Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

ontmoetingskerkbrief november 2015

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 1 november 2015

 

 

18:30 uur

Ds. A. de Ruiter

Wijk en Aalburg

 

Singin

o.l.v. Dita Bos

Koffiedrinken na afloop

 

 

1. Kerk in Actie: zending

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

 

algemeen kerkelijk werk

 4 november 2015

19:30 uur

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Dankstond voor gewas en arbeid 1. dankstondcoll. diaconie

2. dankstondcoll. kerk

 8 november 2015

 

Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

  1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

15 november 2015 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Preekbespreking na afloop 1. Kerk in Actie

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

22 november 2015 Ds. P. Wilschut

Uithoorn

Laatste zondag kerkelijk jaar;

herdenking overledenen

1. kerk

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

29 november 2015 Ds. Dennis Verboom

Leiden

1e zondag van Advent

Gezinsdienst

1. jeugdwerk

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

 6 december 2015

 

 

18:30 uur

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

 

 

Singin

2e zondag van Advent

 

 

 

1. diaconie

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

 

algemeen kerkelijk werk

Ik zal wilde dieren op je afsturen, die je van je kinderen zullen beroven en je vee zullen verscheuren (Lev. 26:22)

Dit is een heftige tekst. Want ´Ik´ is niemand minder dan God. En dan ook nog verschrikkelijke zinnen als: je beroven van je kinderen… Dat overleef je niet, zou je denken. Wie van haar/zijn kinderen houdt, zal alles voor hen overhebben. Je wilt ze goed opvoeden, beschermen, richting geven. Je hebt beloofd, dat je je kind de naam van God zult bekend maken, dat jouw kind ook een kind van God is. Maar zul je dat doen bij een God, die jou berooft van je kinderen? Er zijn mensen die hun kinderen zijn verloren aan de dood. Ze verloren hun kind in de oorlog, in een kamp, bij een verschrikkelijke ziekte, door een ongeluk, doordat jouw kind het leven niet meer aankon. Alle mogelijke verscheurende dieren komen op het pad van je kinderen.

En dat dat het rijk van duisternis is of dat dat door mensen komt, daarmee kunt u nog leven. Maar dat kán toch niet van God komen? Toch staat dat hier: Ik zal wilde dieren ….. enz.

 

Maar ook het vervolg van dit zinnetje is heftig. God zendt wilde dieren die je vee zullen verscheuren. Dat betekent: je bent failliet, gebroken, je kunt niet meer in jouw onderhoud en dat van je gezin voorzien. Een ingestorte economie betekent honger en grauwer armoede, het levert geweld op en mensen die op de vlucht slaan. Je vee verscheuren: bloed in de weide in plaats van zwart bont of rood bont: dat kun je aan het rijk van de duisternis toeschrijven of aan mensen. Maar toch niet aan God die in het boekje Jona zelfs barmhartig is voor het vee in Ninevé? Toch staat dat hier.

 

Moeilijke Bijbelteksten: ze zijn er. Je kunt ze overslaan en de teksten uitzoeken, die je meer liggen. Maar kan dat eigenlijk wel? Ben je dan toch niet bezig je eigen geloof te maken? Want wie gehoorzaam wil zijn aan Gods Woord, zal ook moeilijke woorden moeten overdenken. Is God dan toch heel anders dan ik denk, of hoop? Sluit in elk geval nooit uit dat je iets wezenlijks over God mist, als niet alle teksten meespreken..

 

Wat ik zelf erg moeilijk vind bij deze tekst, is dat beeld van kleuter Aylan, dat Koerdische jongetje van 3 jaar, dat dood in het water dobberde toen zijn familie en hij op de vlucht waren gegaan. Welke ´wilde dieren´ hadden hem verslonden? En ik durf het nauwelijks te zeggen: heeft God dit gewild?

 

De vraag die ik stelde, heeft natuurlijk ermee te maken of God alleen maar liefheeft zonder te straffen of liefheeft maar juist daardoor niet alles over Zijn kant laat gaan. Bijbelbreed, ook in het NT is God ook degene die oordelen zal.

Maar fundamenteel voor christelijk lezen van de Bijbel is daarbij dat we lezen vanuit God in Jezus Christus, die juist  het oordeel over ons op Zich nam zodat wij vrijgesproken zouden worden, die kinderen niet doodt maar ze omarmt en zegent.

Deze tekst wil naar mijn idee ook niet zeggen dat God in Leviticus een wrede dictator is. Hij zegt dit zo kras om Zijn volk juist in leven te houden. Israël moet niet van de levensweg afraken, want dan komt het in de schaduw van de dood terecht. Zou deze moeilijke tekst zoiets niet willen zeggen: God wil niet jouw dood maar jouw leven. Kies dan heden wie je dienen zult en Hij zal je Vader in de hemel zijn.

Zit in deze harde krasse woorden niet iets van Gods hartstocht, om ons en onze kinderen juist te behouden?

