Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

ontmoetingskerkbrief november 2017

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 5 nov. 2017

 

 

18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

 

Sing-in

Gezinsdienst m.m.v. een kinderkoor

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na afloop van de dienst

o.l.v. Dita Bos

1. diaconie (zie blz 4 )

2. jeugdwerk

3. verwarmingskosten

alg. kerkelijk werk

12 nov. 2017 Ds. L. de Graaf

Tiel

Viering Heilig Avondmaal 1.diaconie (zie blz  4 )

2. predikantsplaats

3.alg.kerk.werk

19 nov. 2017 Ds. J. de Goei

Amersfoort

Koffiedrinken na afloop van de dienst 1.kerk

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

26 nov. 2017 Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

Laatste zondag kerkelijk jaar

Herdenking overledenen

1.diaconie (zie blz 4 )

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten

3 dec.2017

 

 

18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

 

Sing-in

1e advent

Doopdienst

Koffiedrinken na afloop van de dienst

o.l.v. Annet Hoogerwerf

1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

alg. kerkelijk werk

 

Ontvankelijkheid voor het evangelie

We leren Jezus kennen door zijn daden en uitspraken. In vers 28 van Matteüs 11 zegt Hij: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven”. Deze uitspraak schetst een beeld van wie Jezus is, en waar het in het evangelie om draait. De lasten waar Hij op doelt, zijn de lasten van het geloof, zoals wij ze maken of interpreteren. Lasten waarin alle nadruk kan liggen op de druk van alles wat moet, waaraan allemaal moet worden voldaan, wat een mens krijgt opgelegd of zichzelf oplegt. In de context van het Bijbelgedeelte heeft Jezus het hier allereerst over de manier waarop mensen in die tijd geleerd werd om te gaan met de voorschriften uit de Tora, het beeld van last of juk dat vaker werd gebruikt in verband met de Tora. Maar niet de Tora zelf is de last, maar de manier waarop mensen al die voorschriften kregen opgelegd door de wetsgeleerden. Zij zijn de eenvoud van het evangelie kwijtgeraakt. Ook wordt duidelijk dat de boodschap van het evangelie voor mensen is die zich eenvoudig willen opstellen. Want we zien dat de mensen in het algemeen zo’n boodschap maar moeilijk kunnen bevatten.

In de Bijbel in Gewone Taal staat het simpel: ‘Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan bij mij. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg, en leer van mij.” Deze tekst gebruikte ik onlangs tijdens een kerkdienst waarin we afscheid namen van speciale diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Juist van deze mensen, die zo puur in het geloof staan, kunnen we wat dat betreft veel leren. Zo kwamen in vroeger jaren de mensen van Ursula met hun begeleiders naar de Ontmoetingskerk en tijdens ons startweekend waren er weer een paar bij ons te gast. Hoe vaak zegt Jezus niet dat de boodschap van het geloof voor de eenvoudigen van hart is bestemd…:dat we mogen leven uit de rust dat onze grond in God is en dat we mogen leven vanuit wat Hij ons geeft?

 

 

De doop

We hebben dit jaar vier dopelingen!

Sarah en Jeffrey Pieterse, Madeleine Hogenelst en Germaine Samboe, Susanne en Gert Jan Blijleven-Bos en Saskia en John Joha willen hun kinderen: Jochem, Naomi, Jan Gert en Carlijn graag laten dopen in onze kerk. De doop van Jochem, Naomi en Jan Gert zal op zondagochtend 3 december plaatsvinden. Carlijn zal in een speciale oecumenische middagdienst gedoopt worden. De datum daarvan is nog niet bekend.

De geboorte van een kind is voor ouders altijd een bijzonder en mooi moment. Je hebt er maandenlang naar toegeleefd. Gevoelens van vreugde, maar ook spanning en misschien wel van zorg wisselden elkaar af. Als ouders die geloven dat God hen dit jonge leven heeft toevertrouwd, hebben we samen nagedacht en gesproken over de doop van de kinderen.

In de tijd van het Oude Testament werden kinderen niet gedoopt maar werden joodse jongetjes besneden als teken van het Verbond dat God met Abraham had gesloten. Dit gebeurde op de achtste dag.
In die tijd ontstond ook een andere vorm van dopen, namelijk door onderdompeling, de doop van mensen die zich bekeerden tot God. Johannes de Doper doopte zo veel mensen in de Jordaan. Ook Jezus liet zich door Johannes dopen. Jezus heeft zelf niet gedoopt. De discipelen hebben de mensen verteld over God en over Jezus en zij hebben de mensen gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Na Jezus’ dood werd vanaf het Pinksterfeest iedereen gedoopt die geloofde in Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane Heer. Door de doop trad men toe tot de christelijke gemeente. Toen werden vooral alleen volwassenen gedoopt. Later ging men over tot de kinderdoop.

