waarbij u niet gemist kunt worden. Noteer dit alvast!

Jan Vervark

 

Wisselingen predikanten

Ds. J. W. Sparreboom die afscheid afscheid van Krimpen a/d IJssel nam wordt op 10 mei bevestigd in Sliedrecht. Ds. J.T. de Koning wordt bevestigd in de Sionskerk in Alphen a/d Rijn, ook op 10 mei.

 

Preekbespreking 15 maart 2015

In de moeilijke momenten van Jezus in de hof van Gethsemané (Marcus 9:2-12) en Elia na zijn vlucht voor Izébel (1 Kon. 19:9-18) krijgen beide steun door een ontmoeting. Jezus wist dat Hij ging sterven en Elia wilde sterven. God liet zich aan Elia zien (in een briesje) en Jezus sprak een moment met Mozes en Elia. Velen van ons ervaarden Gods aanwezigheid het sterkst in grote moeilijkheden, ieder persoonlijk en verschillend. Heel bijzonder en eigenlijk tegenstrijdig, want je verwacht niet dat God dit doet. Maar Hij wil dit doen om ons in moeite bij te staan. Vervolgens spraken we over de moeilijkheid om over je schuld en pijn te praten. Eerst naar God in gebed en zo mogelijk moeilijker naar anderen, wat je toch volgens de bijbel zou moeten doen. Wat zou het mooi zijn om in de  gemeente je schuld te kunnen belijden en je verdriet te durven benoemen zonder je afgewezen of veroordeeld te voelen. Mevrouw Gonja van ’t Kruis: bedankt voor haar waardevolle deelname en we zien uit naar de volgende gesprek op 10 mei. Kom gerust meepraten! Hans Spelt.

 

Gefeliciteerd!!

Een Koninklijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligerswerk ontving op 24 april jl onze scriba Annet Hoogerwerf-Teitsma, Simon van Capelweg 8b, te Noorden. Voor ondermeer haar inzet in de kerk en de wereldwinkel kreeg zij deze onderscheiding. Annet, we feliciteren jou van harte met deze Koninklijke blijk van waardering. We wensen je graag toe dat je nog jaren met vreugde dit soort werk mag blijven doen. We maken je mee als een toegewijd en zeer actief kerklid en lid van onze kerkenraad. We danken je zeer voor het zeer vele werk dat je in alle jaren voor de kerk hebt gedaan. Een zelfde Koninklijke onderscheiding kreeg mw. Dicky Oskam-van Termeij, Blokland 46, voor haar werk bij de Zonnebloem gedurende 37 jaar en haar vele activiteiten in de muziek. Het was erg fijn haar en haar man Cor op 24 april jl, hiermee te kunnen feliciteren. Zo heeft Dicky, hoorden we, gezongen in ondermeer twee koren in Nieuwveen en ook operettes gezongen. Dus Dicky, ook jou willen we van harte met deze onderscheiding feliciteren. Ook jou wensen we toe dat je je vrijwilligerswerk nog jaren mag blijven doen. Indrukwekkend wat mensen vrijwillig allemaal doen. En wat een gaven geeft God ons allemaal met mensen die zich zo inzetten.

Heel, heel hartelijk dank!

Wat een feest en wat een voorrecht is het geweest om in twee gemeentes mijn 40 jarig ambtsjubileum te mogen vieren. In Nieuwveen was het weer anders dan in Zwammerdam. Maar dat maakte alles zo leuk. Ik wil iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet. Zeer dankbaar ben ik voor alle samenwerking, voor alle contacten die er in de loop van de jaren gegroeid zijn. Zonder samenwerking met en steun van anderen zou je als predikant niet kunnen functioneren. Afgelopen zondag heeft me een erg warm gevoel gegeven. Fijn om te ervaren dat je in de gemeente thuis bent. Iedereen ook heel hartelijk dank voor alle blijken van meeleven en goede wensen. Ik was erg onder de indruk van al die mensen met al hun goede woorden. En wat hebt u mij een prachtig cadeau gegeven!! Ik had inderdaad graag een tablet willen hebben en nu kreeg ik die. Heel hartelijk dank!! Maar het meest blij was ik met alle blijken van verbondenheid. Het maakt je dubbel dankbaar naar God toe, dat je zo op elkaars pad gezet bent.