 

Wel en wee

Dhr. Peter Rietveld (broer van Ineke Könst), Groenoord 64, Alphen a/d Rijn, heeft met een open hart operatie een zware tijd gehad, ook omdat hij nierpatiënt is. Hij herstelt langzaam. Hopelijk komt hij er weer goed bovenop. Dick en Jannemarie Spelt wonen voor langere tijd bij de fam. Van Vliet aan de Geerweg in en hopen op een nieuwe start in hun woning. Scriba Annet Hoogerwerf, Simon van Capelweg 8b te Noorden, is helaas nog ´onthand´. Jan van Dam, Kerkstraat 46, blijft broos van gezondheid. Jaak Zwaan, Schoterveld 17, is ernstig ziek. Hij en zijn vrouw leven van de hoop op een behandeling die aanslaat. Ineke Könst-Rietveld, Parkstraat 9, heeft een botje in haar voet gebroken en moet 6 weken in het gips doorbrengen.

Mijn vrouw Sari Wilschut (Marnixstraat 5) moet op 12 nov. geopereerd worden (niet vanwege kanker)  en zal daarna de nodige tijd uitgeschakeld zijn. God zij met allen.

 

Dankstond woensdag 4 november

In de ledenvergadering van mei j.l. is gesproken over hoe invulling te geven aan de bid- en dankstonddiensten. De meerderheid van onze gemeenteleden die deze diensten trouw bezoeken, gaven toch de voorkeur de diensten gewoon in de kerk te blijven houden. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Als vanouds betuigen we tijdens deze dienst onze dankbaarheid voor al het goede uit Gods hand verkregen.

Er wordt gecollecteerd voor onze kerk en voor de diaconie. Beiden collecten worden van harte bij u aanbevolen. Daarnaast kunt u iets meenemen voor de voedselbank.

 

Bij de diensten

Op 8 november mogen we een mooi moment meemaken: Benno van der Meer zal worden bevestigd tot diaken. Daarmee is de diaconie na lange tijd voltallig. Geweldig toch!! Ik hoop dan voor te gaan. We lezen met de kinderen Daniël 5. Dat is de geschiedenis van een feestmaal en een hand die schrijft. Het gaat hier om de waarde van de omgang met God en dat je niet zomaar Gods Naam te grabbel kunt gooien. Het is goed om samen met de kinderen deze pittige tekst te lezen. Na de dienst kunt u Benno feliciteren en koffie drinken. Gezegende diensten met elkaar.

 

 

 

 

 

Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan zullen allen die van ons heengingen worden genoemd en herdacht. Evenals vorig jaar krijgt iedereen gelegenheid voor iemand, voor wie u/ jij dat zelf wilt, een kaarsje aan te steken. Daarnaast worden kaarsen aangestoken bij de namen van hen die genoemd zijn. Deze zondag heet ook wel: zondag Christus Koning. Op deze dag mogen woorden als verwachting vallen, wederkomst, waarbij we belijden dat de Heer de toekomst heeft.

En al de Zijnen met Hem.

 

ds.Piet Wilschut.

 

 

Gezinsdienst 29 november

José Karens en Nelleke van der Vis hebben op 1 november een gesprek met ds. Dennis Verboom (uit Leiden) over de invulling van deze dienst. Daarom valt daar nu nog niet veel over te zeggen. Wel dat het ongetwijfeld een mooie dienst gaat worden. Dennis is zo wie zo iemand die vaak verrast met zijn boeiende uitleg en hoe de Bijbelse boodschap dan vertaald moet worden in het leven van nu. Zeer waarschijnlijk zal ook weer de beamer gebruikt gaan worden. We hopen natuurlijk dat velen zullen komen, vooral ook ouders met kinderen waarvoor deze dienst speciaal wordt georganiseerd verwachten we.

 

1 november 2015: collecte Najaarszendingsweek

Kerk in Actie steunt theoloog Hendrie van Maanen en vijf talentvolle studenten die de kans krijgen om met een beurs een theologische opleiding te volgen voor de kleine minderheid  Christenen in Thailand.

 

 

4 november: collecte dankstond en inzameling voedselbank

De collecte gaat deze keer naar de hospice.

Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn- Nieuwkoop is 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn en de Hospicegroep Liemeer -Nieuwkoop – Ter Aar. Wij verlenen vrijwillige terminale zorg aan mensen in hun laatste levensfase en vormen een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg ter ondersteuning van de mantelzorg. Onze zorg wordt geboden door vrijwilligers in de thuissituatie van de cliënt of in één van onze hospicewoningen in Nieuwkoop of Alphen aan den Rijn. De medische en verpleegkundige zorg blijft daarbij in handen van de (eigen) huisarts en thuiszorgorganisatie.