Wie gedoopt wordt krijgt een teken. Een teken van God. God geeft aan dat dit kind

bij Hem hoort, dat het Zijn kind is en dat het voor altijd bij Hem mag horen.

De naam van dit kind wordt verbonden met de naam van God. Zo zijn ze aan elkaar

verbonden en niets of niemand kan dit Verbond ongedaan maken. In dat Verbond

mag het kind opgroeien in geloof, hoop en liefde, omringd door de ouders,

de andere naaste familieleden en ook de gehele geloofsgemeenschap.
Onze geloofsgemeenschap belooft daarbij dat de gemeente de ouders zal steunen

bij de geloofsopvoeding. Daarnaast worden door het aanbieden van de

kindernevendienst, de kerkschoolgezinsdiensten, de basiscatechese, catechesegroepen,

gezinsdiensten, etc. aan het kind zelf mogelijkheden geboden tot geloofsopvoeding.

 

Start catechese 16+

Op 10 november beginnen we met de catechese voor 16 jaar en ouder. We komen om de drie weken op de vrijdagavond bijeen bij de fam. vd Vis, Dorpsstraat 55, van 19.30-20.30. Van harte welkom!

 

Omzien naar elkaar

We leven mee met Ingrid de Wilde (Zwaluwlaan 15) die een moeilijke periode achter de rug heeft, nu haar moeder kortgeleden overleed. Ook Mirjam Baas (Lijsterlaan 14) moet haar moeder Anne missen; zij overleed onverwacht. Gods troost gewenst.

Mw. Gina Domingues (Bruningsstraat  9) is vanwege een longontsteking op dit moment weer opgenomen in het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen.

Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.
(Jesaja 40:31)

 

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad.

Het bezinningsonderwerp van de kerkenraadsvergadering van 16 oktober j.l. was het gedeelte waar onze predikant hierboven  over schrijft. Het blijft goed om de kerkenraadsvergaderingen te beginnen met ons te bezinnen op ons geloof. Zoals gebruikelijk keken we terug op diensten, zoals de mooie dienst met Voices of Bliss uit Woubrugge in het startweekend.

De laatste keren waren er weinig mensen bij de sing-ins. Daarom is het idee opgevat om meer gemeenteleden hiermee bekend te maken door in 2018 een keer het concept van de sing-in in een zondagmorgendienst te gebruiken. Zo hopen we elkaar weer te enthousiasmeren.

De ingebruikname en het benefietconcert ten bate van het gerestaureerde orgel waren beide goed bezochte bijeenkomsten waarbij de organisten konden laten horen hoe blij zij weer met het orgel zijn.

We keken ook vooruit, o.a. naar de dankdag waar de diaconie zal collecteren voor de voedselbank en de gemeente gevraagd wordt boodschappen mee te brengen naar de kerk. Inmiddels is deze dankstond  geweest en kon de voedselbank met heel wat producten blij gemaakt worden.

Onze predikant kon melden dat de gezinsdienst op 5 november is voorbereid. Tevens is zij volop in gesprek met jonge ouders die hun kindje willen laten dopen. Dat is zeer verheugend.

Het waren in oktober drukke weken waarin het jaargesprek met de predikant plaatsvond en we de heren van de visitatiecommissie ontvingen. Beide gesprekken waren open gesprekken in een goede sfeer. Vanuit de gemeente zijn er geen gemeenteleden bij de visitatoren langs geweest.

Ook was er in oktober een oecumenische vergadering met de pastoraatsgroep van de RKK.

De baan die onze predikant in Alphen a/d Rijn vervulde is ten einde gekomen; er zijn nog enkele afrondende activiteiten. Gelukkig heeft zij in Nieuw Vennep een nieuwe baan gevonden betreffende bijstand in het pastoraat.

De laatste delen van het beleidsplan werden besproken en vastgesteld. Vanaf a.s. zondag ligt het nieuwe beleidsplan achter in de kerk. Samen met onze nieuwe predikant zouden we een nieuw beleidsplan voor 2018 – 2021 schrijven. Dat is inmiddels gebeurd. U kunt een exemplaar meenemen wanneer u deze niet digitaal hebt ontvangen. Aan het begin van de kerkenraadsvergadering van 11 december van 19.30 uur tot 20.00 uur kunt u in ’t Anker langskomen wanneer u n.a.v. dit beleidsplan vragen heeft.

