Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

ontmoetingskerkbrief mei 2018

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
6 mei 2018

 

 

18:30 uur

Ds. L. de Graaff

Tiel

 

Sing-in

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst

o.l.v. Coby Jansen

1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

alg. kerkelijk werk

10 mei 2018

Hemelvaartsdag

Diaken André van Aarle en ds. Gonja van ‘t Kruis Openluchtdienst bij de Sfeerstal

Hogendijk 5

m.m.v. koor United uit Uithoorn, o.l.v. Rob van Dijk

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst

1.kerk
13 mei 2018 Ds. J. Kaai

Giessenburg

Viering Heilig Avondmaal 1.diaconie

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

20 mei 2018

Pinksteren

Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen a/d Rijn

Belijdenisdienst

m.m.v. de Herman Singers uit Woerden

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.alg.kerkelijk werk

27 mei 2018 Ds. J. Henzen

Wateringen

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

3 juni 2018 Ds. A. Christ

Katwijk

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst 1.kerk

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

We kijken uit naar de diensten van Hemelvaart en de Pinksteren.

De dienst op Hemelvaart zal zoals altijd gevierd worden bij de Sfeerstal. Een dienst die voor het eerst een oecumenisch tintje zal dragen, omdat ik die samen met diaken Van Aarle van de RK kerk in Nieuwveen zal leiden. Het koor United uit Uithoorn zal de dienst feestelijk omlijsten. Van harte welkom!

Met Pinksteren zal Nadine van der Vis belijdenis doen. Ook deze dienst, die Nadine deels zelf heeft samengesteld, is weer feestelijk. De Herman Singers zullen optreden en Melvin (Nadine’s broer) zal zijn muzikale gaven ten gehore brengen.

Zo is Pinksteren, de dagen waarop we de neerdaling van de Heilige Geest gedenken, de vervulling van de belofte bij de Hemelvaart, waarmee Christus ons laat zien dat Hij ons niet werkelijk verlaten heeft.

Graag geef ik u daarom dit gedicht van Jan Willem Schulte Nordholdt mee:

 

Al heeft Hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen.

Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen

een moeder om haar kind.

Teveel om op te noemen

zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,

dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen

in alle eeuwigheid.

 

Meeleven

We leven mee met mw Maartje Rietveld in de Aarhoeve (J.M. Halkesstraat 33, kamer 304, 2461 RT Ter Aar), nu het wat slechter gaat met haar gezondheid. We bidden u Gods kracht toe.

Mw. J. Pijper-Bolkestein (De Verbinding 58, 2421 EX Nieuwkoop) is nog herstellende van haar heupoperatie. Wij wensen u alle sterkte toe bij uw revalidatie.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

6 mei zal er voorbereiding Heilig Avondmaal zijn met ds. L. de Graaff uit Tiel. Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten.

’s Avonds wordt de laatste sing-in van het seizoen gehouden o.l.v. Coby Jansen en organist Piet van Rikxoort.

10 mei is de openluchtdienst bij de Sfeerstal. U leest er hierboven over. We hopen dat we inderdaad in de open lucht zullen zitten. Het koor United uit Uithoorn zal mooie liederen gaan zingen die zij de zondag erna in de Friezenkerk in Rome (!) ten gehore gaan brengen. Daar krijgen wij dus een voorproefje van! Dirigent Rob van Dijk zal tevens de samenzang begeleiden.

13 mei zal er in een dienst met ds. J. Kaai uit Giessenburg Heilig Avondmaal worden gevierd. Fijn dat we hem weer in ons midden kunnen hebben.

20 mei is de Pinksterdienst, waar onze predikant hierboven ook over schrijft. Een bijzondere morgen voor Nadine van der Vis! We kunnen haar na afloop feliciteren onder het genot van een kopje koffie/thee.

27 mei is op verzoek ds. J. Henzen uit Wateringen in ons midden. Een gewone eredienst.

Tenslotte op 3 juni een bekende gastpredikant: ds. A. Christ uit Katwijk. Ook dan is er koffie na de dienst.

 

Uit de kerkenraad

Maandag 9 april vergaderde de kerkenraad.