Een hospice (soms ook hospitium genoemd) is een plaats, meestal een huis, met een huiselijke sfeer, waar zorg wordt gegeven aan mensen die terminaal ziek zijn. Deze ongeneeslijk zieke mensen kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer en de continue aanwezigheid van betrokken vrijwilligers en verpleging, wordt er meer thuisgevoel ervaren, hetgeen een belangrijke behoefte is van terminaal zieke mensen. Wij bieden een ” huis als thuis” ofwel een ” bijna-thuis-huis” en daarmee letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen van het leven, in een vertrouwde omgeving en naar eigen wensen,

 

Tevens willen wij u vragen om voor de voedselbank Alkmania  etenswaren of andere spulletjes mee te nemen die weer uit gedeeld kunnen worden , voor mensen die het zelf niet kunnen kopen Wekelijks stellen de vrijwilligers voedselpakketten samen en delen deze uit aan de cliënten die ervoor in aanmerking komen. De cliënten kunnen zich aanmelden en na een zorgvuldige screening wordt bepaald of mensen aan alle eisen voldoen. Zij kunnen vanaf dat moment wekelijks een voedselpakket komen ophalen, voor de maximale periode van 3 jaar.

 

15 november 2015: collecte Kerk in Actie Diaconaat Wereldhuis een veilige plek

Zonder papieren ben je in Nederland nergens. Sterker nog, je bent niemand. Dat ervaren 15.000 mensen in Amsterdam iedere dag. Vaak zijn dat arbeidsmigranten. Maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers of meisjes die hierheen gehaald zijn om te trouwen zitten ernstig in de problemen. In Amsterdam heeft de diaconie het Wereldhuis opgericht. Het is een plek waar deze mensen op allerlei manieren steun vinden. Denk aan medische zorg of juridisch advies. Maar er zijn ook fi etscursussen en taaltrainingen. Het Wereldhuis probeert mensen zo te helpen dat ze leren om zichzelf te redden. In steeds meer grote steden in Nederland vindt dit initiatief navolging en Kerk in Actie ondersteunt het van harte. Want ieder mens telt, met of zonder identiteitspapieren.

 

Onze hartelijke dank, de diaconie

Kaartenactie voor vluchtelingen

Kerk in Actie heeft tijdens het 10-jarig jubileum van de PKN een kaartenactie voor vluchtelingen gehouden. Kerkleden schreven een kaart met groet erop aan Syrische Christenen. Die hebben dat als zeer bemoedigend ervaren.

Daarom is Kerk in Actie opnieuw een kaartenactie gestart. U kunt in actie komen door een warme groet of wens te sturen naar een vluchteling. Samen kunnen wij deze vluchtelingen laten voelen dat ze gezien worden, als uniek mens, in grote problemen op zoek naar een veilige plek.

Hoe werkt dit? Koop een kaart en schrijf er in het Engels uw wens of gebed op voor een vluchteling. Kerk in Actie brengt in december deze wensen naar vluchtelingen in Libanon, Jordanië, Irak en Syrië, op Lesbos en Lampedusa, en in Nederland. Dit kunnen we doen via onze bestaande internationale contacten met kerken en partners.

U kunt zelf een tekst met een wens of gebed bedenken. U kunt ook één van onderstaande teksten gebruiken:

 

Wens:  A terrible injustice is happening. Never we have felt so close to misery and suffering. We want to let you know you are not alone. We pray for a better future.

Wens:  I wish you a safe passage with a lot of respect on your way.

Gebed: We hope and pray for a safe arrival in a country that respects you and your history.

Gebed: We pray for peace in the world; may men abandon war, seek justice and live in peace and harmony.

 

Als adres zet u erop:

To an unknown refugee.

Kaarten kunnen gestuurd worden naar

Kerk in Actie

t.a.v. Servicedesk

Antwoordnummer 4056,

3500 VB Utrecht.

Doet u mee?

 

Inloopochtenden

Op 2, 16 en 30 november hangt de vlag weer uit bij Het Anker dan zijn  er weer de inloopochtenden, waar U van harte welkom bent voor een praatje, een spel of / en een mooi boek te lenen, vooral nu het weer kouder gaat worden is dat weer fijn.Dat alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee. De inloopochtenden zijn in de oneven weken op de maandagochtend. U bent van harte welkom van 10.00 t/m 11.30 uur.

Namens de gastvrouwen van de inloopochtenden.

 

Namen noemen

U/jij wordt de komende weken in de gelegenheid gesteld om namen van voorgangers voor te dragen die u/jij geschikt acht voor het 50 % predikantschap (m/v) in onze gemeente. Stuur de namen door naar Annet Hoogerwerf, Simon van Capelweg 8b in Noorden die deze namen aan de beroepingscommissie doorgeeft. Email: a.n.hoogerwerf@gmail.com

 

Eindredactie Kerkblad

Iedere twee jaar wisselt de eindredactie van het kerkblad dat in onze regio verschijnt. Vanaf jan 2016 moet onze gemeente daar zorg voor dragen. Niet zo maar een taak die makkelijk even ingevuld kan worden. Wat zijn we dan ook blij dat Dick Spelt bereid is gevonden dit te gaan doen. Dick heeft als journalist veel ervaring en in menig tijdschrift in Nederland zijn artikelen van zijn hand verschenen. Bijzonder is dat hij heeft aangegeven daarbij ook een jongere uit onze gemeente te willen betrekken. Bekeken moet nog worden hoe daaraan invulling gegeven kan worden.