De vacatures in de kerkenraad die per 1 januari 2018 ontstaan geven grote zorgen. Om persoonlijke redenen heeft Benno van der Meer zijn taak als diaken moeten neerleggen. Binnen de diaconie is afscheid van hem genomen. Ook vanaf deze plaats willen we Benno hartelijk danken voor wat hij als diaken heeft gedaan!

Inmiddels kan ik u wel het verheugende bericht meedelen dat dhr. Leen Visser, ’t Oude Erf 1, bereid is een functie in de diaconie te aanvaarden. Omtrent de andere functies heeft u inmiddels of krijgt u zeer binnenkort  een brief. Wilt u deze met aandacht lezen?

De gespreksgroepen zijn gestart en hebben een eerste goede middag / avond gehad. We hopen dat er nog gemeenteleden dan wel parochianen van de RKK zijn die zich willen aansluiten. Vooral de groep op woensdagavond is nog klein.

Er is een classisvergadering geweest en het voornaamste besluit door de generale synode om terug te gaan naar 11 classes werd besproken. Wie geïnteresseerd is kan de informatie lezen op de website van de PKN.

Tenslotte konden we terugzien op een heel interessant en gezellig bezoek aan Willemstad, waarin we ook alle ruimte hadden voor gesprekken buiten de vergadersfeer.

 

Wie vindt het fijn om met mensen om te gaan?

Wie vindt het fijn om over het geloof te praten?

En wil meedenken binnen de kerkenraad?

Dan is het pastorale werk vast iets voor u.

 

Vanaf 1 januari 2018 zijn er (inmiddels) twee

  pastoraal ouderlingen

nodig.

 

Info: Rita van der Boon, tel. 50 64 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de komende diensten

5 november  is er een gezinsdienst. Als gezinsdienstcommissie is er deze keer gekozen voor het verhaal van Zacheüs. Zacheüs, die vanaf een afstand naar Jezus kijkt, verandert ten volle als hij Jezus eenmaal heeft ontmoet. Hij is een compleet ander mens, na die ontmoeting. Over de wisselwerking tussen Jezus en Zacheüs, daarover gaat het in deze dienst. En wat doet het met ons, als we Jezus ontmoeten? De dienst wordt opgeluisterd door het kinderkoor “Joy” uit Gouda. We zijn heel blij dat ze bij ons komen zingen!

We hopen dat alle kinderen van onze gemeente aanwezig zullen zijn!

We zien ernaar uit!

Na afloop van de dienst is er koffie / thee en limonade.

 

’s Avonds bent u van harte welkom bij de sing-in o.l.v. Dita Bos

en organist Anton den Boer.

12 november is er de viering van het Heilig Avondmaal. De kerkenraad realiseert zich dat dit een beetje snel is na de vorige keer maar roostertechnisch kon het niet anders. In 2018 hopen we het wat beter te verdelen over het jaar.

19 november is een gewone eredienst , net als de 12de met een gastpredikant.

26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op het moment van schrijven kunnen we constateren dat er dit jaar in onze gemeente geen gemeenteleden overleden zijn; het herdenkingsbord is nog helemaal leeg. Toch zullen we stilstaan bij anderen in onze omgeving of verder weg die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor ieder die dat wil zal er de mogelijkheid zijn om een kaarsje aan te steken bij iemand die u in gedachten hebt, als u terug kijkt op het afgelopen jaar. Ook zijn er witte rozen waarvan u er één mee kunt nemen om op een graf of in een herdenkingshoekje thuis neer te zetten.

3 december kondig ik hierbij ook alvast aan: een doopdienst! Onze predikant schrijft er hierboven over.

 

Voor uw agenda

Maandag  6, 13, 20 en 27 november: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

Dinsdag 7 en woensdag 8 november: gespreksgroepen (voor plaats en data zie hieronder).

Maandag 13 november : kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in ’t Anker.

Woensdag 15 november: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag 21 en woensdag 22 november: gespreksgroepen (voor plaats en data zie hieronder).

Maandag 11 december: vragen stellen over het beleidsplan van 19.30 uur tot 20.00 uur in ’t Anker.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

5 november 2017,  Kerk in Actie collecte Najaarszending: Theologie doceren in Hong Kong

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie.

De studenten komen uit Hong Kong,  China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen.

Geeft u ook?