 

De wensen

Graag wens ik jong en oud prachtige, Geest-driftige Pinksterdagen toe. We hebben in de gespreksgroepen een seizoen lang over de Heilige Geest en Zijn werk nagedacht. Hopelijk was dat ook een goede voorbereiding op het Pinksterfeest.

Veel vreugde allen.

 

ds.P.Wilschut.

 

Bedankje

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de bloemen en de mooie kaarten met de lieve woorden bij ons 55 jarig huwelijk. Hartelijk dank, Gerrit en Leny Spek.

 

Herdenken en vieren

Het is 70 jaar geleden dat we bevrijd zijn. Ook dit jaar zullen velen weer herdenken. We staan stil bij allen die weggevoerd zijn, vermoord: mensen uit het verzet, joden, zigeuners, allen die zijn omgebracht omdat ze er niet mochten zijn door een psychische ziekte. We staan natuurlijk ook stil bij allen die gevallen zijn als militair. Daarnaast is het ook nodig te blijven denken aan allen die in toenmalig Nederlands Indië hebben geleden, geïnterneerd waren. Allen die het meemaakten zullen nooit vergeten hoe ongelofelijk de bevrijding voelde. Maar na 1945 is de wereld er niet vrediger op geworden. Zeker, wij mogen dankbaar zijn voor 70 jaar leven in vrijheid en vrede. Maar dat kunnen veel anderen in de wereld niet zeggen. Gruwelijkheden worden ook vandaag de dag begaan. Kwaad huist in mensen, ook al zouden we dat liever anders zeggen. Laten we er vooral stil bij staan en steeds weer tegen elkaar en tegen onszelf zeggen: kwaad eruit, demonen eruit. In Jezus´ Naam, zeggen we in de kerk. Ja, inderdaad in Zijn Naam. Want waar Hij is,wordt het kwaad ontmaskerd en de duisternis opengebroken. Je denkt aan een regel uit ons volkslied: Mijn schild ende betrouwen zijt God o God, mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.

ds.Piet Wilschut.

 

Verantwoording collecten kerk

Maart: Verwarmingskosten € 43,80; orgelfonds € 68,25; alg. kerkelijk werk € 610,40 (incl. € 400,00 aan giften via bank t.b.v. bidstondcollecte); predikantsplaats € 260,82; restauratiefonds € 68,85; collectebonnen € 10,00; jeugdwerk € 84,30.

April: alg. kerkelijk werk € 326,85; predikantsplaats €  336,20; onderhoud gebouwen € 86,45; orgelfonds €  96,45; restauratiefonds €  47,15

 

Namens de kerkrentmeesters allen dank voor uw gave!

 

Jarigen begin mei t/m 7 juni

Er zijn in deze periode heel wat ouderen uit onze gemeente die hun verjaardag hopen te vieren. Met alle respect voor de hoge leeftijd van anderen wil ik hier toch noemen mevr. G. van den Hul en dhr. A. van der Most; zij worden resp. 87 en 89 jaar. Ook de manier waarop deze beide mensen nog in het leven staan dwingt grote bewondering af. Gé (mag ik wel zeggen) is mantelzorger voor haar man Ries en doet dat met heel veel liefde en toewijding. Dhr. Van der Most is nog in staat vrijwel zonder hulp van buiten goed voor zichzelf te zorgen. Wie komt hem niet regelmatig tegen bij Coöp in ons dorp? We wensen u allen Gods zegen toe voor het nieuw levensjaar dat u tegemoet gaat en vooral ook een fijne verjaardag.