We begonnen deze vergadering met het bezinningsonderwerp: hoe beleef je je ambt? Dat gaf genoeg stof om nog eens over door te praten.

De Stille Week en Pasen werden geëvalueerd. Het begon met de Passietocht waar, ondanks het slechte weer, 85-90 mensen op af zijn gekomen. Het programma was verrassend, creatief en afwisselend. Witte Donderdag mochten we het Avondmaal vieren en Goede Vrijdag de kruisiging herdenken. Zo leefden we toe naar Pasen, wat begon met een heerlijk en gezellig Paasontbijt. Daarna een volle kerk voor een mooie en feestelijke Paasdienst, waarin het Prot. kerkkoor zong en diaken Kees Spek werd herbevestigd. Iedereen die op wat voor manier dan ook iets heeft bijgedragen aan deze Paasweek: heel hartelijk dank!

Fijn dat Hedi Hegeman is toegetreden tot het groepje leiding van de sing-ins; de eerste keer op 8 april verliep prima.

Het pastoraal team was bij elkaar geweest; n.a.v. de pastorale enquêtes zijn de taken weer verdeeld.

De groothuisbezoeken werden geëvalueerd; fijn dat zovelen hier geweest zijn en er goede gesprekken zijn gevoerd. Nadine van der Vis heeft belijdeniscatechesatie en zal in de Pinksterdienst belijdenis van haar geloof afleggen.

In mei zal, zoals gebruikelijk is, een gemeente-avond worden gehouden (16 mei) en ook zal er een oecumenisch symposium zijn; op 30 mei zal het gaan over ‘Avondmaal en eucharistie’.

Over de privacywetgeving hebben we gesproken; dit moet nog verder uitgediept worden.

De jaarrekeningen van zowel de diaconie als de kerk werden besproken en goedgekeurd.

Fijn dat  de nieuwe geluidsinstallatie bijna wordt geleverd en ingeregeld. Met dank aan Jan Vervark en Eric Hardsteen. De diaconie was blij met de komst van ‘Tom in de buurt’ tijdens de inloopochtenden.

We zagen uit naar de bazaar met hoop op een goed resultaat.

Het was weer een volle agenda en een goede vergadering.

 

Eindexamenkandidaten

Bij de kerkenraad zijn geen namen bekend van jongeren die voor hun eindexamen van de middelbare school zitten. Weet u echter wel iemand? Meld het a.u.b. aan de scriba.

 

Boekjes met 50 interviews

Tijdens de bazaar en de zondagen daarna zijn de boekjes met 50 levensverhalen van gemeenteleden aangeboden. Heeft u dit gemist maar wilt u, als gemeentelid, dit boekje ook graag in bezit krijgen? Voor €4,95 zijn ze verkrijgbaar bij Annet Hoogerwerf, tel. 538102 of email a.n.hoogerwerf@gmail.com

 

Voor uw agenda

Maandag 7, 14, 28 mei:inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur. 21 mei is er geen inloop i.v.m. Tweede Pinksterdag.

Dinsdag 15 mei: kerkenraadsvergadering in ’t Anker vanaf 19.30 uur.

Woensdag 16 mei: gemeente-avond in ’t Anker vanaf 20.00 uur

Woensdag 30 mei: symposium ‘Eucharistie en avondmaal’ in de Ontmoetingskerk vanaf 19.30 uur.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

13 mei Avondmaal collecte voor de  familie Mager in Rwanda

Hier een stukje uit één van hun brieven:

“You are really busy now”. Af en toe wordt dat voor de grap tegen ons gezegd. In de beginperiode van ons verblijf in Rwanda hadden we relatief weinig te doen. We moesten werk opzoeken. Maar nu is het de omgekeerde situatie, het werk zoekt ons op. Rwandese vrienden om ons heen kunnen er wel om lachen. En wij natuurlijk ook. Er was zoveel werk dat het schrijven van een blog er bij in geschoten was.

Theologischetraining  (Rik)
De Theologische School is eindelijk begonnen. In 2017 heeft Rik veel tijd besteed aan het rondkijken in andere plaatsen in Rwanda.

De eerste module kregen de studenten vier vakken: Inleiding Oude Testament, Kerkgeschiedenis, Pastoraat, Christelijke Ethiek en daarnaast dus ook Engels. Op maandag 5 maart kwamen de 17 studenten aan in Kamembe.