 

12 november , de collecte voor het Heilig Avondmaal is voor de voedsel pakketten actie voor duizenden gezinnen en ouderen in de winter in Oost-Europa

De winter is het zwaarste seizoen in Oost- Europa, vooral als je in armoede leeft. Temperaturen zakken soms tot onder

20 gr. C, voedselvoorraden zijn op en wegen zijn vaak onbegaanbaar waardoor mensen in een isolement raken. In de winter van 2016/2017 kwamen tientallen arme en oudere mensen in Oost-Europa om door honger en kou.

Een voedselpakket kan in deze extreme omstandigheden naast redding ook een bemoediging zijn. ‘Het laat zien dat er iemand is die zich om je bekommert en moeite voor je wilt doen”, verteld Nico, gezinscoach van Zending over  Grenzen in Roemenië .

Ook dit jaar hoopt Zending over Grenzen opnieuw 30.000 voedselpakketten te verspreiden, waarmee duizenden gezinnen en ouderen worden geholpen

Al ruim 40 jaar helpt Zending over Grenzen duizenden kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa. Samen met sponsors, donateurs en vrijwilligers willen ze de mensen in nood laten merken dat zij er niet alleen voor staan in hun armoede en eenzaamheid.

Lokale medewerkers en kerken zoeken samen met de mensen in nood naar een bestaan waarin zij niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Zending over Grenzen wil op deze manier, vanuit haar christelijke levenswijze, Gods liefde uitdragen.

In de voedselpakketten zitten belangrijke en bekende producten uit het betreffende land, zoals meel, rijst, havermout, macaroni, gist, olie, suiker, zout, thee, snoepjes en chocola. Op verzoek geven ze ook een Bijbel of Christelijk boek. Maar misschien nog wel belangrijker: voor de ontvangers is het een enorme bemoediging!!!

 

 

 

26 november is de collecte voor ondersteuning van  de senioren kerstviering.

Zoals u misschien  wel gemerkt hebben  wordt onze gemeente steeds kleiner, wat betekent dat de opbrengsten van de collectes steeds minder worden.

Daar en tegen groeit het aantal 65+ ers. Het is natuurlijk heel fijn dat wij allemaal zo’n gezegende  leeftijd mogen behalen. Maar omdat wij het kerstfeest voor de ouderen op dezelfde manier willen blijven vieren  hebben we de collecte van 26 november hiervoor bestemd.

Wij  vragen  u dus in deze collecte gul te geven, zodat wij de geboorte van onze Here Jezus weer feestelijk mogen vieren op 18 december a.s.

 

Inloopochtenden

Elke maandagmorgen van 10.00  tot 11.30 uur is er weer de inloopochtend. Voor leuke ontmoetingen met elkaar!

Kom, want iedereen is van harte welkom in het Anker.

 

De diaconie.

 

Knipscheerorgel in volle glorie

Zaterdagmiddag 30 september werd officieel het gerestaureerde Knipscheerorgel uit 1858 in de Ontmoetingskerk van Nieuwveen in gebruik genomen. Met een ferme handdruk van Hans Reil (orgelbouwer) en de voorzitter van de kerkrentmeesters, Jan de Vries, werd de officiële ingebruikname bekrachtigd.

Wat waren de kenners enthousiast over het resultaat van de restauratie. Alom klonken lovende woorden voor het vakwerk dat is geleverd en hoe mooi dit alles tot zijn rechtkomt.

De vaste organisten leverden alle drie een muzikale bijdrage. Hanno Hommel begeleidde Elsbeth Bonefaas op de dwarsluit en Anton den Boer speelde samen met Sarina Rijlaarsdam (saxofoon). Natuurlijk werden er ook een paar prachtige liederen uit het Lied van de Kerken gezongen waarbij Piet van Rikxoort zich kon uitleven.

Tot slot complimenteerde burgemeester Buijsert de gemeente met de moed om een dergelijk kostbare zaak toch aan te pakken. Hij benadrukte dat roerend religieus erfgoed gekoesterd dient te worden.

Na afloop was het nog gezellig even napraten en genieten onder het genot van een drankje en een hapje.

 

Geslaagd benefietconcert

Het Mispagekoor gaf op 5 oktober in de Ontmoetingskerk een mooi concert. De ruim 70 bezoekers werden verrast met een afwisselend programma. Er klonken bekende werken zoals het Gloria van Vivaldi, het Hallelujah uit het oratorium van Haendel, Catique de Jean Racine en het Dona Nobis Pacem. Ook organist Anton den Boer pakte flink uit met werken van Andriessen, Bach en Williams. Hierbij kon volop genoten worden van de mooie klankkleuren van het orgel. Het was een geslaagde avond met een mooie opbrengst van bijna € 700. Allen die aan het welslagen hiervan hebben meegewerkt; hartelijk dank.