 

2-mei                     Mevr. H.J. van Leeuwen – Keller     Kerkstraat 15

2-mei                     Mevr. K. Kok                                        Schout Clantstraat 40

6-mei                     Mevr. G. van den Hul – Kruiswijk     Oude Nieuwveenseweg 11-d

18-mei                   Mevr. H.W. Romeijn – de Bruin        Schout Clantstraat 52

19-mei                   Mevr. D.L. Oskam – Vermeij             Blokland 46

23-mei                   Dhr. J.G. Baas                                    Tijdelijk: Zuideinde 202

2421 AP Nieuwkoop

27-mei                   Dhr. A. van der Most                          Ambroziolaan 8

1-jun                      Dhr. D. Romeijn                                  Schout Clantstraat 52

2-jun                      Dhr. D. van Leeuwen                         Oude Nieuwveenseweg 38

 

Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven

als een park, een paradijs,

als een tuin om te betreden, hof van heden

Here God, kyrie eleis!                                                                      A.F. Troost

 

Ledenmutaties

Mevr. T. Pijper, Schoterveld 14, heeft aangegeven zich te willen laten uitschrijven.

Mevr. L.  Hoogeveen- Pieterse, Kerkstraat 29, heeft zich laten uitschrijven.

 

Aan het woord…… Nadine van der Vis

Deze keer het woord aan een jongere: Nadine, geboren 8 mei 1997. Het was Hemelvaartsdag. Haar eerste herinneringen buitenshuis  zijn van basisschool ‘De Wegwijzer’ in Nieuwveen, waar zij in groep 1 en 2 heeft gezeten. Ze zat daar in groep 2 in de klas met Lieneke van der Wulp en Silke Ravesloot. Groter was de groep 2 toen niet. Samen met de kinderen van groep 1 en ’s middags ook met groep 3 erbij was en bleef het een klein clubje, maar met een fijne sfeer. Juf Tineke Visser is de eerste die Nadine noemt, als ze aan die tijd denkt. Maar ook juf Sari Wilschut (de echtgenote van onze predikant) en ondergetekende waren in die tijd werkzaam in groep 1/2/3. Wat de meeste indruk heeft gemaakt was de afscheidsmusical, opgevoerd bij de sluiting van de school. Alle kinderen van de school hadden daarin een rol.

De rest van de basisschool ging Nadine naar ‘de Zevenhof’ in Zevenhoven. Dat was wel even wennen in zo’n grote klas vol met kinderen. Gelukkig gingen Lieneke en Silke ook met haar mee. De gebeurtenis die de meeste indruk maakte was de val op het schoolplein waarbij haar voortand beschadigd is. Inmiddels is daar voor een buitenstaander niets meer van te zien.

Na de basisschool ging Nadine naar het Veenlanden College in Mijdrecht, om daar de HAVO te doen met het profiel ‘natuur en gezondheid’. De drie vriendinnen gingen langzamerhand meer hun eigen weg. Nadine heeft daar een goede band opgebouwd met een docent die nog een weekopening deed. De meeste leerlingen vonden dat maar niks, maar Nadine waardeerde dat juist. Op het VLC kwam Nadine voor het eerst in aanraking met leeftijdsgenoten die niet Christelijk waren. Daardoor voelde ze zich wel anders. Het viel anderen op dat ze altijd vrolijk was. Nadine schaamde zich er nooit voor om ervoor uit te komen dat ze Christen is; ze vindt het juist mooi om dat uit te dragen. Dat leverde respect op bij anderen. Uit deze periode heeft Nadine nog een vriendenclubje overgehouden waar ze regelmatig mee samenkomt om met elkaar film te kijken, spellen te doen, te eten en een weekendje weg te gaan. Dan wordt er rekening gehouden met Nadine en een andere jongen die bijv. graag een moment stilte willen voor het eten.

Na haar HAVO-diploma is Nadine naar het ROC ID-college in Leiden gegaan om tandartsassistente te worden. Een nieuwe fase in haar leven. Ze maakt lange dagen want de reistijd is wel 3 ½ tot 4 uur per dag. Soms reist ze samen met een ander meisje uit Nieuwveen. Op het ID-college zijn veel andersgelovigen, met name moslima’s. Nadine vindt het een verrijking omdat er veel vooroordelen bij haar weggenomen zijn. Zoals Nadine zelf open is over haar Christen-zijn, staan deze meisjes vaak ook open voor gesprek. Toen de kranten bol stonden over IS werd daar ook op school over gesproken: ‘Wij zijn wel moslims maar geen IS!’