Precies in de eerste week dat de Theologische School begon, besloot de lokale overheid heel veel kerken te sluiten. Met man en macht hebben de bisschop en zijn mensen er aan gewerkt om in ieder geval de oude cathedral voor de zondag weer open te krijgen. Dat is gelukkig uiteindelijk gelukt.

Sinds vorig jaar juni werkt Caroline in de office van Mother’s Union (MU). De eerste tijd werkte ze twee dagen in de week, omdat ze de overige drie dagen op St. Matthews Primary School door bracht. Vanaf november werkte ze fulltime bij Mother’s Union. MU is de beweging binnen de Anglicaanse Kerk die zich inzet voor vrouwen in hun gezin, niet alleen binnen de kerk, maar ook binnen de community.

Met de collecte willen wij het werk van de familie Mager steunen.

 

 20 mei 2018 collecte Pinksterzending

In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Het Mymensingh church care program (MCCP) van de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen. Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen of schrijven en kunnen hun kinderen niet helpen.

De volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, krijgen een klein microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om een training te volgen. Ze leren bijvoorbeeld zelf groenten te verbouwen of een koe te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.

Met Pinksteren is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van MCCP in Bangladesh. Geef aan de collecte en steun wereldwijd kerken om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn. Of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

Meer informatie: ​www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh

 

27 mei collecte voor de inloop ochtenden

Elke maandag is er weer een inloop ochtend van 10.00 t/m 11.30 u en iedereen is welkom.

Tom in de buurt sluit aan bij inloop ‘t Anker in Nieuwveen.

Tom in de buurt geeft hulp bij:

eenzaamheid

 gezin en relatie

dagbesteding of zelfstandig wonen

mantelzorg

rouw of verlies

koken of samen eten

personenalarmering

bij iets anders, namelijk…

De gezamenlijke kerken Nieuwveen organiseren iedere maandagochtend in ’t  Anker deze inloopochtend. Bezoekers kunnen een kopje koffie of thee drinken en met elkaar een praatje maken.

Vanaf maandag 16 april heeft Tom in de buurt zich om de week aangesloten van 10.30 tot 11.30 uur. Bezoekers, maar ook alle inwoners van de gemeente Nieuwkoop, kunnen de aanwezige wijkcoach vragen stellen over zorg en welzijn.

Om gastvrij te kunnen blijven en iedereen met een kopje koffie/thee met een koekje te kunnen verwelkomen  houden wij deze collecte voor de inloopochtenden

Met vriendelijke groet, Debbie Liefhebber, namens Tom in de buurt,

en de gastvrouwen van de inloopochtend .

 

Al deze collectes willen wij van harte aan bevelen .

Ook liggen er  aan weerszijde achter in de kerk nieuwsbrieven van de fam. van Buuren en de fam. Mager.

 

Inzamelingen in de kerk

Weet u dat u behalve gebruikte postzegels  ook oude cartridges of te wel oude inktpatronen van de printer en oude mobieltjes in kan leveren in de ton achter in de kerk?  De opbrengst gaat naar Kerk in Actie.

Daarnaast kunt u ook nog steeds de lege pennen en viltstiften in het mandje achter in de kerk doen voor de St. Elim in Indonesië. Bij voorbaat dank!

 

De diaconie

 

Nieuwe geluidsinstallatie

Het was zondag 22 april duidelijk te horen dat er een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk is geplaatst. Er is een zgn. nieuwe audiomixer geïnstalleerd. Vier oude apparaten konden weg gehaald worden, dus het is nu veel overzichtelijker geworden. Daarnaast zijn de boxen in de kerk beter opgehangen en is het bedieningspaneeltje bij de kosters vervangen.

Helaas bleek bij het opnieuw aansluiten van de ringleiding dat die het niet deed. Misschien moeten we ook die wel vervangen maar we willen daar eerst nog eens goed naar kijken. Heel vervelend voor de mensen die tobben met hun gehoor en daar afhankelijk van waren. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.