 

Jan Vervark

 

Gespreksgroepen

In oktober zijn de gespreksgroepen gestart. Op dinsdagmiddag, aanvang 14:00 uur, komt er een groep bijeen bij de fam. Bos (J.J. Rooversstraat 2). Deze groep wordt geleid door ds. Wielsma. Ook op dinsdag is er een avondgroep o.l.v. Jenie Veenstra en Jan Vervark. Deze groep is te gast bij de fam. Hardsteen (Blokland 25). De derde, ook een avondgroep, wordt geleid door Baukje Veenstra en wordt gehouden bij mevr. Veenstra thuis  (Bruningsstraat 21) . Beide groepen beginnen op 20:00 uur.

Ook als u nu bedenkt: ik wil me eigenlijk wel aansluiten of een keer komen kijken en luisteren wat het inhoudt: u bent van harte welkom!  Elke avond staat los van de vorige of de volgende dus u kunt altijd instappen.

De groepen zijn dit jaar ook voor onze Rooms Katholieke broeders en zusters opengesteld. Op de gezamenlijke vergadering is afgesproken dat zij daar binnen de RKK nog meer ruchtbaarheid  aan geven.

Wilt u eerst nog wat informatie? Ds. Wielsma             tel. 0297-568610                tcwielsma@solcon.nl

Jenie Veenstra           tel. 0172-537340                jenie.veenstra@hetnet.nl

Baukje Veenstra        tel. 0172-537081                baukje-veenstra@hetnet.nl

Jan Vervark tel.          0172-538977                      j.vervark@ziggo.nl

 

Oecumenia

Woensdagmiddag 8 november om 14.30 uur is de volgende Oecumenia.

Met de kerstdagen in het vooruitzicht gaan we die middag een kerstboompje maken van hout. Een leuke kerstdecoratie voor op de kast of vensterbank.

Om dit te bekostigen wordt een bijdrage van €3,50 gevraagd, u heeft dan wel een boompje waar u ieder jaar weer van kunt genieten.

Tot ziens in ‘t Anker, u bent weer van harte welkom!

 

Team Oecumenia

 

Jarige 75+-ers en jubilea in november

De volgende jarigen mogen in november hun verjaardag vieren:

7 nov     Dhr. A.M. van Dongen                       Oude Nieuwveenseweg 21

22 nov   Dhr. L. Bos                                          J.J. Rooversstraat 2

22 nov   Mevr. J.M. Schalij – Winkel              Dorpsstraat 11 H

29 nov   Mevr. S.J.Joha – Visser                    Oude Nieuwveenseweg 72

Bij elke verjaardag mag je dankbaar zijn weer een jaartje ouder te zijn geworden. Maar deze keer wil ik vooral dhr. van Dongen en mevr. Joha in het bijzonder noemen: zij worden respectievelijk 93 en 97 jaar!

We wensen u allen een goed nieuw levensjaar toe en bovenal Gods zegen!

 

In november zijn er ook huwelijksjubilea te vieren. Niet iedereen wil dat dit gepubliceerd wordt maar we noemen wel de namen van

dhr. en mevr. Marijke en Rien Spek-Verzaal, Oude Nieuwveenseweg 33; zij mogen op 24 november gaan vieren dat ze 45 jaar getrouwd zijn

en dhr. en mevr. C. Oskam – Vermeij, Blokland 46, die op 27 november mogen gedenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn.

We wensen beide echtparen een heel fijne dag toe en een gezegende toekomst samen.

 

Gelukkig is de mens

die tot het einde handen mag voelen

die goed doen:

de hand die met aandacht wast

de hand die met zorg aankleedt

de hand die met liefde kamt

de hand die met tact aanraakt

de hand die het hart troost.

 

Geen mens kan leven zonder die hand,

die teder is, die behoedt, die beschermt

en bemoediging uitstraalt.

 

Tot het einde toe

verlangt de mens naar die hand

totdat er die andere Hand is

die alle wonden geneest

die alle pijn heelt

die alle tranen wist.

 

Tot die tijd kunnen onze hande

een voorproefje zijn van die handen

en handen en voeten geven

aan de liefde die onmisbaar is…..

 

Ledenmutaties.

Een drietal verhuizingen:

Dhr. G. Pulleman is verhuisd van  ’t Oude Erf 6, naar Schoolbaan 4 HK2, 2371VJ Roelofsarendsveen. Zijn echtgenote mevr. T. Pulleman – Wilting woont nog op ’t Oude Erf 6. Heel verdrietig dat zij deze stap hebben moeten nemen. We wensen hen beide sterkte toe.