Namens de kerkenraad, Jan Vervark.

 

Oecumenia

Woensdag 14 oktober waagden 22 deelnemers zich aan het maken van een vogel-voeder-pinda-poppetjes. Na een eerste uitleg van hoe je zoiets maakt en met een voorbeeld op tafel ging men hard aan de slag. Een hoofdje en lijfje van gedopte pinda’s in een netje, armen en benen van doppinda’s en een hoedje van terra cotta vormde tezamen een heel leuk poppetje. Er was zelfs nog wat tijd over om een piepschuimbal vol met doppinda’s te beplakken. Na nog een lekker glaasje met een stukje kaas erbij verliet een ieder vol trots Het Anker. Voor de vogels mag de winter nu wel komen.

Op 11 november bent u weer welkom in Het Anker. Er wordt dan een film gedraaid. De middag begint weer zoals altijd om 14:30 uur. Neem gerust eens een vriendin of vriend mee. Zeker in deze donkere maanden is het toch leuk om er even uit te zijn en met elkaar iets leuks te doen.

Namens de leiding, Bärbel Vervark

Catechese

Op vrijdag 9 en 23 okt.,13 en 27 nov. en 11 dec. wordt er bij de fam. Van der Vis, Dorpsstraat 55, door Hans Spelt catechisatie gegeven. De avonden voor 2016 worden nog vastgesteld. Er is mooi lesmateriaal. Wie nog niet geweest is kan zich natuurlijk melden. We hopen dat ouders de data ook in de gaten houden. Wil jij belijdenis doen, en bij mij catechese gaan volgen, meld je dan bij mij. Dat kan via de mail: p.wilschut@xs4all.nl

ds. Piet Wilschut.

Ontdek de samenleesbijbel

Er is een schitterende nieuwe gezinsbijbel: de samenleesbijbel. Deze Bijbel is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen 8 en 12 jaar. Er staat ongelofelijk veel in. Niet alleen de Bijbelverhalen maar ook vragen, opdrachten, tekeningen, muziek met een cd erbij enz. Teveel om op te noemen. Het is een prachtig middel om verder thuis te raken in de Bijbel. Als u lid bent van het Nederlands Bijbelgenootschap kost de Bijbel € 49,95 en anders € 59,95. Maar deze uitgave is het geld meer dan waard!! Om cadeau te geven, om zelf te lezen. Ook zeer geschikt voor grootouders met kleinkinderen!!

 

Pamflet kerk 2025

In de kerk is veel in beweging. Onlangs schreef dr. Arjan Plaisier zijn visie op de kerk van de toekomst. Die visie is hard maar duidelijk: de kerk wordt klein. Er is veel geweest dat niet meer terugkomt. Voor een grote groep mensen is de kerk iets van vroeger. Er zullen streken komen waar  geen gemeente meer is..enz.. Daarop heeft een aantal jonge dominees gereageerd waaronder ds. Jasper van Schaik uit Woubrugge. Zij zijn het met dr. Plaisier (scriba van de landelijke kerk) eens. De kerk moet vernieuwd worden. Maar dat begint ermee dat we terug moeten naar de basis: waarom we eigenlijk kerk zijn, wat de kern van ons geloof is, hoe we ons leven als christen inrichten maar ook hoe we als gemeente samenkomen. Dat zijn belangrijke vragen. Want eigenlijk zeggen deze vragen: hoe geven we de Heilige Geest de ruimte om in onze tijd en in onze woonplaatsen Zijn werk te doen?  Laat je niet grijpen door moedeloosheid. De Geest des Heren kan ook vandaag een nieuw begin maken.

 