 

De pastorie in de verkoop

Misschien heeft u het wel gezien de bordjes bij de pastorie; “binnenkort in de verkoop”. Met de makelaar zijn diverse gesprekken gevoerd over hoe we deze verkoop het beste kunnen aanpakken. De ligging van de pastorie met het grote grasveld daarachter is naar onze mening best aantrekkelijk. Over enkele weken zal de officiële verkoop starten. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

 

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark

Opbrengst collecten diaconie maart plus 1 april

De  bidstondcollecte, bestemming De Tweede Mijl, bracht € 47,10 op.

De 40-dagen-spaardoosjes voor het project “Deel Liefde” heeft een totaal bedrag van € 257,10 opgebracht. De opbrengst hiervan wordt verdeeld over de vier hierna vermelde collectes die in de lijdenstijd werden gehouden.

Vrouwenopleiding in Papoea €  76,20; Sociale Supermarkt Almere €  66,55; Bestrijding kinderarbeid India €   67,35 en kwetsbare gezinnen Oeganda €  70,15.

1e Paasdag werd er gecollecteerd voor Noodhulp Goutha Syrië; opbrengst €  181,70.

De avondmaalscollecte, bestemd voor HoverAid, bracht €  47,10 op.

Ook zijn weer de zendingsbusjes geleegd: opbrengst € 38,10.

 

Overzicht collecten diaconie periode 8 t/m 29 april

In deze periode is er slechts 1 collecte gehouden voor de diaconie te weten Kerk in Actie: eredienst en kerkmuziek; opbrengst €  52,45.

Daarnaast mochten we nog een gift van € 10,00 ontvangen voor de bloemen.

 

Namens de diaconie, hartelijk dank voor uw gave.

 

Opbrengst overige collecten maart plus 1 april

Verwarmingskosten € 164,76; jeugdwerk € 72,20; onderhoud gebouwen €  83,70; restauratiefonds €  54,10; orgelfonds € 50,25; predikantsplaats € 448,30 en kerk (inkl. bidstondcollecte) € 228,95.

Daarnaast mochten we voor de bidstondcollecte via de bank nog een mooie gift ontvangen van € 500,00.

In de busjes voor een bijdrage in de onkosten van de kerkbrief zat een bedrag van € 81,70

 

Overige collecten periode 8 t/m 29 april

Orgelfonds € 44,25; restauratiefonds € 53,95; onderhoud gebouwen €  57,00;  kerk € 253,30 en predikantsplaats

€ 276,05.

 

Namens de kerkrentmeesters: allen hartelijk dank voor uw bijdrage en giften.

 

 

 

Bazaar / rommelmarkt

Op 14 april jl. is er een bazaar/rommelmarkt gehouden in het Anker.

Veel vrijwilligers hebben op deze zonnige dag hard gewerkt om de bazaar tot een succes te maken. Er waren die dag ongeveer 120 bezoekers wat resulteerde in een mooie opbrengst van €977,40. Er waren prijzen voor het sjoelen, raden van de naam van de beer en het aantal snoepjes in de pot. Ook de gratis verloting werd op prijs gesteld en er werden 10 prijzen uitgedeeld.

De voorganger op 15 april memoreerde in zijn dankgebed het mooie resultaat maar ook de saamhorigheid en de gemeenschapszin waarin we als gelovigen dit met elkaar hebben gedaan.

Door verschillende bedrijven zijn wij gesponsord. De Coop, De Hoek, Zus en Zo, Coen van Dijk, de Sfeerstal, Primera, Ipse de Bruggen, de Kaashoek. Er waren vrijwilligers die kaarten hadden gemaakt, jam, sleutelhangers, sieraden, boekjes, etc. Ook hebben er veel mensen iets gebakken.

Het restant van de spullen is o.a. naar Dita Bos gegaan voor de braderie voor Roemenie. Met behulp van het busje van de Coop en Gerrit Spek is er 2 keer naar Dorcas in Aalsmeer gereden.

Er is heel veel werk verzet en wij zijn blij met de goede opbrengst. Alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt. Er is een fijne sfeer hard gewerkt.