Ronald van der Veen is verhuisd van Nieuwveenseweg 102, Zevenhoven naar J.J. Rooversstraat 5. We wensen je in je nieuwe huis een hele fijne tijd toe!

Jeffrey van ’t Kruis is verhuisd van Liguster 2  naar Schoterhoek 6, terug naar het ouderlijk huis. We hopen dat je snel weer bent gewend aan deze situatie.

Aan het woord…..Riet Karens – van den Broek.

 

In “Huize st Bernardus”  waar tussen 1936 en 1956 ook een kraamkliniek werd gerund

door de nonnen, werd in het stadje Weesp op 22 november 1950 Riet geboren, de tweede

dochter in het gezin van den Broek. Gelukkig mochten moeder en kind na niet al te

lange tijd naar huis: naar de boerderij in Weesperkarspel.  Weesperkarspel was groot

qua oppervlakte  maar had weinig inwoners. Tegenwoordig zul je er vergeefs naar zoeken:

in 1966 is het opgehouden te bestaan. Het werd opgedeeld en het gezin van den

Broek werd Amsterdammer. Op de plek waar ze woonden moest een superwijk ontstaan:

de Bijlmermeer. Het land werd opgekocht  voor uitbreiding van Amsterdam. In 1982 is daar

ook de 2e Amsterdamse Floriade gehouden, wat later een stadspark “Gaasperpark” is

geworden. In 1964 had vader van den Broek zijn koeien verkocht en was overgegaan op paarden en trouwkoetsen. Een bedrijf wat nog steeds gerund wordt door één van Riets broers. (Na Riet waren er 3 jongens geboren).

Riet bracht haar jeugd dus door in Weesperkarspel en ging toen ze 4 jaar was samen met haar zus ongeveer 4 km op de fiets in Driemond naar de Chr. kleuter- en lagere school. In die tijd werd je niet met de auto gebracht dus ze hebben weleens een stuk gelopen als het te hard waaide of als er sneeuw lag.  Ook de school is er niet meer. Het enige nog herkenbare in het gebied is de Weespertrekvaart. Op school had Riet een goeie tijd. Ook in het gezin was het fijn. Ze hebben geen armoe gekend, maar er was ook geen overdreven weelde. Ze gingen bijv. niet op vakantie, maar weleens een dagje uit om ergens te zwemmen (daar hield haar vader erg van) of naar een speeltuin. In de zomervakantie ging Riet  bij nichtjes logeren of kwamen die bij haar. Ook is ze weleens een weekje bij Opa geweest, die kinderen uit zijn 2e huwelijk had van haar leeftijd en een huisje huurde aan zee. Riet deed wel mee met wat klusjes op de boerderij maar er was ook tijd om te spelen. Ze gingen naar de Hervormde kerk in Weesp.

Riet had een vooruitstrevende moeder. Ze hoefde niet naar de huishoudschool maar mocht naar de MULO, ook in Weesp. Daarna kreeg ze werk op de debiteurenafdeling van een postorderbedrijf in Diemen, waar ze het na enige tijd wel gezien had. Gelukkig ging in 1967  haar zus trouwen en kon Riet haar baan overnemen bij margarinefabriek “De Valk” in Weesp waar ze op de boekhoudafdeling ging werken. Als haar vader het druk had met de trouwkoetsen, nam Riet soms een snipperdag om te helpen. Dan was ze een dagje palfrenier of koetsier. In 1970 ging de fabriek verhuizen naar Epe en Riet had weinig zin om mee te gaan.

Hoe komt een administratief medewerkster uit (inmiddels) Amsterdam aan een boerenzoon uit Nieuwkoop? Natuurlijk via de plattelandsorganisatie. Op 18 juli 1970 tijdens een gezamenlijke activiteit van afdeling Haarlemmermeer en Weesp  was er een boottocht op het IJsselmeer en hebben ze elkaar leren kennen.  Als Riet in Amsterdam was blijven wonen was het misschien niks met ze geworden. Maar het toeval wilde dat het gezin in oktober 1970  naar de Kwakel ging verhuizen; dat was natuurlijk ideaal. Riet vond een baan op de loonadministratie van busmaatschappij  Maarse & Kroon. In die tijd leerde ze omgaan met de computer. Jan woonde met zijn ouders op de boerderij aan de Nieuwveenseweg 39;  Vader Karens regelde het goed voor zijn zonen: een boerderij voor Bert aan de Nieuwveenseweg 61 en één voor Jan op Blokland.