Uit de kerkenraad van 12 oktober

We vergaderden dit keer in t Anker. Dat had te maken met de aanwezigheid van de beroepingscommissie die geïnstalleerd werd met de belofte van geheimhouding. Het is een commissie samengesteld uit jong en oud en we hebben er vertrouwen in dat er een predikant gevonden wordt die bij ons past. De gemeente moet de gelegenheid krijgen om namen te noemen van predikanten, er is al contact gezocht met het mobiliteitsbureau in Utrecht en er zal gebruik gemaakt worden van een advertentie in Kerkinformatie. De commissie heeft een 1e vergadering afgesproken en zal dan uit haar midden een voorzitter en secretaris kiezen. Kortom: het wordt een spannende tijd. Laten we ook in gebed met elkaar meeleven. We bespraken een brief die we als kerkenraad kregen van dr. A. Plaisier, over het ambt. In dit gesprek kwam naar voren dat de kerkenraad geroepen is, de gemeente te bewaren bij het heil. Maar wat bedoelen we daarmee? Hoe stellen we ons dat bewaren voor? Wat is voor ons als kerkenraad het heil? Daarover bezinnen we ons de volgende keer. Op woe. 4 nov. is er dankstond voor gewas en arbeid. U kunt voor die dienst weer spullen voor de voedselbank inleveren. Jelle v.d. Veen zal na het afscheid van ds. Wilschut fungeren als tekenbevoegd voorzitter van de kerkenraad. Bij de herdenking van de overledenen op 22 nov. zullen zowel kaarsjes als rozen aanwezig zijn. De rozen kunnen geplaatst worden op het graf van wie u lief is. Omdat we in een overgang naar een nieuwe predikant zitten  besloot de kerkenraad het huidige beleidsplan nog aan te houden tot 2017. Het plan kunt u lezen op de site van onze gemeente. We spraken over een attentie voor al onze vrijwilligers. Er zijn in de kerkenraad twee vacatures: één voor pastoraal ouderling en één voor jeugdouderling. Is er iemand die het een uitdaging vindt de jongeren in de gemeente op te zoeken en samen met hen iets te doen, niet in het ambt maar als contactpersoon voor jongeren: we zouden daarmee erg blij zijn. Wie voelt zich geroepen? De datum voor de kerstviering voor ouderen is bekend: ma. 21 dec., 17 uur, in ‘t Anker. Noteer die datum vast!! Dick Spelt is bereid voor onze gemeente eindredacteur van het kerkblad te worden voor een periode van 2 jaar. Geweldig. Op 29 nov  is er een gezinsdienst met ds. Dennis Verboom. Er is een preekrooster voor 2016 met weer veel te doen, waaronder muzikale medewerking.

 

Gemeentezijn naar de toekomst (avond met gemeenteleden tussen 30 en 50 jaar)

Op 15 okt. zijn we met zijn zessen in gesprek geweest over de gemeente naar 2025 toe. Dat heeft veel nadenken opgeleverd. Gemeentezijn is: leven bij de basis: Jezus Christus  en zijn boodschap. We moeten ons niet blind staren op wie er niet zijn of wat er niet is, maar gewoon op een positieve manier gemeentezijn. Natuurlijk zijn er ook dingen genoemd die we zouden kunnen doen. Is er bijv. onder jongeren belangstelling voor een praatcafé bij Zus en zo? Of goede sprekers uitnodigen….In onze diensten vreugde uitstralen… Natuurlijk geen vreugde zonder ook oog te hebben voor onze minder mooie kanten. Duidelijk te zijn over christelijke waarden en normen en hun betekenis voor de samenleving…We moeten samen de lauwheid bestrijden die er ook onder gemeenteleden is… Ik dacht bij het overwegen van dit alles:  het zijn allemaal opmerkingen die getuigen van hart hebben voor de gemeente. Er is zoveel mogelijk. Er is zoveel te doen.

 

Opbrengst collecten oktober diaconie

Kerk in Actie: avondmaalscollecte Bolivia € 150,20. Verder is er nog een gift ontvangen van € 20,00.

 

Opbrengst collecten oktober overigen

Verwarmingskosten €  68,60, predikantsplaats € 259,55, orgelfonds  €  68,75, restauratiefonds  €  64,20, algemeen kerkelijk werk € 232,80, zangavond 18 okt.  €  59,65, Kerk en Israël  €  71,65.

Namens de diaconie en de kerkrentmeester, hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Bedankt

Een week of zeven geleden vertelde ik dat ik problemen heb met mijn gezondheid. Inmiddels is duidelijk dat deze problemen heel groot zijn. Van levensbelang. Vanaf dat begin voelden wij medeleven, soms in de vorm van bezoek, telefoontjes en heel veel goede wensen en wenskaarten maar vooral veel gebed. Wij beseften dat en voelden ons erdoor gedragen. Heel veel dank daarvoor. Wij willen nog wat vertellen: Enkele zondagen terug zaten wij samen naar ’Nederland zingt op zondag’ te kijken en te luisteren. Aan het einde van het programma zong een vrouw heel indringend over de naam van God. Op dat moment waren wij onzeker. Maar zij zong: ”Zijn naam is Ik ben en Ik zal er zijn”. Toen zeiden wij: ”Dan kan ons niks gebeuren”.

Jaak en Lenie Zwaan.