Inmiddels is Nadine ook begonnen met stage lopen bij een tandartsenpraktijk in Uithoorn. Ze is blij dat ze een stageplek heeft kunnen regelen; sommigen van haar klasgenoten is dat nog niet gelukt.

In de kerk is het jammer dat er geen andere jongeren meer zijn die in de diensten komen. Nadine kan gelukkig ook goed met ouderen overweg. Ze vindt het wel fijn dat ze nog catechese volgt, samen met haar broer Melvin en Janine en Tristan Spelt. Het groepje is maar klein en de leeftijden lopen nogal uiteen, maar toch vindt ze het heel leuk. Van Hans Spelt, die de catechese leidt, leert ze heel veel. Gelukkig zijn de catechesanten altijd welkom bij de fam. van der Vis thuis; in huislijke sfeer is veel prettiger dan met zo weinigen in bijv. ’t Anker.

Een enkele keer gaat Nadine op zondagavond naar Baan 7. Dit is een dienst in de Levend Evangelische Gemeente in Aalsmeer, waar heel veel jeugd bij elkaar komt. En ze is ook al een heel aantal jaren naar de EO jongerendag geweest. Daar heerst een heel goede sfeer. Het is mooi om te zien dat zovelen helemaal stil worden als er gebeden wordt. Het is fijn om te ervaren dat er zoveel andere Christelijke jongeren zijn!

We besluiten het gesprek en maken, op Nadine’s verzoek, een foto buiten bij de violen. Daar staat Nadine precies zo op als ze is: een vrolijke meid!

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

 

 

UITNODIGING GEMEENTE-AVOND

Nieuwveen, 30 april 2015.

 

Beste gemeenteleden,

 

hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gemeente-avond

op woensdag  20 mei 2015,

die gehouden zal worden in het Anker, A.H.Kooistrastraat 29, Nieuwveen.

 

De agenda van de avond is als volgt:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Jaarboek (wilt u dit meebrengen?)
  4. Financiën
  5. Profiel gemeente (zie bijlage)
  6. Idee bid-en dankstond
  7. Toerustingsavond over leven en dood

 

We hopen dat velen aanwezig kunnen zijn, met name vanwege punt 5.

I.v.m. het komende emeritaat van onze predikant is dit een belangrijk punt.

 

De vergadering begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staan de koffie en de thee echter klaar.

 

 

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad

Annet Hoogerwerf-Teitsma, scriba.

 

 

8 mei Ontmoetingsconcert

Vrijdag 8 mei is er om 20:00 uur in onze Ontmoetingskerk een concert t.b.v. de Stichting Ontmoeting (een initiatief van de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Nieuwkoop). Deze avond is er veel gelegenheid tot samenzang. Matthijs Kramer bespeelt het orgel en verder verleent Thera de Zwart op panfluit haar medewerking. Toegang: gratis. Er wordt wel gecollecteerd voor Stichting Ontmoeting t.b.v. hulp aan dak- en thuislozen.

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  mei 2015.

 

Zo 3 mei   9.30 Tienerdienst de Brugclub Woubrugge Blokhut kerkplein Geref.kerk

Dr. A. Kuijperweg 1

Zo 3 mei

 

18.30 Taizé-viering

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 3 mei 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 3 mei

 

19.00 Zangdienst

 

Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 10 mei   9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Do 14 mei

 

  9.30 Hemelvaartsdag Woubrugge Gereformeerde kerk

Dr A Kuijperweg 1

Do 14 mei   9.30 Openluchtdienst Nieuwveen De Sfeerstal

Hogendijk 5

Zo 17 mei 19.00 Sing-in Rijnsaterwoude Woudse Dom

Herenweg 20

Zo 24 mei

 

18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 24 mei 18.30 Pinksteren zangdienst

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 31 mei

 

18.30 Zangdienst Ter Aar Hervormde kerk

 

Toelichting:

 

Iedere woensdag Open Huis met Boekspot Leimuiden: tijd voor koffie, gezelligheid en ontmoeting. In de Boekspot zijn leen- en nieuwe boeken te vinden. De leenboeken zijn door de mensen zelf ingebracht. De nieuwe boeken en cadeauartikelen komen uit een christelijke boekwinkel. Iedere zes weken wordt er een nieuw assortiment gehaald.