In 1972 werd Riet boerin op Blokland doordat ze op 20 september met Jan trouwde, (Ze hebben net hun 45 jarig huwelijksfeest mogen vieren.) en als je met een boer trouwde stopte je met werken. Riet kreeg haar taken op de boerderij , deed  het huishouden ( het was nog de tijd van koffie op bepaalde tijden en warm eten tussen de middag) en ze kregen al gauw een gezin: in 1973 werd Marjan geboren en in 1976 Marco. Oorspronkelijk had Jan ook nog land op de Nieuwveenseweg maar later konden ze o.a. van buurman Rien Bos meer land om de boerderij op Blokland kopen en is dat land verkocht. Jan ging echter in de loop der jaren steeds meer ‘met de kraan op pad’ ; hij zette een loonbedrijf op. Hij werkt nog steeds, maakt lange dagen maar zou niet anders willen. Riet kreeg daardoor de boerderij onder haar hoede; zij werd van boerin de boer en zorgde voor koeien en schapen, inclusief bevallingen. Ook hebben ze nog een aantal jaren varkens gehad en mais voor eigen gebruik voor de koeien.

Jan was ook Hervormd. Ze hoorden aanvankelijk bij Zevenhoven en gingen meestal elke zondag naar de kerk. Riet heeft daar 15 jaar in de HVD gezeten, bezoekwerk in de buitenwijken. Ze kerkten echter ook in Nieuwveen en gingen daar in 2006 officieel naar over, toen Riet als kerkrentmeester in de kerkenraad kwam. Dat heeft ze 9 jaar gedaan en nu is ze nog steeds boekhouder voor het CvK. Het werk voor de kerk lag in het verlengde van haar werk voor ze trouwde. M.b.v. een nieuw boekhoudprogramma op de pc is het goed te doen en doet Riet het ook nog met plezier.

In 2004 zijn Riet en Jan in het huis van de ouders van Jan gaan wonen en Marco en Jose op de boerderij. In 2015 is het bedrijf overgenomen door Marco. Riet is nog altijd betrokken en ook Jan helpt op zaterdag nog steeds mee op de boerderij. Van Marjan hebben Riet en Jan 2 kleinzonen en 1 kleindochter (de oudste is al 19); zij wonen in Broek in Waterland . Marco en José hebben  Maartje, Tessa en Mart gekregen die wij goed kennen uit de kerk. Doordat ze naast elkaar wonen heeft Riet altijd kunnen oppassen en kunnen de kleinkinderen altijd bij haar terecht, wat super gezellig is!

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar november  2017

 

Woe 1 nov 19.00 Dankdienst voor gewas en arbeid Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Woe 1 nov 19.30 Dankdag voor gewas en arbeid Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 5 nov

 

  9.30 Zendingsdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 5 nov   9.30 Plusdienst Zevenhoven Witte Kerk

Stationsweg

Zo 5 nov   9.30 Gezinsdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 5 nov   9.30 Najaarszendingsdienst.

 

Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 5 nov   9.30 Plusdienst Zevenhoven Witte Kerk

Stationsweg

Zo 5 nov. 10.00 Gezinsdienst Aarlanderveen Hervormde kerk

Dorpsstraat 38

Zo 5 nov 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 5 nov

 

19.00 Taizé-viering Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 19 nov

 

10.00 Viering Heilig Avondmaal Zwammerdam Dorpskerk
Zo 19 nov 12.00- 13.30 Kliederkerk Leimuiden St. Jan de Doper kerk

W. v.d.Veldenweg

Zo 26 nov    9.30 Laatste dienst kerkelijk jaar / herdenking overledenen Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 26 nov

 

 18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 26 nov

 

19.00 Sing-in Rijnsaterwoude Koor kerk – Woudse Dom

Herenweg 26

Zo 26 nov

 

19.00 Eeuwigheidszondag/ gedachtenisdienst Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2

 

Toelichting:

 

Leimuiden: alle informatie van onze kerk is op de website te vinden : www.pgleimuiden.nl

 

1 nov Dankdienst voor Gewas en Arbeid Ter Aar: zomaar midden in de week een uur vrij maken om God te danken voor wat we uit zijn hand hebben ontvangen en het werk dat we onder zijn toeziend oog mochten doen. Maar omdat we weten dat niet iedereen gelijke kansen heeft om van het goede van het leven te genieten, mag u houdbare etenswaren meenemen die na afloop naar de voedselbank worden gebracht, of u mag iets in de daarvoor bestemde collectebus doen.

 

5 nov Zendingsdienst Woubrugge: (qua vormgeving wordt  de dienst  gehouden zoals het  in Spangen gehouden

wordt) met als voorganger de heer Nico van Splunter uit Rotterdam. (Geloven in Spangen ondersteunen wij al

enige jaren met forse financiële bijdrage.)