 

Jarigen in de maand november

7 nov.   Dhr. A.M. van Dongen                       Oude Nieuwveenseweg 21

22 nov.  Dhr. L. Bos                                           Oude Nieuwveenseweg 8

22 nov.  Mevr. J.M. Schalij – Winkel               Dorpsstraat 11h

29 nov.  Mevr. S.J. Joha – Visser                     Oude Nieuwveenseweg 72

 

Bovengenoemde jarigen hopen deze maand hun verjaardag te vieren. Hoewel iedere dag een geschenk is en waard is om te vieren, blijft zo’n verjaardag toch een speciale plaats in nemen. Er komt een jaartje bij maar er wacht ook weer een nieuw levensjaar naar we hopen. Vooral meneer (dokter) Van Dongen en mevrouw Joha bereiken een hoge leeftijd.

Namens de gemeente wensen we u een feestelijke en gezellige dag toe. Voor de toekomst; Gods zegen gewenst.

 

Een dankwoord

Heer,      dit gebed wil een dankwoord zijn voor het leven dat u mij hebt gegeven.

Voor de mensen die mij begeleiden. Voor het vele geluk dat mij overkomt.

Voor het zware dat mij loutert en vormt.

 

Dit gebed wil een dankwoord zijn voor deze aarde zo vol schoonheid.

Voor de zon die mij bijlicht en verwarmt. Voor de maan en sterren die de nacht betoveren.

Voor het heelal dat uw geheimen verbergt.

 

Dit gebed wil een dankwoord zijn voor de blijdschap die mijn geest doordrenkt.

Voor het geloof dat mij nader tot u brengt. Voor de hoop die mij draagt bij twijfel.

Voor de liefde die mijn hart verheugt. Voor de zegen dat u mijn metgezel bent.

Amen.

Uit bijbelse dagklander (2008)

 

Jan Vervark

 

Ledenmutatie

Jeffrey van ‘t Kruis is verhuisd van Schoterhoek 6 naar Liguster 2. Veel woonplezier!

 

 

 

 

 

Aan het woord……Jan Bos

Op 4 januari 1954 werd als jongste in het gezin Bos Jan geboren, na 2 jongens en 3 meisjes, waarvan er één al voor Jan’s geboorte stierf aan leukemie. Het ouderlijk huis was de boerderij aan de A.H.Kooistrastraat

waar nu het kinderdagverblijf van Ipse de Bruggen is gevestigd.

Toen Jan 3 ½ jaar was verongelukte zijn vader bij het schilderen van de

hooiberg toen de ladder weggleed, zowat voor het keukenraam van de

boerderij. M.b.v. oom Maus Bos van de Oude Nieuwveenseweg , een knecht en de inzet van de oudste broer Leen, redde zijn moeder het op de boerderij, die gelukkig sinds een jaar  hun eigendom was.

Jan ging naar de Chr. Lagere school op de hoek A.H.Kooistrastraat / Kerkstraat , waar hij, naar eigen woorden ‘verwend werd door juffr. Verkerk’. Hij mocht n.l. in het speelkwartier naar huis om zijn paplam de fles te geven! Na de lagere school ging Jan naar de lagere en middelbare landbouwschool omdat hij eigenlijk ook wel boer wilde worden. Het liep echter anders. Jan handelde al vroeg in pony’s, maar kon hier net geen bestaan van opbouwen. Hij ontmoette Jan Kluinhaar, die een glashandel had. Jan kwam bij Kluinhaar in dienst voor één dag in de week. Langzaam groeide hij in het vak. Hij heeft in die tijd zelf een aanhangwagen voor het vervoer van glas gemaakt waar hij inmiddels al 36 jaar mee rondrijdt.! Daarnaast is hij blijven handelen in pony’s.

Vanaf zijn 12de woont Jan in het huis aan de Oude Nieuwveenseweg 6 waar hij nu nog steeds woont, in eerste instantie samen met zijn moeder en zijn zus. Leen bleef op de boerderij. Later trouwde zijn zus en bleef Jan tot zijn 32ste alleen met zijn moeder. Toen leerde hij Yvonne uit Koudekerk kennen. Zijn moeder ging  inmiddels in gezondheid achteruit en kwam in een aanbouw aan het nieuwe huis van Leen te wonen. Dit is de plek waar nu menig vergadering van de kerk wordt gehouden. Moeder woonde daar tot 1997, de laatste drie jaar van haar leven woonde ze in Aar en Amstel.

Jan trouwde met Yvonne en kreeg twee dochters: Susanne en Elseliene, inmiddels 27 en 24 jaar. Susanne heeft HBO bedrijfskunde gedaan en werkt voor diverse bedrijven. Bovendien geeft ze ponylessen. Ze is vorige week juist getrouwd. Elseliene heeft samen met Yvonne net ‘Zus en Zo’ in de Kerkstraat geopend, wat al boven verwachting begint te draaien. Elseliene rijdt ook paard. Beide dochters zijn dus in Jan’s voetsporen getreden.

Doordat Jan zijn leven lang in Nieuwveen heeft gewoond, heeft hij alle predikanten voorbij zien komen: Klusener, Gebraat, Kaai, Molenaar, de Graaff, Vlasblom, Sparreboom, Quak, Wilschut. Van sommigen van hen weet hij wel wat bijzonders te vertellen.