Wij zijn nog bezig met een goede vorm te vinden om onze doelgroep te bereiken. Wij willen een oproep doen aan u om namen door te geven van asielzoekers, mensen die wel wat extra´s kunnen gebruiken, langdurig zieken en anderen.  Kijk eens rond in uw omgeving en geef dit door aan ons. Natuurlijk zullen wij hier heel discreet mee omgaan. U kunt natuurlijk ook namen doorgeven aan de kerkenraad.

Het was een geweldige klus die nog niet af is maar wij zijn blij dat wij dit voor onze medemensen konden doen.

 

Ingrid de Wilde, tel. 06-41949215 en Ineke Konst-Rietveld, tel. 539933

 

Aan het woord…..José Karens – van Zuijlen

                                              In Abcoude werd op de boerderij van de fam. van Zuijlen, als

3de kind in het gezin, op 4 januari 1980 José geboren. Na haar

volgde  er nog 1 broertje. José had een fijne  jeugd; ze speelde

altijd heerlijk op de boerderij en reed al jong op een pony.

Vanuit haar slaapkamer kon ze de Arena zien; ze woonden

dus dicht bij Amsterdam. Ze waren echter gericht op Weesp.

Naast de RKK stond de RK basisschool, waar José’s vader

ook op had gezeten. Het was wel 4 km fietsen. Het was een

heel leuke en kleine school; ze gingen bijv. met 8 kinderen op

kamp in groep 8. Haar ouders waren betrokken; ze zaten in de Ouderraad en ontvingen altijd klassen op de boerderij. Daar was veel te zien omdat het een melkveebedrijf was. Elke zaterdagavond of zondagmorgen ging het gezin naar de kerk. José deed 1e communie, vormsel, was misdienaar en (een trapje hoger) akoliet. Op vrijdagavond was ze ook misdienaar tijdens de mis in het bejaardentehuis.

Na de lagere school ging ze naar de MAVO in Weesp en naar de HAVO in Hilversum; ze wilde daarna bij de politie. Naar Hilversum was het 20 kilometer fietsen, omdat ze ook nog omreed om vrienden op te halen. Bij veel wind en regen werden ze gelukkig door de diverse ouders weleens gebracht. De politie-academie in Amsterdam was de volgende stap. José had het idee: ik ga mensen helpen. Als aspirant-agent ( je moest lerend werken) liep ze er echter tegenaan dat er iedere dag het quotum van 10 bekeuringen gehaald moest worden. Ook stond het haar tegen dat sommige burgers in de Pijp, waar ze werkte, haar soms vreselijk konden overbluffen. Ze heeft daarom nog een tijdje op bureau gezeten om de telefonische aangiftes aan te nemen, maar dat was niet het werk dat ze ambieerde.

Ondertussen had ze verkering gekregen met Marco. Met John Joha ging Marco naar Amerika en Canada terwijl José op vakantie ging naar Tenerife; dat waren dure belkosten! Ze hadden het er voor over, want ze bleven samen. José stopte met het politiewerk en ging ter overbrugging bij een slager werken. Toen gooide ze het over een heel andere boeg en deed de opleiding tot kraamverzorgster. Op 16 september 2005 trouwden ze in de RKK met de pastoor en ds. Henzen in een oecumenische dienst. José ging met Marco mee naar de avonddiensten in de Hervormde kerk. Dat was wel wennen, want José was bijv. niet gewend om te zingen; dat deed het koor in de RKK. Ze is altijd RK gebleven, maar voelt zich inmiddels thuis bij ons. Een bijzonder moment was dat ds. Quak haar ook aan de Avondmaalstafel nodigde.

Maartje en Tessa (nu 11 en 10 jaar) werden geboren. Haar schoonmoeder, die naast hen woont, wilde heel vaak oppassen maar toch viel José’s werk als kraamverzorgster niet langer te combineren met een 2de kind en de boerderij. Ze stopte met dit werk en richtte zich helemaal op de boerderij. Melken, insemineren (waar ze eerst een cursus voor deed) en het contact met de vee-arts: het is allemaal haar pakkie-an. Marco werkt in de bouw. Om de weidevogels te beschermen zoekt José naar nesten. Daar steekt ze veel tijd in en maakt flink kilometers op ruim 60 HA land. Maar het wordt beloond: ze heeft jaren gehad dat ze 80 nesten per seizoen vond: grutto, scholekster, kievit, tureluur, slobeend, kuifeend en zomertaling. Nu zoekt ze nog naar het nest van de gele kwikstaart… Ze zaaien ook grote bloemenranden in voor de bijen, de hommels e.d. José heeft echt hart voor de natuur! Naast het werk op de boerderij maakt ze tegenwoordig ook nog appartementen schoon bij vrienden van haar. En ze kregen er nog een zoon bij: Mart (nu 7). Die ging als baby in de maxi-cosi al mee naar de kerk. De kinderen zitten alle drie op basisschool de Diamant in Zevenhoven, die ontstaan is uit een fusie van de RK Johannes de Doperschool en de Prot. Zevenhof.