 

5 nov Gezinsdienst Nieuwveen: de kinderen staan in deze dienst centraal; het niveau is zoveel mogelijk op hen afgestemd. M.m.v. kinderkoor Joy uit Gouda.

 

5 nov Najaarszendingsdienst Nieuwkoop: voorganger ds.H.J. Prosman. M.m.v. Zanggroep ‘Spirit’.

 

5 nov Gezinsdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk. Voorganger: dhr. M. van der Linden, Katwijk.

 

5 nov Taizé-viering Ter Aar: m.m.v. het gemeente-orkest. Een korte viering, waarin Taizé-liederen worden gezongen, waxine-lichtjes worden aangestoken, bijbeltesten en gedichten worden gelezen en een stiltemoment is. We proberen de sfeer van Taizé zo veel mogelijk na te bootsen met kleden in warme kleuren en sfeervolle verlichting.

 

5 nov Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

19 nov Kliederkerk Rijnsaterwoude / Leimuiden : een laagdrempelige vorm van kerkzijn. Op spelende wijze wordt vorm gegeven aan een verhaal uit de bijbel voor kinderen van 3- 12 jaar.

 

26 nov Sing-in Woubrugge: o.l.v. Gretha Bregman-Hoving.

 

26 nov  Sing-in Rijnsaterwoude: het eerste gedeelte worden liederen gezongen n.a.v. thema. De 2e helft worden verzoekliederen gezongen.

 

26 nov Laatste dienst kerkelijk jaar Nieuwveen: de dienst waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Voor hen wordt een kaars aangestoken. Ook krijgen de nabestaanden het kruisje, de kaars en een witte roos mee naar huis. Iedereen die dat wil kan een kaarsje aansteken voor een overledene in eigen omgeving die men in deze dienst wil herdenken. En voor al deze overledenen is er ook een witte roos om op een graf te leggen of in een herdenkingshoekje thuis neer te zetten.

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar november  2017

 

datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw

en adres

 

Zo 5 nov    9.30

 

Scholenzondag Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 19 nov 15.00 –

17.00

Jongerengesprek Nieuwkoop Geref. kerk

Achterweg

Zo 19 nov

 

 18.30 Jeugddienst Ter Aar Hervormde Kerk
Zo 26 nov 19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

 

5 nov Scholenzondag Ter Aar:  Samen met de Hervormde Gemeente en leerlingen van de Protestants Christelijke basisschool de Fontein wordt een dienst voorbereid. Centraal staat het verhaal van de Kamerling uit Morenland, Handelingen 8: 26 t/m 40.

 

19 nov Jongerengesprek Nieuwkoop: Intuïtieve en alternatieve waarheden en de echte feiten, van o.a. Trump en de Paus. Het is de laatste tijd niet meer zo duidelijk over welke waarheid we het hebben. Het gaat meer om een duidelijke gevoelswaarde dat komt oprecht over, maar gevoel staat vaak op gespannen voet met de werkelijkheid van de waarheid. Valt er wel een echt onderscheid te maken en wat hebben geloof en kerk daarmee te maken. Deze kring mogelijk samen met de Hervormde jeugd en met journaalbeelden. Leiding: Joost de Bruijn en Ine van der Veen en Jan Roos. Voor deze activiteit dient men zich van te voren op te geven!

 

19 nov Jeugddienst Ter Aar: in deze dienst zal voorgaan Gerben Bremmer m.m.v. een gospelkoor.

 

26 nov  Jeugddienst Woerdense Verlaat: “Hoe sta ik er voor”. Spreker: Jan Willem van Dijk, m.m.v. De band De Brug uit Mijdrecht.

 

 

 

 

Najaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg |

Zaterdag 11 november 2017

 

Op zaterdag 11 november a.s. is er weer het najaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

We wandelen deze keer door de Historische Kelders van Arnhem. Jarenlang hebben 30 eeuwenoude kelders in de Rijnstraat praktisch ongebruikt onder de grond gelegen. Maar daar is in 2001 verandering in gekomen. Deze kelders zijn in oude glorie gerestaureerd en middels door gangen onderling met elkaar verbonden.

Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
’s Middags is het Koetshuis het decor waarin weer een bijzonder concert te beluisteren zal zijn. Musicus André van Vliet verzorgt ook ditmaal het najaarsconcert. En zoals altijd zal hij ook deze keer weer een verrassend programma verzorgen, samen met door hem uitgekozen solisten en/of instrumentalisten.

Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten:Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT  Oosterbeek