Zo werd de tuin van de pastorie opgeknapt voordat ds.Kaai er kwam te wonen. Het gras werd opnieuw ingezaaid. Jan haalde een geintje uit en strooide tussen het graszaad wat flinke handen met bietenzaad. Toen de boel ging groeien begreep niemand wat er toch tussen het gras zat. Er werd zelfs een deskundige bijgehaald…..Later is het uitgekomen. Toen Jan en Yvonne 25 jaar getrouwd waren kregen ze een kaartje van ds. Kaai: eerst een felicitatie en daaronder: en van het bietenzaad heb ik je vergeven! Jan heeft dat kaartje nog altijd bewaard.

Ds. Molenaar was vrijgezel en iemand had bedacht dat hij mooi tussen de middag warm kon eten bij zijn overbuurvrouw  Bos (Jan zijn moeder dus). Daar was Jan helemaal niet blij mee: elke middag aan tafel met de dominee! In de praktijk viel het heel erg mee; het bleek met ds. Molenaar aan tafel erg gezellig te zijn.

Een minder mooie herinnering is van de tijd dat ds.de Graaff er was: er kwam toen een grote splitsing in de kerk. Veel gemeenteleden gingen toen over naar Noorden. Jan heeft er moeite mee dat mensen uit de kerk weglopen, niet alleen toen maar ook in latere jaren. Soms is de aanleiding heel klein en denkt Jan dat het een excuus is om niet meer te hoeven gaan.

Zelf denkt hij dat het altijd moeilijk zal blijven met hoe je het doet in de kerk. Ben je te behoudend dan is er een groep die het niet naar zijn zin heeft. Ga je te veel moderniseren, dan blijft er weer een andere groep weg. Kortom: je doet het nooit goed.

Vooralsnog blijft Jan in ieder geval lid van onze gemeente.

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Nogmaals: Uitnodiging van de werkgroep “Missionair kerk zijn” van Sage (Samenwerking kleine gemeentes).

Zoals we al eerder aankondigden, houden we op 10 november 2015 een inspiratieavond voor alle gemeenten in onze regio, die bij Samenwerking gemeenten betrokken zijn.

We ontmoeten elkaar in de Ontmoeting, naast de Dorpskerk, Dorpsstraat 49, 2451 AP Leimuiden.

We willen elkaar inspireren als het gaat om het delen van het goede nieuws van God die naar ons omziet.

Dat goede nieuws willen wij niet voor onszelf houden!

We kunnen geïnspireerd worden door de initiatieven in gemeenten uit onze eigen regio, die iets in beweging hebben gezet in het dorp.

We horen over hun eigen inspiratie waar het mee begon, over hoe ze soms met vallen en opstaan een weg vonden en over wat dit teweeg heeft gebracht in de eigen gemeente en in het dorp.

Vanaf 19.45 is er inloop en de avond is om 22.00 uur afgelopen.

Wij hopen velen van u te begroeten, zodat we elkaar kunnen inspireren en bemoedigen, want hoe klein wij ook zijn, wij kunnen van betekenis zijn door mensen nieuwsgierig te maken naar wat ons drijft!

Vanuit onze gemeente gaan Coby Jansen en Annet Hoogerwerf naar deze avond. Gaat u ook mee?

a.n.hoogerwerf@gmail.com / tel. 538102

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar   nov – dec  2015 en jan 2016

 

Zo 1 nov     9.30 Najaarszendingsdienst

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 1 nov   10.30 Plusdienst Zevenhoven Dorpsstraat kerk

 

Zo 1 nov   18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Woe 4 nov   19.30 Dankdag voor gewas en arbeid Woubrugge Dorpskerk

Comriekade 1

Zo  8 nov     9.30 Zendingszondag Woubrugge Dorpskerk

Comriekade 1

Zo  8 nov   10.00 Gezinsdienst Aarlanderveen Hervormde kerk

Dorpsstraat 38

Zo 8 nov   15.00 Dorpsleerhuis: Sprittualiteit en kunst Woubrugge Gebouw Immanuel

Kerkstraat 1

Zo 15 nov    9.30 Dienst

met preekbespreking

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 15 nov

 

  19.00 Zangavond

Nieuwe Liedboek

Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 22 nov

 

  18.30 Taizéviering.

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 22 nov

 

  19.00 Sing-in

 

Rijnsaterwoude Woudse Dom

Herenweg 26

Zo 29 nov

 

    9.30 1 ste Advent. Ontmoetingsdienst Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 29 nov     9.30 Gezinsdienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 29 nov     9.30 Gezinsdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 29 nov   18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade 1

Zo 29 nov

 

  19.00 Zangdienst Zevenhoven Dorpsstraat kerk

 

Toelichting:

 

1 nov Najaarszendingsdienst Nieuwkoop: voorganger: dr. G.C. Vreugdenhil, Gouda.