Behalve heel hard werken, houden Marco en José ook van een feestje. Ze gaan graag naar een concert, bijv. van Status Quo, Rowwen Hèze, Kensington… Of José gaat uit eten met vriendinnen. Voor haar verjaardag heeft Marco haar een weekend Rome gegeven!  Ook is ze inmiddels 3 keer met Maartje en Tessa op de wintersport geweest; dat doet ze nog liever dan in de zomer met vakantie gaan. De trui die u op de foto ziet is van het weekend dat ze weg ging met andere boerinnen. Dat is opgezet door Marlies van Zeeland, een bekende voor wie de t.v. serie ‘Boer zoekt vrouw” heeft gevolgd. Heel waardevol, omdat niemand anders dan andere boerinnen zo goed kunnen invoelen waar je als boerin allemaal tegenaan loopt. José houdt ook van sportief bezig zijn: wielrennen, hardlopen, schaatsen. Dat brengt ze ook over op de kinderen, die ook alle drie sporten. In de kerk zit ze in de kindernevendienst- en gezinsdienstcommissie. Al met al heeft José een druk maar bevredigend bestaan!

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Ledenmutaties

Er zijn wat berichten van verhuizing binnengekomen.

Onze predikant, ds. Gonja van t Kruis, is vanuit Boskoop verhuisd naar Watermolen 9, 2406 KJ Alphen a/d Rijn.

Lindsay v/d Berg is terug naar het ouderlijk huis, Gruttoveld 2.

Willemijn v/d Wulp is binnen Leiden verhuisd naar Pelikaanhof 116, 2312 EG.

Dhr. Ham Lok heeft zijn intrek genomen in Kerkstraat 25.

Mevr. M. Raams van de Oude Nieuwveenseweg 85 is naar Gouda verhuisd.

Tenslotte is dhr. W.F.C.P. Kranenburg , Nieuwveens Jaagpad 34,  naar het buitenland verhuisd.

We wensen u / jullie allen veel woonplezier toe!

Dan heeft de familie van dhr. M.L. Wijnberg, Ursulaplein 7, doorgegeven dat hij uitgeschreven mag worden.

 

Verjaardagen (75+)

Totdat de kerkbrief in juni verschijnt zijn er de volgende gemeenteleden die hun verjaardag hopen te vieren:

 

18 mei mevr. H.W.Romeijn – de Bruin   Schout Clantstraat 52

19 mei mevr D.L.Oskam – Vermeij        Blokland 46

23 mei dhr. J.G. Baas                          Berkenlaan 31, Nieuwkoop

27 mei dhr. A. van der Most                  Parkzicht 1A

1 juni dhr. D. Romeijn                         Schout Clantstraat 52

2 juni dhr. D. van Leeuwen                 Oude Nieuwveenseweg 38

 

Dhr. van der Most is de oudste van dit rijtje: hij mag 92 jaar worden.

Maar of u nu zó oud of een beetje minder oud wordt: namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een mooie verjaardag toegewenst! Bovenal wensen we u Gods zegen toe!

 

                        God, geef me de rust om de dingen te accepteren die ik niet veranderen kan.

                        God, geef me de moed om te veranderen wat ik veranderen kan.

                        God, geef me de wijsheid om het verschil daar tussen te zien.

                                                                                                      Reinold Niebuhr, theoloog.