Zie ook http://pgleimuiden.nl/activiteiten/een-greep-uit-de-activiteiten-seizoen-2014-2015/

 

Iedere oneven week op maandag Inloopochtend Nieuwveen: voor een praatje, het lenen van een boek, een puzzel of een spelletje, of zomaar een ontmoeting met elkaar met een kopje koffie of thee.

 

Iedere eerste donderdag van de maand Meditatie Nieuwkoop: gezamenlijk lezen en bestuderen van oude of nieuwere teksten afgewisseld door meditatie en muziek. Locatie: Oudshoornweg 9, Alphen a/d Rijn. Toegang vrij,  verdere informatie: Jan Roos (571666), jan.roos@planet.nl

 

3 mei Tienerdiensten Woubrugge: elke eerste zondag van de maand wordt een tienerdienst georganiseerd in de Blokhut op het kerkplein onder de naam De Brugclub. Voor jongeren vanaf de eerste klas middelbare school. De jongeren starten in de reguliere dienst en gaan voor de schriftlezingen op hun eigen plek en op hun eigen manier verder met hun dienst.

 

3 mei 18.30 uur Sing-in Nieuwveen, Ontmoetingskerk, Kerkstraat 45. Zingen staat centraal! Er is wel ruimte voor gebed, een Bijbellezing en een korte meditatie maar het gaat vooral om het zingen. Sinds de invoering van het Nieuwe Liedboek wordt hieruit veel gezongen. Maar ook uit de eigen bundel van de Ontmoetingskerk mogen de aanwezigen liederen kiezen. O.l.v. Dita Bos en organist Anton den Boer.

 

3 mei 18.30 uur Taizé-viering Nieuwkoop, Hervormde kerk,Reghthuysplein. Voorganger ds. H.J.Prosman. M.m.v. cantorij en muziekgroep.

 

3 mei 19.00 uur Zangdienst Woerdense Verlaat, Gereformeerde Kerk, Korte Meentweg 17. M.m.v. kand. J.W. van den Bosch, Woerden.

 

10 mei 9.30 uur Dienst met preekbespreking Nieuwveen, Ontmoetingskerk, Kerkstraat 45.

 

14 mei 9.30 uur Hemelvaartsdag Woubrugge, Gereformeerde kerk, Dr A Kuijperweg 1. Gezamenlijke dienst gereformeerde en hervormde gemeente.

 

Do 14 mei 9.30 uur Openluchtdienst Nieuwveen, De Sfeerstal, Hogendijk 5. Voorganger: ds. A. Christ, Katwijk. M.m.v. het Prot. Kerkkoor. Bij slecht weer wordt de dienst binnen gehouden.

 

24 mei Pinksteren zangdienst Nieuwkoop: voorganger dhr. Sipke van der Land, Wassenaar. M.m.v. ‘Alphens Mannenkoor’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handig met de verfkwast?      Handig met de naaimachine?

Dan kunt u zich nuttig maken in ’t Anker

Bel Paul Rehorst: 06-22 51 33 94

 

 

 

 

 

 

Denkt u bij de volgende woorden dit spreekt mij aan?

omzien naar elkaar                                     goede doelen

collecteren                                                      bestemming bloemen

opnemen diensten                                     extra hulp gemeenteleden

kerstviering ouderen                                 paasontbijt

inloopochtenden

Dan bent u geschikt als  diaken!

Neem contact op met Coby Jansen (tel. 538715)  of Kees Spek (tel. 539232)