 

 1 nov / 6 dec/ 3 jan Sing-in Nieuwveen: veel gelegenheid om te zingen, ook van zelfgekozen liederen.

 

4 nov  Dankdag voor gewas en arbeid Woubrugge: gezamenlijk dienst van hervormde en gereformeerde gemeente

 

 8 nov Zendingszondag Woubrugge: de heer Nico van Splunter, Rotterdam, ‘Geloven in Spangen”. Als partnergemeente ondersteunen wij dit gemeentestichtingproject in Rotterdam.

 

8 nov  Gezinsdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk, voorganger dhr. R.L. Antes, Ridderkerk.

 

8 nov  het Dorpsleerhuis Woubrugge: de gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Woubrugge ontwikkelen bezinningsactiviteiten voor een doelgroep die breder is dan de ‘kerkmensen’ en waarbij ‘ontmoeting’ centraal staat. Al deze activiteiten bij elkaar vormen het Dorpsleerhuis.

Deze keer: Spiritualiteit en kunst: kunsthistoricus Bernard Vermet zal spreken over de relateis tussen religie en beeldende kunst. Kosten €5,- inclusief koffie/thee. Opgeven via emailbericht levien.scheele@planet.nl of 0172-519301
15  nov  Dienst met preekbespreking Nieuwveen:   voorganger ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn. Na de dienst staat de koffie klaar in de consistorie. U bent in de gelegenheid om o.l.v. Hans Spelt over de preek van gedachten te wisselen.

 

15 nov  Zangavond Nieuwe Liedboek Ter Aar: Het Nieuwe Liedboek heeft een schat van mooie, maar nog onbekende liederen. Om wat meer van die schat te ontdekken willen we een zangavond houden, waarin we met behulp van pianospel en voorzangers een aantal nieuwe liederen,  met name voor Advent en Kerst instuderen. Het zal ongeveer een uur duren.

 

22 nov Taizéviering Nieuwkoop: voorganger: mevr. C. Romeijn, Ter Aar. M.m.v. Muziekgroep en Wegerifcantorij.

 

22 nov Sing-in Rijnsaterwoude: waar in eerste gedeelte liederen worden gezongen n.a.v. thema. Na de pauze liederen op verzoek begeleidt Cock Zwaan op de piano.

 

29 nov 1 ste Advent Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman. M.m.v. Zanggroep Spirit.

 

29 nov Gezinsdienst  Woerdense Verlaat: m.m.v. dhr. J.W. van den Bosch uit Woerden.

 

29 nov Gezinsdienst Nieuwveen: voorganger ds. Dennis Verboom uit Leiden. Het thema is nog niet bekend.

 

 

Regionale jeugd agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  nov – dec 2015 en jan 2016

 

Zo 1 nov   9.30 Brugclub Woubrugge Blokhut kerkplein Geref.kerk

Dr. A. Kuijperweg 1

Zo 8 nov

 

18.30 Jeugddienst Ter Aar Hervormde kerk

Aardamseweg

Zo 29 nov

 

19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 31 jan 2016 19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Geref.kerk

Korte Meentweg 17

 

Toelichting:

 

1 nov Brugclub Woubrugge: elke eerste zondag van de maand wordt een tienerdienst georganiseerd in de Blokhut op het kerkplein onder de naam De Brugclub. Voor jongeren vanaf de eerste klas middelbare school.

 

8 nov Jeugddienst Ter Aar: met ds. W.H. van Boeijen als voorganger. Met medewerking van een nu nog niet bekende zanggroep.

 

29 nov/ 31 jan 2016 Jeugddienst  Woerdense Verlaat:  nov: m.m.v. Peter Haasnoot en jan: mmv Geert Balder uit Heerhugowaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wordt de nieuwe verzorger van de koffie

op de zondagen dat er preekbespreking is?

Ongeveer 5 keer per jaar.

U kunt zich melden bij de scriba,

a.n.hoogerwerf@gmail.com

tel. 538102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

                                                                      

Spreekt dit je aan? Dan zijn we op zoek naar jou!

We zoeken een

 

coördinator voor het jongerenwerk (m/v)

 

Wat vragen we van jou?

  • Dat je het leuk vindt om met jongeren om te gaan

vanuit een Christelijke achtergrond

  • Dat je op een creatieve manier om wilt gaan met het geloof
  • Dat je je medewerkers kunt enthousiasmeren

 

Wat bieden we jou?

  • Een groep jongeren die ergens voor te porren is
  • Een groep medewerkers (zowel bij kindernevendienst,

als jongerendienst) die met jou de schouders er onder zetten

  • Een kerkenraad waar je altijd kunt aankloppen.

 

Lijkt dit je iets voor jou? Wil je weten wat het precies inhoudt?

Reageer: Annet Hoogerwerf-Teitsma (a.n.hoogerwerf@gmail.com

Tel. 538102)