 

 

Regionale agenda mei 2018 kleine gemeentes rond Ter Aar

06-05-2018                          19.00 uur              Zangdienst. Woerdense Verlaat. Ger. Kerk, Korte Meentweg 17

06-05-2018                          19.00 uur              Sing-in Rijnsaterwoude. Koor kerk – Woudse Dom, Herenweg 26

06-05-2018                          9.30 uur                 Plusdienst. Zevenhoven. Kerk in de Dorpsstraat.

06-05-2018                          9.30 uur                 Ontmoetingsdienst. Nieuwkoop. Hervormde kerk.

06-05-2018                          18.30 uur              Sing-in Nieuwveen: Ontmoetingskerk, Kerkstraat 45.

Do. 10-05-2018                 9.30 uur                Openluchtdienst op Hemelvaart. Nieuwveen. De Sfeerstal,                                                                                                    Hogedijk 5.

Do. 10-05-2018                 7.30 uur               Dauwtrappen met maaltijd na afloop. Ter Aar. Geref. kerk.

Do. 10-05-2018                   9.30 uur                 Hemelvaartsdienst. Ter Aar. Geref. kerk.

Do. 10-05-2018                   9.30 uur.               Hemelvaart. Gezamenlijke dienst. Nieuwkoop. Herv. kerk.

Wo. 16-05-2018                  19.30 uur               Pinksternoveen. Ter Aar. Geref. kerk.

20-05-2018                         9.30  uur                Pinksteren. Nieuwkoop. Hervormde kerk. Voorganger ds. H.J.

Prosman. Evensong m.m.v. Zanggroep Spirit.

20-05-2018                          9.30 uur               Pinksteren. Ter Aar. Geref. kerk.

21-05-2018                         10.00 uur              Openlucht dienst. M.m.v. Band ‘Miracles’ uit Linschoten.

Woerdense Verlaat. Ger. Kerk

27-05-2018                         9.30 uur               Slotdienst. Voorganger: ds. S.C. Honing uit Woubrugge. Herv.

kerk. Aarlanderveen

Toelichting:

 

6 mei Sing-in Rijnsaterwoude

Het eerste gedeelte worden liederen gezongen n.a.v. thema. De 2e helft worden verzoekliederen gezongen.

 

6 mei Sing-in Nieuwveen

Een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

10 mei Dauwtrappen Ter Aar:

Op deze donderdagmorgen gaan we dauwtrappen met een paar enthousiaste mensen die op deze sportieve manier de Hemelvaartsdag willen beginnen. De wandeling zal ongeveer een uur duren. Daarna zal er gezamenlijk ontbeten worden in de Aarkant naast de kerk, waarna de Hemelvaartsdienst om 9.30 uur zal plaats vinden. U hoeft zich niet van tevoren op te geven.

 

10 mei Openluchtdienst Nieuwveen

Dit jaar voor het eerst een oecumenisch gebeuren. Ds. Gonja van ’t Kruis en diaken André van Aarle zullen voorgaan. M.m.v. koor United uit Uithoorn o.l.v. Rob van Dijk.

 

16 mei Pinksternoveen Ter Aar

Ieder jaar zijn er tussen Hemelvaart en Pinksteren elke avond diensten, waarin al bidden, zingend en mediterend de tijd doorgebracht wordt tussen Jezus’ Hemelvaart en het ontvangen van de Heilige Geest. Er zitten negen dagen tussen deze feestdagen, vandaar “noveen”, wat “negen” betekent. Iedere avond is er een dienst in een andere kerk ergens in het Groene Hart. Op deze woensdagavond vindt de Pinksternoveen plaats in de Gereformeerde Kerk van Ter Aar. Een vuur wordt iedere avond van de ene kerk naar de andere gebracht. Zo houden we de vlam brandend.

 

20 mei Pinksteren Ter Aar

De jaarlijkse viering van de uitstorting van de Heilige Geest en de geboorte van de Kerk.

 

21 mei Openluchtdienst Woerdense Verlaat

Met medewerking van de band ‘Miracles’ uit Linschoten. Spreker ds. Jan Willem van Dijk.

 

27 mei Gezamenlijke Slotdienst met de Gereformeerde Kerk. Voorganger: ds. S.C. Honing, Woubrugge. Herv. kerk, Aarlanderveen.

 

 

 

Blotevoetenpad GZB 11 en 26 mei 2018

Heb je zin in een gezellige en actieve middag midden in de natuur? De GZB organiseert een leuk familie-event voor kinderen van 6 t/m 12 jaar: 11 mei in Woudenberg en 26 mei in Reeuwijk.
Ga jij de uitdaging aan om een middag zonder schoenen te lopen? Kun jij je zonder handen redden? Kom het proberen op het ‘blotevoetenpad’ van de GZB!
Niet op je mooie sneakers of ballerina’s, maar op je blote voeten

ervaar je hoe het is om in een ander land op te groeien en hoe je

ook met een handicap van alles kunt doen. Je gaat op je blote

voeten over gras, bomen, zand, door het water en ondertussen

voer je opdrachten uit.
En het mooie is: door je te laten sponsoren zamel je ook nog

eens geld in voor kinderen met een handicap in Indonesië.

Twijfel niet langer, maar geef je snel op via www.gzb.nl/blotevoetenpad

 

 

 

 

 

KBO-PCOB  afd. Nieuwveen-Zevenhoven

Waarom lid worden van de ouderenorganisatie KBO-PCOB?

 

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden waar mensen elkaar ontmoeten en activiteiten  ondernemen en zij behartigt de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond). Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld, landelijk maar vaak ook lokaal.

Zo’n lokale afdeling is onze afdeling KBO-PCOB Nieuwveen en Zevenhoven.

Wij nodigen u daarom graag uit om lid te worden en met elkaar de lokale KBO-PCOB verder te ontwikkelen.

 

Waarom zou u lid worden van de KBO-PCOB?

De voordelen hiervan zetten wij graag voor u op een rijtje:

 • De KBO-PCOB verdedigt de belangen van de ouderen bij onze gemeente en op landelijk niveau.
 • De KBO-PCOB brengt u regelmatig op de hoogte van zaken die voor ouderen belangrijk zijn.

Dat doet de  KBO-PCOB o.a. door het Magazine;  verschijnt 10 keer per jaar.

 • De KBO-PCOB organiseert wekelijks activiteiten. In Nieuwveen gebeurt dat in de Mettenburcht op donderdagmiddag.

In Zevenhoven willen we dat gaan doen bij voldoende belangstelling.

 • De KBO-PCOB verzorgt diverse cursussen en themamiddagen zoals bijvoorbeeld “bewegen voor ouderen”
 • De KBO-PCOB verzorgt elk jaar één of meerdere dagtochten
 • Via de KBO-PCOB kunt u gratis (juridisch) advies krijgen
 • De KBO-PCOB geeft gratis hulp van een ouderenadviseur
 • De KBO-PCOB helpt u (tegen een kleine vergoeding) bij uw belastingaangifte
 • Leden van de KBO-PCOB krijgen korting op hun zorgverzekering.
 • Mooie aanbiedingen via KBO-PCOB-ledenvoordeel
 • Controle op welke ziekenhuizen seniorvriendelijk zijn
 • Korting op uw rijbewijskeuring.

De contributie is maar € 25,- per persoon per jaar en voor echtparen € 45,-. U kunt al lid worden vanaf 55 jaar.

 

Hebt u belangstelling? U kunt zich aanmelden bij:

Ben van Vliet        Schoterpark 27 Nieuwveen              Tel. 53 84 89        email: benhendrika@gmail.com

Jaap Aartman      Schoolstraat 1 Zevenhoven             Tel. 53 86 56       email:  j.aartman@planet.nl

Jan van Dam        Hazeweg 31   Nieuwveen                           alleen per e-mail: KBO538ledenadmin@ziggo.nl

 

U kunt ook onderstaande strook invullen en inleveren bij één van bovenstaande adressen.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _

 

 

Inschrijfformulier lidmaatschap KBO-PCOB.

 

De heer/Mevrouw ………………………………………………………………

 

Voornaam:………………………….voorletters: ………………………………

 

straat:……………………………… ………………………….. postcode:……………..woonplaats……………………………….

 

Geboortedatum:…………………….telf.nr……………………………………..

 

burg. staat:……………………………huwelijksdatum:……………………….

 

e-mailadres………………………………

 

mobielnr………………………………